Sąd przyznał rację pleszewskim aptekarzom. | farmacja.pl

Sąd przyznał rację pleszewskim aptekarzom.

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-15 10:01:36 /

Szczególna rola apteki nie może być podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy we wskazanych porach i nie może mieć charakteru dowolnego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, rozpatrując skargę pleszewskich aptekarzy na uchwałę Rady Powiatu dotyczącą dyżurów.

- Ustawodawca dając organom samorządowym kompetencję do określenia pracy we wskazanych porach wskazał na przesłankę "dostosowania do potrzeb ludności", którą organy winny się kierować. Zobowiązał też do zasięgnięcia w tej kwestii opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego - zwraca uwagę WSA w uzasadnieniu w wyroku. - W niniejszej sprawie opinie wójtów i burmistrzów zainteresowanych miejscowości były pozytywne; aprobowały projekt uchwały. Natomiast pozytywnej opinii nie wydała Okręgowa Rada Aptekarska w Kaliszu, która wskazała m.in., że wydłużenie godzin pracy aptek nie ma uzasadnienia w faktycznych potrzebach ludności. Ponadto ORA w Kaliszu wskazała na szereg problemów dotyczących organizacji pracy, możliwych naruszeń Kodeksu pracy oraz dodatkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Skarga dotyczyła uchwały, któa została podjęta bez rozważenia opinii pleszewskiego środowiska aptekarskiego. Z akt sprawy wynika, że Starosta Pleszewski prowadził konsultacje ze środowiskiem aptekarskim w zakresie dotyczącym dyżurów aptek na terenie powiatu pleszewskiego (m.in. spotkanie przedstawicieli aptek na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 22 czerwca 2015 r.). Ponadto Okręgowa Izba Aptekarska w piśmie z dnia 21 września 2015 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie wskazała, że bez jej opinii wprowadzono odstępstwa od zaopiniowanej uprzednio uchwały Rady Powiatu Pleszewskiego przez wdrożenie tzw. programu pilotażowego. Ponadto kierownik Apteki Stylowa w piśmie z dnia 5 października 2015 r. podniósł, że Apteka Stylowa nie podejmie dyżurów ze względu na ograniczenia finansowe oraz wynikające z przepisów Kodeksu pracy. Wskazał również, że potrzeby ludności nie uzasadniają wydłużenia czasu pracy aptek, co potwierdził eksperyment wydłużenia czasu ich pracy do godziny 24:00.

- Sąd do powyższych zarzutów nie jest w stanie się ustosunkować, ponieważ zaskarżona uchwała nie zawiera uzasadnienia - czytamy w wyroku. - Brak uzasadnienia wyklucza możliwość jakiejkolwiek polemiki z postanowieniami uchwały. Skoro podjęto rozmowy z właścicielami aptek i skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, organ winien ustosunkować się do tych wniosków i ocen i wyjaśnić dlaczego nie uwzględnia uwag wskazanych podmiotów stwierdzających m.in., że potrzeby ludności nie uzasadniają przyjętego harmonogramu dyżurów. W ocenie Sądu konieczne jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się Rada przy jej podejmowaniu. Wymóg ten należy łączyć z obowiązkiem działania organów administracji publicznej na podstawie prawa, co w połączeniu z zasadą zaufania do organów samorządowych, rodzi po stronie władzy publicznej obowiązek motywowania jej rozstrzygnięć - jako elementu jawności działania władzy publicznej.
Z art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne wynika, że uchwała podjęta na podstawie tego przepisu powinna uwzględniać uzasadnione potrzeby ludności. Czy norma ta została uwzględniona, Sąd nie jest w stanie ocenić w kontrolowanym stanie faktycznym. Organ nie uzasadnił merytorycznie swojej decyzji i nie wykazał, że wypełnił przesłankę z powołanego art. 94, a jednocześnie, że obciążenie aptek w sposób wskazany w uchwale jest uzasadniony wyżej wymienioną przesłanką.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem norm prawa materialnego, gdyż nie pozwala na ocenę, czy uwzględniono przesłanki z art. 94 prawo farmaceutyczne, a także czy nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP wprowadzając zbędne obciążenia w stosunku do właścicieli aptek ogólnodostępnych.

Pełna treść wyroku do przeczytania pod tym adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F146CDF2C3

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj