REKLAMA
Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 28 grudnia 2018

Rozliczanie żywienia pozajelitowego immunomodulującego

Artykuł pochodzi z serwisu
Rozliczając żywienie pozajelitowe jako immunostymulujące, szpital otrzyma 324,48zł za każdy dzień żywienia danego pacjenta. Jest to procedura dość korzystnie rozliczana, zwłaszcza zważając na fakt, że w większości przypadków koszty worków żywieniowych są niższe od tej kwoty, a „inwestycja” dodatkowo może się zwrócić poprzez krótszy czas hospitalizacji lub też np. mniejszą ilość koniecznych do wykonania procedur medycznych związanych z powikłaniami.

To dość korzystne rozliczenie ma na celu umożliwienie szpitalom pokrycie wysokich kosztów zakupu preparatów zawierających glutaminę oraz kwasy omega-3, które powodują, że cena takiej mieszaniny odżywczej jest o 100-200 zł wyższa od kompletnego żywienia pozajelitowego.

 

Nieścisłości w różnych definicjach

Przede wszystkim, do rozliczenia immunomodulującego żywienia pozajelitowego, tak samo jak kompletnego żywienia pozajelitowego, konieczny jest odpowiedni, wynikający ze Standardów Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, sposób monitorowania, nadzoru i prowadzenia dokumentacji leczenia żywieniowego. Nie jest możliwe, aby poprawnie rozliczyć takie leczenie bez przeprowadzenia pacjentowi wymaganych badań czy też wypełnienia karty metabolicznej chorego.

REKLAMA

Wątpliwości pojawiają się jednak w chwili, gdy zadamy sobie pytanie, co może zostać rozliczone jako żywienie immunomodulujące?

REKLAMA

O ile w przypadku kwasów tłuszczowych omega-3 wszyscy są zgodni, o tyle wartości dawek glutaminy zawarte w Farmaceutycznych standardach sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Definicjach i opisach leczenia żywieniowego przekazanych do Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowanych w Postępach Żywienia Klinicznego w 2008 roku oraz w charakterystyce produktu leczniczego preparatu Dipeptiven są dość rozbieżne, co pociąga za sobą sporą liczbę zapytań w tym temacie.

 

Zgodnie z dokumentem ChPL zalecane dawkowanie Dipeptivenu to 1,5-2,5 ml/kg m.c./dobę, co odpowiada 300-500 mg dipeptydu L-alanylo-L-glutaminy, czyli około 200-330 mg glutaminy. W Farmaceutycznych standardach znajdziemy definicję mówiącą o minimum 200mg glutaminy / kg m.c., co w zasadzie po przeliczeniu na dawkę dipeptydu dałoby ten sam wynik.

Jednakże stanowisko POLSPEN-u, zawarte w Definicjach i opisach leczenia żywieniowego (…) i najbardziej rozpowszechnione, mówi o minimum 1ml preparatu, czyli poniżej zalecanej przez producenta dawki.

 

Definicje i opisy (…) ChPL Farmaceutyczne standardy (…)
  glutamina – Dipeptiven minimum 1ml / kg m.c. 1,5-2,5 ml / kg m.c.  minimum 200 mg glutaminy / kg m.c. (w przeliczeniu ok. 1,5 ml / kg m.c.)
kwasy omega-3 – Omegaven minimum 1ml / kg m.c. 1-2 ml / kg m.c. minimum 0,1g oleju rybiego /kg m.c. (ok. 1ml/kg m.c.)
u dorosłych

 

Która wersja jest właściwa?

Pozostają pytania, z czego wynikają te nieścisłości i na której „wersji” można się opierać, rozliczając procedurę żywienia pozajelitowego.

O ile na pierwsze nie znam odpowiedzi, o tyle przy drugim  – mimo że nawet w trakcie szkolenia specjalizacyjnego podawana jest wersja „farmaceutyczna”, zawarta w Standardach, skłaniałabym się do stanowiska POLSPEN-u, jako że takie definicje zostały podane wiele lat temu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystrzegałabym się jednak doszukiwania się w tych rozbieżnościach skrótu myślowego, z którym się już spotkałam – że pod 1ml Dipeptivenu ze stanowiska POLSPENu kryje się 200 mg glutaminy, mimo że 1 ml preparatu zawiera 200 mg dipeptydu L-alanylo-L-glutaminy, a nie są to przecież związki tożsame.

Prawda jest jednak taka, że nadrzędne w stosunku do wszystkich definicji są możliwości metaboliczne pacjenta, ponadto nie bez znaczenia pozostaje konieczność stopniowego wprowadzania żywienia pozajelitowego, zwłaszcza u ciężko chorych, w związku z czym przez pierwsze dni zakładana dawka i tak jest rzadko osiągana.

Kolejnym aspektem jest to, że podaż zarówno glutaminy, jak i kwasów tłuszczowych omega-3, musi być proporcjonalna do podaży pozostałych substancji odżywczych, co też może w pewnych sytuacjach ograniczyć możliwości podania pełnych zalecanych dawek substancji immunomodulujących. I w tym wszystkim właśnie klinicyści znajdują ratunek z całego zamieszania, ponieważ każda podana pacjentowi dawka, jeśli jest dobrze uzasadniona i opisana, nie powinna zostać zakwestionowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ma prawo się obronić.

 

Piśmiennictwo:

 1. Pertkiewicz M., Orawczyk T., Korta T., Definicje i opisy leczenia żywieniowego przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia; Postępy Żywienia Klinicznego; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007
 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017
 3. Charakterystyki produktu leczniczego preparatów Dipeptiven i Omegaven
 4. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Standardy Żywienia dojelitowego I pozajelitowego, Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2014

 

Pozostałe artykuły autora o tematyce immunożywienia:

Wprowadzenie do immunożywienia 

Cytuj ten artykuł jako:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ