REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 7 września 2018

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. II

Artykuł pochodzi z serwisu
Poza stworzeniem rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, farmaceuci szpitalni są także bardzo często odpowiedzialni za ustalenie wartości zamówienia w trakcie przygotowania postępowań przetargowych.
REKLAMA

Przygotowanie szacunkowej wyceny wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych

Jako osoby zaangażowane w proces regularnej realizacji dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla szpitala, farmaceuci bardzo dobrze orientują się w aktualnych cenach leków na rynku. W związku z tym wykorzystując wiedzę zdobytą w codziennej praktyce aktywnie uczestniczą w przygotowaniu szacunkowej wyceny zamówień dla tego asortymentu. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wycena wartości zamówienia musi zostać przygotowana z należytą starannością. W tym celu zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych osoby zaangażowane w szacowanie wartości zamówienia przeprowadzają m.in. analizę rynku. Badanie rynku, a co za tym idzie poznanie cen oferowanych przez różnych potencjalnych dostawców jest podstawową metodą ustalania wartości zamówienia. Ten sposób pozwala przede wszystkim na określenie rzeczywistej i faktycznej wartości planowanego zamówienia. Ponadto przetargi na niektóre produkty lecznicze i wyroby medyczne powtarzane są w sposób regularny. Przygotowanie szacunkowej wyceny wartości zamówienia na ten asortyment może zatem odbywać się też w oparciu o wartość zamówień tego rodzaju, które zostały już zrealizowane w przeszłości w określonym przedziale czasowym (np. w ciągu ostatniego roku). Farmaceuci często przygotowując wycenę produktów leczniczych i wyrobów medycznych biorą pod uwagę także ceny urzędowe z aktualnego Obwieszczenia MZ w sprawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, czyli z tzw. listy leków refundowanych. Dodatkowo w odniesieniu do leków z katalogu programów lekowych i chemioterapii warto pod uwagę wziąć także aktualne instrumenty podziału ryzyka (skrót: RSS, ang. Risk Sharing Schemes), które są podstawą do kształtowania faktycznych cen zakupu wybranych produktów leczniczych dla szpitali. Podczas ustalenia wartości zamówienia warto uwzględnić także ceny dostępnych na rynku produktów generycznych i zamienników. Przygotowana wycena ma odzwierciedlać realną wartość zamówienia, ale musi być też aktualna. W przypadku dostaw przyjmuje się, że czas pomiędzy wyceną wartości zamówienia, a wszczęciem postępowania nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. Bez względu na grupę produktów, które są przedmiotem przygotowywanego postępowania przetargowego, warto jest więc wziąć pod uwagę różne czynniki i okoliczności, które mają realny wpływ na kształtowanie cen zakupu w czasie.

REKLAMA

Rola ustalenia prawidłowej wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych

REKLAMA

Mimo iż, ustalenie wartości zamówienia w postępowaniu przetargowym jest tylko jednym z wielu elementów całego procesu związanego z przetargiem, to ma ono ogromny wpływ na przebieg całego postępowania. W pierwszej kolejności oszacowanie wartości zamówienia w trakcie przygotowania postępowania, przed jego wszczęciem, pozwala m.in. dyrekcji szpitala na zweryfikowanie możliwości finansowych jednostki. Tak dzieje się np. w przypadku bardzo drogich, nowoczesnych terapii, gdy koszty leku są bardzo wysokie. Wycena szacunkowa przygotowana przez farmaceutów pozwala wówczas na odpowiednie zaplanowanie zarządzania wydatkami w budżecie z uwzględnieniem kosztów, które będą ponoszone w związku z zastosowaną terapią. Wycena szacunkowa może być zatem analizowana w oparciu o plan finansowy szpitala, ale także porównana z wartością aktualnego kontraktu z NFZ. Wartość wyceny szacunkowej w postępowaniu odgrywa także rolę przy wyborze trybu całego postępowania. Jej zaniżanie w celu ominięcia przepisów Ustawy PZP lub wyboru innego trybu jest zakazane. Od oszacowanej wartości będzie też zależała wysokość pobranego od oferentów wadium w trakcie trwania postępowania. Natomiast w momencie otwarcia ofert wycena szacunkowa pozwoli na weryfikację cen zaoferowanych przez dostawców. W toku postępowania przetargowego mogą zostać złożone oferty, które będą przekraczać wycenę szacunkową lub oferty, które będą od niej dużo niższe. Wówczas to właśnie wcześniej przygotowana wycena szacunkowa będzie punktem odniesienia dla cen zaoferowanych w przetargu. Jednocześnie też stanie się podstawą do wymagania przedstawienia wyjaśnień przez oferentów, którzy złożą oferty zawierające rażąco niską cenę. Jednocześnie też oferty zbyt drogie (przekraczające wycenę) mogą zostać odrzucone w toku postępowania.

Rola farmaceutów szpitalnych w ustaleniu wartości zamówienia

Ustalenie wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych podobnie jak przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest czynnością wymagającą czasu i zaangażowania. Farmaceuci, którzy są zobligowani do przygotowania wyceny szacunkowej muszą posiadać duże zdolności analityczne i powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością rynku farmaceutycznego. Mimo iż, samo ustalanie wartości zamówienia wielu osobom niekoniecznie kojarzy się z pracą farmaceuty w szpitalu, to także może być dobrym wstępem do rozwinięcia współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi w szpitalu. W tym wypadku są to przede wszystkim działy zajmujące się m.in.: zamówieniami publicznymi, analizami, rozliczeniami z NFZ, księgowością, finansami, statystyką lub obsługą prawną szpitala. Kontakt z pracownikami takich jednostek pozwala farmaceutom na uzyskanie wiedzy z zakresu m.in. sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, realizacji współpracy z jednostkami finansującymi działalność szpitala, a także zarządzania budżetem szpitala. To także pokazuje, że farmaceuci szpitalni zaangażowani w szereg różnorodnych aktywności bardzo dobrze odnajdują się we współpracy zarówno z personelem medycznym, jak i pracownikami administracyjnymi szpitala. Tym samym zawód farmaceuty szpitalnego jest zajęciem wszechstronnym, wymagającym dużej elastyczności i wiedzy z różnych, czasem dość odległych dziedzin nauki.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj: Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

Źródła:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/34975/Prawidlowe-szacowanie-wartosci-zamowienia.pdf

https://www.infarma.pl/assets/files/raporty/raport_RSA__.pdf

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych