REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 7 września 2018

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. II

Artykuł pochodzi z serwisu
Poza stworzeniem rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, farmaceuci szpitalni są także bardzo często odpowiedzialni za ustalenie wartości zamówienia w trakcie przygotowania postępowań przetargowych.

Przygotowanie szacunkowej wyceny wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych

Jako osoby zaangażowane w proces regularnej realizacji dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla szpitala, farmaceuci bardzo dobrze orientują się w aktualnych cenach leków na rynku. W związku z tym wykorzystując wiedzę zdobytą w codziennej praktyce aktywnie uczestniczą w przygotowaniu szacunkowej wyceny zamówień dla tego asortymentu. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wycena wartości zamówienia musi zostać przygotowana z należytą starannością. W tym celu zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych osoby zaangażowane w szacowanie wartości zamówienia przeprowadzają m.in. analizę rynku. Badanie rynku, a co za tym idzie poznanie cen oferowanych przez różnych potencjalnych dostawców jest podstawową metodą ustalania wartości zamówienia. Ten sposób pozwala przede wszystkim na określenie rzeczywistej i faktycznej wartości planowanego zamówienia. Ponadto przetargi na niektóre produkty lecznicze i wyroby medyczne powtarzane są w sposób regularny. Przygotowanie szacunkowej wyceny wartości zamówienia na ten asortyment może zatem odbywać się też w oparciu o wartość zamówień tego rodzaju, które zostały już zrealizowane w przeszłości w określonym przedziale czasowym (np. w ciągu ostatniego roku). Farmaceuci często przygotowując wycenę produktów leczniczych i wyrobów medycznych biorą pod uwagę także ceny urzędowe z aktualnego Obwieszczenia MZ w sprawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, czyli z tzw. listy leków refundowanych. Dodatkowo w odniesieniu do leków z katalogu programów lekowych i chemioterapii warto pod uwagę wziąć także aktualne instrumenty podziału ryzyka (skrót: RSS, ang. Risk Sharing Schemes), które są podstawą do kształtowania faktycznych cen zakupu wybranych produktów leczniczych dla szpitali. Podczas ustalenia wartości zamówienia warto uwzględnić także ceny dostępnych na rynku produktów generycznych i zamienników. Przygotowana wycena ma odzwierciedlać realną wartość zamówienia, ale musi być też aktualna. W przypadku dostaw przyjmuje się, że czas pomiędzy wyceną wartości zamówienia, a wszczęciem postępowania nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. Bez względu na grupę produktów, które są przedmiotem przygotowywanego postępowania przetargowego, warto jest więc wziąć pod uwagę różne czynniki i okoliczności, które mają realny wpływ na kształtowanie cen zakupu w czasie.

REKLAMA

Rola ustalenia prawidłowej wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych

REKLAMA

Mimo iż, ustalenie wartości zamówienia w postępowaniu przetargowym jest tylko jednym z wielu elementów całego procesu związanego z przetargiem, to ma ono ogromny wpływ na przebieg całego postępowania. W pierwszej kolejności oszacowanie wartości zamówienia w trakcie przygotowania postępowania, przed jego wszczęciem, pozwala m.in. dyrekcji szpitala na zweryfikowanie możliwości finansowych jednostki. Tak dzieje się np. w przypadku bardzo drogich, nowoczesnych terapii, gdy koszty leku są bardzo wysokie. Wycena szacunkowa przygotowana przez farmaceutów pozwala wówczas na odpowiednie zaplanowanie zarządzania wydatkami w budżecie z uwzględnieniem kosztów, które będą ponoszone w związku z zastosowaną terapią. Wycena szacunkowa może być zatem analizowana w oparciu o plan finansowy szpitala, ale także porównana z wartością aktualnego kontraktu z NFZ. Wartość wyceny szacunkowej w postępowaniu odgrywa także rolę przy wyborze trybu całego postępowania. Jej zaniżanie w celu ominięcia przepisów Ustawy PZP lub wyboru innego trybu jest zakazane. Od oszacowanej wartości będzie też zależała wysokość pobranego od oferentów wadium w trakcie trwania postępowania. Natomiast w momencie otwarcia ofert wycena szacunkowa pozwoli na weryfikację cen zaoferowanych przez dostawców. W toku postępowania przetargowego mogą zostać złożone oferty, które będą przekraczać wycenę szacunkową lub oferty, które będą od niej dużo niższe. Wówczas to właśnie wcześniej przygotowana wycena szacunkowa będzie punktem odniesienia dla cen zaoferowanych w przetargu. Jednocześnie też stanie się podstawą do wymagania przedstawienia wyjaśnień przez oferentów, którzy złożą oferty zawierające rażąco niską cenę. Jednocześnie też oferty zbyt drogie (przekraczające wycenę) mogą zostać odrzucone w toku postępowania.

Rola farmaceutów szpitalnych w ustaleniu wartości zamówienia

Ustalenie wartości zamówienia w postępowaniach przetargowych podobnie jak przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest czynnością wymagającą czasu i zaangażowania. Farmaceuci, którzy są zobligowani do przygotowania wyceny szacunkowej muszą posiadać duże zdolności analityczne i powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością rynku farmaceutycznego. Mimo iż, samo ustalanie wartości zamówienia wielu osobom niekoniecznie kojarzy się z pracą farmaceuty w szpitalu, to także może być dobrym wstępem do rozwinięcia współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi w szpitalu. W tym wypadku są to przede wszystkim działy zajmujące się m.in.: zamówieniami publicznymi, analizami, rozliczeniami z NFZ, księgowością, finansami, statystyką lub obsługą prawną szpitala. Kontakt z pracownikami takich jednostek pozwala farmaceutom na uzyskanie wiedzy z zakresu m.in. sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, realizacji współpracy z jednostkami finansującymi działalność szpitala, a także zarządzania budżetem szpitala. To także pokazuje, że farmaceuci szpitalni zaangażowani w szereg różnorodnych aktywności bardzo dobrze odnajdują się we współpracy zarówno z personelem medycznym, jak i pracownikami administracyjnymi szpitala. Tym samym zawód farmaceuty szpitalnego jest zajęciem wszechstronnym, wymagającym dużej elastyczności i wiedzy z różnych, czasem dość odległych dziedzin nauki.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj: Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

Źródła:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/34975/Prawidlowe-szacowanie-wartosci-zamowienia.pdf

https://www.infarma.pl/assets/files/raporty/raport_RSA__.pdf

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ