REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 10 września 2018

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. III

Artykuł pochodzi z serwisu
Farmaceuci szpitalni w różnym stopniu mogą angażować się w przygotowanie postępowania przetargowego w zależności od wewnętrznych procedur obowiązujących w miejscu ich zatrudnienia.
REKLAMA

Zaangażowanie farmaceutów szpitalnych w przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Najczęściej jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie wkładu merytorycznego biorą oni udział przede wszystkim w tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia, w szacowaniu ilości zamawianych produktów oraz w wycenie szacunkowej wartości zamówienia. Trzeba jednak pamiętać, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, to właśnie farmaceuci szpitalni są zaangażowani w realizację podpisanych umów przetargowych. W związku z tym dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych. To sprawia, że ich rola w przygotowaniu postępowania przetargowego na ten asortyment może wykraczać poza wymienione wcześniej aktywności. W praktyce oznacza to, że wiedza farmaceutów szpitalnych na temat ewentualnych trudności we współpracy z wykonawcami umów przetargowych może zostać wykorzystana także do przygotowania wybranych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Farmaceuci szpitalni we współpracy z radcami prawnymi i innymi osobami odpowiedzialnymi za tworzenie SIWZ wspomagają przygotowanie wymagań, zapisów i oświadczeń, które mogą ułatwiać rozstrzygnięcie postępowania przetargowego lub ograniczyć trudności w realizacji podpisanej umowy przetargowej.

“wiedza farmaceutów szpitalnych na temat ewentualnych trudności we współpracy z wykonawcami umów przetargowych może zostać wykorzystana także do przygotowania wybranych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”

Przygotowanie kryteriów oceny ofert

Jednymi z najważniejszych zapisów znajdujących się w SIWZ są kryteria oceny ofert. Bardzo często farmaceuci szpitalni biorą udział w określeniu kryteriów oceny ofert oraz ich wagi. W praktyce najczęściej dominującym kryterium jest cena zaoferowanych produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych. Farmaceuci jednak przygotowując opis przedmiotu zamówienia opierają się o wiedzę, doświadczenie, a także uwagi użytkowników. Niektóre z tych informacji mogą decydować o utworzeniu dodatkowego kryterium oceny ofert oprócz ceny. Najczęściej dzieje się tak w przypadku wyrobów medycznych, w stosunku do których oprócz najlepszej ceny oceniane są dodatkowo m.in. wybrane funkcjonalności, jakość lub sposób wykonania. Wśród kryteriów oceny ofert dla wyrobów medycznych pojawiają się m.in. następujące kryteria: przydatność kliniczna, ergonomia użytkowania, wytrzymałość, ostrość ostrza (np. w odniesieniu do igieł), czytelność skali (np. na produktach pomiarowych) itp. W przypadku produktów leczniczych dodatkowymi kryteriami oceny ofert mogą być np. rodzaj zastosowanego materiału dla opakowań jednostkowych (np. szkło, a polietylen), stabilność fizykochemiczna roztworu, rodzaj opakowania itp. Ponadto wśród dodatkowych kryteriów pojawiają się także kryteria związane z samym zamówieniem np. czas realizacji dostawy. Angażując się w dobór właściwych kryteriów oceny ofert oraz ich wagi, farmaceuci szpitalni mają realny wpływ na pozyskiwanie w przyszłości produktów o korzystnym stosunku ceny do jakości. Zdarza się także, że szpital przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego będzie chciał zapoznać się zaoferowanym asortymentem. Wówczas w zapisach SIWZ pojawi się wymóg dostarczenia próbek, które zostaną poddane ocenie na podstawie określonych wcześniej kryteriów oceny ofert. Farmaceuci szpitalni bardzo często biorą udział w wyborze asortymentu, dla którego powinny zostać dostarczone próbki, a także uczestniczą w ocenie dostarczanych próbek.

REKLAMA

Określenie wymagań stawianych Wykonawcom

Poza kryteriami oceny ofert bardzo istotne jest określenie wymagań stawianych Wykonawcom, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym. Warunkiem udziału w postępowaniu jest bowiem nie tylko dystrybucja wymaganego asortymentu, ale także spełnienie wymagań, które w SIWZ określił Zamawiający (czyli szpital). Tu także radcy prawni przygotowują zapisy SIWZ w porozumieniu z farmaceutami szpitalnymi, tak aby określić jakiego rodzaju licencje, pozwolenia i koncesje powinni posiadać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. W praktyce takie wymagania stawiane Wykonawcom w odniesieniu do asortymentu apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej związane są najczęściej z koniecznością posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia obrotu hurtowego. Mówiąc wprost: są to wszystkie dokumenty, które powinna posiadać funkcjonująca hurtownia farmaceutyczna. Jeśli postępowanie przetargowe dotyczy produktów, które w swoim składzie posiadają środki odurzające lub substancje psychotropowe, to Wykonawcy również są zobowiązani do potwierdzenia posiadania zezwoleń związanych z obrotem hurtowym takimi produktami. Realizacja zamówień apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej musi odbywać się u podmiotów uprawnionych. Warto jest zadbać o umieszczenie odpowiednich zapisów w SIWZ w tym zakresie. Brak wymaganych zezwoleń może stać się bowiem podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego nawet jeśli złoży on najkorzystniejszą ofertę.

Definiowanie czasu realizacji zamówienia

W SIWZ poza szeregiem wymagań i informacji, z którymi muszą zapoznać się Wykonawcy znajduje się także informacja o czasie w jakim zrealizowane zostanie zamówienie. Decyzja o tym jak długo będzie trwać umowa przetargowa zależy od wielu czynników, w tym także m.in. od czasu trwania kontraktu z NFZ. Farmaceuci szpitalni podczas przygotowania postępowania przetargowego i szacowania ilości zamawianych produktów kontaktują się w tym temacie z lekarzami i pielęgniarkami oraz działami zajmującymi się kontraktowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych w szpitalu. Czasem z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego w określonym obszarze terapeutycznym zasadne będzie określenie krótszego czasu trwania umowy. Zapoznawanie się z bieżącymi doniesieniami naukowymi i badaniami klinicznymi, które jest elementem ustawicznego kształcenia farmaceutów, powinno stać się także podstawą do właściwego określania czasu realizacji zamówienia.

“Farmaceuci szpitalni podczas przygotowania postępowania przetargowego i szacowania ilości zamawianych produktów kontaktują się w tym temacie z lekarzami i pielęgniarkami oraz działami zajmującymi się kontraktowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych w szpitalu.”

Może się bowiem okazać, że w niedługim czasie po podpisaniu umowy przetargowej na rynku pojawią się produkty o lepszym profilu bezpieczeństwa i większej skuteczności. Wówczas realizacja podpisanej umowy w okresie następnych kilku lat będzie znikoma lub wręcz niemożliwa do wykonania. Warto jest uwzględnić wiedzę farmaceutów i zdobyte przez nich informacje, aby należycie oszacować czas trwania umowy przetargowej.

Rola farmaceutów szpitalnych w tworzeniu SIWZ

Farmaceuci są w różnym stopniu angażowani w tworzenie zapisów SIWZ. Zdarza się, że uczestniczą w tym procesie pośrednio poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego do Działu Zamówień Publicznych w szpitalu. W zależności od wzoru wniosku, który funkcjonuje w szpitalu, mogą się tam znajdować informacje, które farmaceuci uzupełniają i przekazują wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wyceną do jednostki, która przeprowadza postępowanie w zakresie formalno-prawnym. Tym samym wskazówki przekazywane przez farmaceutów na tym etapie mogą potem zostać uwzględnione w SIWZ. Ponadto farmaceuci biorąc udział w pracy Komisji Przetargowej często przekazują swoje uwagi w czasie bezpośrednich spotkań z radcami prawnymi i osobami odpowiedzialnymi za postępowania przetargowe w szpitalu. Bez względu na organizację pracy w danej jednostce należy przyznać, że wiedza i doświadczenie farmaceutów szpitalnych mogą okazać się bardzo użyteczne, a wręcz niezbędne w tworzeniu zapisów SIWZ.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. II

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych