REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 21 maja 2018

Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej na…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu, dotyczącą ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego. Prezydium Izby najpierw zaopiniowało negatywnie uchwałę Rady Powiatu, choć nie znało jej treści. Później zaskarżyło uchwałę uważając, że Izba nie mogła zaopiniować takiego projektu, dlatego sama uchwała powstała w sposób niezgodny z przepisami…

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec listopada 2017 r. Powiat Poznański zwrócił się do Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o zaopiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Jednocześnie załączono projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 rok wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu poznańskiego.

W dniu 4 grudnia 2017 roku Prezes Wielkopolskiej ORA zwróciła się do Starostwa o nadesłanie treści całej uchwały, bowiem pismo z dnia 21 listopada 2017 roku zawierało tylko rozkład godzin pracy aptek, a nie projekt uchwały. W dniu 7 grudnia 2017 roku Starostwo ponownie zwróciło się do samorządu aptekarskiego z prośbą o zaopiniowanie projektu harmonogramu przywołując treść art. 77 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

Tego samego dnia Prezes Izby Aptekarskiej przesłała Radzie Powiatu uchwałę Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 4 grudnia 2017 roku opiniującą rozkład godzin pracy aptek, jednocześnie zwracając uwagę, że nie przedłożono samorządowi projektu całej uchwały. Zwrócono też uwagę, że godziny funkcjonowania aptek podane w harmonogramie nie są zgodne ze stanem faktycznym. W rezultacie projekt uchwały zaopiniowano negatywnie.

W uzasadnieniu podniesiono zarzut nieprzedstawienia całej uchwały Rady Powiatu, ponadto odniesiono się do poszczególnych dyżurów aptek z uwzględnieniem nadesłanych przez aptekarzy opinii.

Zwrócono też uwagę, że w części aptek terenu powiatu pracuje tylko jeden farmaceuta. Prezydium podkreśliło, że regulacja zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym przypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.

Po raz kolejny Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zgłosiło też postulat zapewnienia aptekom ogólnodostępnym choćby częściowej rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wyczerpująco też uzasadniono ten postulat.

W dniu 13 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego. W jej uzasadnieniu odniesiono się do opinii nadesłanych przez wójtów i burmistrzów 17 gmin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej.

W odpowiedzi na negatywną opinię samorządu aptekarskiego wskazano, że ustalenie rozkładu pracy aptek stanowi naruszenie swobody działalności gospodarczej, ale jest zgodne z Konstytucją.

Zwrócono uwagę, że należy brać pod uwagę konieczność dostępu do aptek także w sytuacjach nadzwyczajnych, a dyżury aptek stanowią niezależne od pomocy lekarskiej elementy ochrony zdrowia publicznego. Podkreślono w uchwale, że obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku (ani możliwości) partycypowania przez Powiat w kosztach realizacji obowiązku zapewnienia dostępu do świadczeń. Przywołano też obowiązującą w tym zakresie linię orzeczniczą sądów administracyjnych.

Pełnomocnik Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W skardze podniósł, że Rada Powiatu przesłała do zaopiniowania nie projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, lecz jedynie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Izba Aptekarska nie mogła więc zaopiniować takiego projektu.

WSA w Poznaniu stwierdził, że Izba Aptekarska zaopiniowała projekt rozkładu godzin pracy aptek negatywnie i wniosła o co najmniej częściową partycypację powiatu w kosztach pełnienia dyżurów. Samorząd skorzystał więc z trybu przewidzianego w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, wyraził swoją opinię, złożył odpowiedni wniosek i skorzystał z prawa konsultacji projektu uchwały.

Nienadesłanie treści całej uchwały nie wyłączyło możliwości wyrażenia opinii. Wręcz przeciwnie, wbrew twierdzeniu skargi została ona wyrażona w sposób jasny, czytelny i we wskazanym terminie.

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności, a z akt sprawy i skargi nie wynikało, by wystąpiły jakiejkolwiek różnice w projekcie i ostatecznym kształcie uchwały.

– Do kategorii istotnych naruszeń prawa miejscowego należy zaliczyć naruszenia znaczące, wpływające na treść uchwały lub zarządzenia, dotyczące meritum sprawy, jak np. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, przepisów podstawy prawnej podejmowanych uchwał, przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego – poprzez ich wadliwą wykładnię, przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał – czytamy w treści wyroku WSA. – W ocenie sądu nie jest istotnym naruszeniem prawa nienadesłanie treści całej uchwały, skoro skutecznie zaopiniowano harmonogram, a jego projekt nie różnił się od zawartego w treści uchwały podjętej. Dowodem na to, że wystarczającym do merytorycznego zajęcia stanowiska był projektowany harmonogram, jest fakt, że samorząd wyraził opinię negatywną i ją uzasadnił, a organ uchwałodawczy w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały odniósł się do uwag samorządu.

Zdaniem Sądu w skardze na uchwałę Rady Powiatu nie wskazano argumentów zawierających odniesienie do kluczowych kwestii związanych z samym harmonogramem, nie odniesiono się też do uzasadnienia spornej uchwały. W istocie więc WOIA kwestionowała tożsamość projektu z ostateczną uchwałą, czyli wadliwość procesu legislacyjnego zaskarżonej uchwały, a nie jej uzasadnienie związane bezpośrednio z harmonogramem, a ta wadliwość nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały.

Sygn. akt III SA/Po 108/18

Tagi: 


Źródło: mgr.farm

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych