Autor: Monika Lopata Opublikowano: 10 września 2018

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. III

Artykuł pochodzi z serwisu
Farmaceuci szpitalni w różnym stopniu mogą angażować się w przygotowanie postępowania przetargowego w zależności od wewnętrznych procedur obowiązujących w miejscu ich zatrudnienia.

Zaangażowanie farmaceutów szpitalnych w przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Najczęściej jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie wkładu merytorycznego biorą oni udział przede wszystkim w tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia, w szacowaniu ilości zamawianych produktów oraz w wycenie szacunkowej wartości zamówienia. Trzeba jednak pamiętać, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, to właśnie farmaceuci szpitalni są zaangażowani w realizację podpisanych umów przetargowych. W związku z tym dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych. To sprawia, że ich rola w przygotowaniu postępowania przetargowego na ten asortyment może wykraczać poza wymienione wcześniej aktywności. W praktyce oznacza to, że wiedza farmaceutów szpitalnych na temat ewentualnych trudności we współpracy z wykonawcami umów przetargowych może zostać wykorzystana także do przygotowania wybranych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Farmaceuci szpitalni we współpracy z radcami prawnymi i innymi osobami odpowiedzialnymi za tworzenie SIWZ wspomagają przygotowanie wymagań, zapisów i oświadczeń, które mogą ułatwiać rozstrzygnięcie postępowania przetargowego lub ograniczyć trudności w realizacji podpisanej umowy przetargowej.

“wiedza farmaceutów szpitalnych na temat ewentualnych trudności we współpracy z wykonawcami umów przetargowych może zostać wykorzystana także do przygotowania wybranych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”

Przygotowanie kryteriów oceny ofert

Jednymi z najważniejszych zapisów znajdujących się w SIWZ są kryteria oceny ofert. Bardzo często farmaceuci szpitalni biorą udział w określeniu kryteriów oceny ofert oraz ich wagi. W praktyce najczęściej dominującym kryterium jest cena zaoferowanych produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych. Farmaceuci jednak przygotowując opis przedmiotu zamówienia opierają się o wiedzę, doświadczenie, a także uwagi użytkowników. Niektóre z tych informacji mogą decydować o utworzeniu dodatkowego kryterium oceny ofert oprócz ceny. Najczęściej dzieje się tak w przypadku wyrobów medycznych, w stosunku do których oprócz najlepszej ceny oceniane są dodatkowo m.in. wybrane funkcjonalności, jakość lub sposób wykonania. Wśród kryteriów oceny ofert dla wyrobów medycznych pojawiają się m.in. następujące kryteria: przydatność kliniczna, ergonomia użytkowania, wytrzymałość, ostrość ostrza (np. w odniesieniu do igieł), czytelność skali (np. na produktach pomiarowych) itp. W przypadku produktów leczniczych dodatkowymi kryteriami oceny ofert mogą być np. rodzaj zastosowanego materiału dla opakowań jednostkowych (np. szkło, a polietylen), stabilność fizykochemiczna roztworu, rodzaj opakowania itp. Ponadto wśród dodatkowych kryteriów pojawiają się także kryteria związane z samym zamówieniem np. czas realizacji dostawy. Angażując się w dobór właściwych kryteriów oceny ofert oraz ich wagi, farmaceuci szpitalni mają realny wpływ na pozyskiwanie w przyszłości produktów o korzystnym stosunku ceny do jakości. Zdarza się także, że szpital przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego będzie chciał zapoznać się zaoferowanym asortymentem. Wówczas w zapisach SIWZ pojawi się wymóg dostarczenia próbek, które zostaną poddane ocenie na podstawie określonych wcześniej kryteriów oceny ofert. Farmaceuci szpitalni bardzo często biorą udział w wyborze asortymentu, dla którego powinny zostać dostarczone próbki, a także uczestniczą w ocenie dostarczanych próbek.

Określenie wymagań stawianych Wykonawcom

Poza kryteriami oceny ofert bardzo istotne jest określenie wymagań stawianych Wykonawcom, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym. Warunkiem udziału w postępowaniu jest bowiem nie tylko dystrybucja wymaganego asortymentu, ale także spełnienie wymagań, które w SIWZ określił Zamawiający (czyli szpital). Tu także radcy prawni przygotowują zapisy SIWZ w porozumieniu z farmaceutami szpitalnymi, tak aby określić jakiego rodzaju licencje, pozwolenia i koncesje powinni posiadać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. W praktyce takie wymagania stawiane Wykonawcom w odniesieniu do asortymentu apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej związane są najczęściej z koniecznością posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia obrotu hurtowego. Mówiąc wprost: są to wszystkie dokumenty, które powinna posiadać funkcjonująca hurtownia farmaceutyczna. Jeśli postępowanie przetargowe dotyczy produktów, które w swoim składzie posiadają środki odurzające lub substancje psychotropowe, to Wykonawcy również są zobowiązani do potwierdzenia posiadania zezwoleń związanych z obrotem hurtowym takimi produktami. Realizacja zamówień apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej musi odbywać się u podmiotów uprawnionych. Warto jest zadbać o umieszczenie odpowiednich zapisów w SIWZ w tym zakresie. Brak wymaganych zezwoleń może stać się bowiem podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego nawet jeśli złoży on najkorzystniejszą ofertę.

Definiowanie czasu realizacji zamówienia

W SIWZ poza szeregiem wymagań i informacji, z którymi muszą zapoznać się Wykonawcy znajduje się także informacja o czasie w jakim zrealizowane zostanie zamówienie. Decyzja o tym jak długo będzie trwać umowa przetargowa zależy od wielu czynników, w tym także m.in. od czasu trwania kontraktu z NFZ. Farmaceuci szpitalni podczas przygotowania postępowania przetargowego i szacowania ilości zamawianych produktów kontaktują się w tym temacie z lekarzami i pielęgniarkami oraz działami zajmującymi się kontraktowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych w szpitalu. Czasem z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego w określonym obszarze terapeutycznym zasadne będzie określenie krótszego czasu trwania umowy. Zapoznawanie się z bieżącymi doniesieniami naukowymi i badaniami klinicznymi, które jest elementem ustawicznego kształcenia farmaceutów, powinno stać się także podstawą do właściwego określania czasu realizacji zamówienia.

“Farmaceuci szpitalni podczas przygotowania postępowania przetargowego i szacowania ilości zamawianych produktów kontaktują się w tym temacie z lekarzami i pielęgniarkami oraz działami zajmującymi się kontraktowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych w szpitalu.”

Może się bowiem okazać, że w niedługim czasie po podpisaniu umowy przetargowej na rynku pojawią się produkty o lepszym profilu bezpieczeństwa i większej skuteczności. Wówczas realizacja podpisanej umowy w okresie następnych kilku lat będzie znikoma lub wręcz niemożliwa do wykonania. Warto jest uwzględnić wiedzę farmaceutów i zdobyte przez nich informacje, aby należycie oszacować czas trwania umowy przetargowej.

Rola farmaceutów szpitalnych w tworzeniu SIWZ

Farmaceuci są w różnym stopniu angażowani w tworzenie zapisów SIWZ. Zdarza się, że uczestniczą w tym procesie pośrednio poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego do Działu Zamówień Publicznych w szpitalu. W zależności od wzoru wniosku, który funkcjonuje w szpitalu, mogą się tam znajdować informacje, które farmaceuci uzupełniają i przekazują wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wyceną do jednostki, która przeprowadza postępowanie w zakresie formalno-prawnym. Tym samym wskazówki przekazywane przez farmaceutów na tym etapie mogą potem zostać uwzględnione w SIWZ. Ponadto farmaceuci biorąc udział w pracy Komisji Przetargowej często przekazują swoje uwagi w czasie bezpośrednich spotkań z radcami prawnymi i osobami odpowiedzialnymi za postępowania przetargowe w szpitalu. Bez względu na organizację pracy w danej jednostce należy przyznać, że wiedza i doświadczenie farmaceutów szpitalnych mogą okazać się bardzo użyteczne, a wręcz niezbędne w tworzeniu zapisów SIWZ.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. II

Artykuł Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. III pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz