REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 24 kwietnia 2019

Rośnie liczba postępowań OROZ w związku z brakiem farmaceuty w aptece

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina na swojej stronie internetowej o bezwzględnym obowiązku przestrzegania przepisu art 92 ustawy. Z komunikatu izby wynika, że w ostatnim czasie wzrosła liczba tego typu spraw rozpoznawanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi pojawił się komunikat, przypominający o dwóch kwestiach. Pierwsza z nich dotyczy obowiązków po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Druga natomiast dotyczy zapewnienia w godzinach pracy apteki obecności personelu fachowego.

Obowiązki po cofnięciu zezwolenia

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina, iż zgodnie z art. 96 aa ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499), w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia jego wygaśnięcia albo nieważności, podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ma obowiązek pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki NFZ, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki lub punktu aptecznego.

REKLAMA

Na podstawie art. 127 da ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot, który uchybił powyższemu obowiązkowi podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.000 zł, która może zostać nałożona w drodze decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ lub wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki bądź punktu aptecznego.

REKLAMA

Obecność farmaceuty w aptece

– W związku ze zwiększeniem się liczby spraw rozpoznawanych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, OIA w Łodzi przypomina o bezwzględnym obowiązku przestrzegania przepisu art 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne w zw. z art 88 ust. 1 ww. ustawy tj. zapewnienia w godzinach pracy apteki obecności personelu fachowego, o którym mowa w ww. przepisach – poinformowała Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Przypomina ona, że pod nieobecność farmaceuty apteka powinna pozostawać zamknięta dla pacjentów. Brak obecności ww. osoby w godzinach pracy apteki może skutkować nawet wydaniem przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, a także wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Sądem Aptekarskim.

W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…

Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wykładnię przepisów zastosowaną przez jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stwierdził on, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego taka wykładnia zgodna też jest z wykładnią celowościową. Apteki prowadzą działalność wymagającą szczególnej staranności i wysokich kwalifikacji w realizacji zadań. Zaniedbania wynikające z braku staranności i wysokich kwalifikacji personelu mogą prowadzić do bardzo poważnych szkód dla zdrowia, a nawet życia osób korzystających z ich usług (czytaj więcej: Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!).

– Zatem oczywisty jest wymóg stałego, bieżącego nadzoru nad ich działalnością przez osoby o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zatem należy uznać za zgodne z wykładnią celowościową takie odczytanie treści art. 92 upf, z którego wynika obowiązek zapewnienia stałej obecności w aptece kierownika apteki w rozumieniu art. 88 ust. 1 i 2 upf, czy przynajmniej innego farmaceuty o kompetencjach wymaganych od kierownika apteki – uzasadnia NSA (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

Źródło: ŁW/OIA w Łodzi

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych