REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 27 listopada 2018

Schorzenia narządu ruchu – zalety stosowania maksymalnej dawki substancji przeciwbólowej w żelu

Ból w obrębie układu mięśniowo – szkieletowego jest powszechnym problemem, dotykającym pacjentów w różnych grupach wiekowych. U osób starszych dolegliwości mają zwykle charakter przewlekły i są najczęściej wynikiem zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów. Ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową dotyczy ok. 60% mężczyzn i 70% kobiet w wieku 65 lat, a z wiekiem jego częstość zwiększa się. Innymi przyczynami bólu w narządzie ruchu, dotykającymi pacjentów bez względu na wiek są przeciążenia, urazy czy stłuczenia.

W większości przypadków istotną rolę w złożonej patofizjologii bólu mięśniowo-szkieletowego odgrywa stan zapalny – w zmienionych zapalnie tkankach obserwuje się zwiększone stężenie prozapalnych cytokin oraz innych mediatorów stanu zapalnego. Poza objawami bólowymi, pacjenci często skarżą się na zwiększoną tkliwość mięśni, ograniczoną ruchomość i sztywność stawów, może pojawić się również obrzęk w obrębie stawu.

Jednymi z najczęściej stosowanych leków w leczeniu schorzeń narządu ruchu są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Należy pamiętać, że doustne stosowanie NLPZ wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych, do których należą podrażnienie błony śluzowej żołądka, upośledzenie czynności nerek czy zwiększenie ciśnienia tętniczego [1]. Z tego względu farmaceuta, powinien przed wydaniem leku przeprowadzić właściwy wywiad w tym kierunku. Okazać się może, że konieczne będzie zaproponowanie alternatywnego postępowania.

REKLAMA

Optymalnym  rozwiązaniem  w terapii zarówno ostrego, jak i przewlekłego bólu  w obrębie stawów jest  stosowanie NLPZ podawanych miejscowo na skórę w postaci żelu, spray’u czy plastrów. Wyniki badań klinicznych wskazują, że NLPZ podawane tą drogą wykazują taką samą skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej, jak NLPZ podawane doustnie, natomiast ich profil bezpieczeństwa jest znacznie lepszy [2].

REKLAMA

Korzystnym wyborem będzie zarekomendowanie pacjentom cierpiącym z  powodu przewlekłych bólu w obrębie układu mięśniowo – szkieletowego, preparatu do stosowania miejscowego z diklofenakiem, którego skuteczność w leczeniu objawów bólowych w obrębie stawów  została potwierdzona klinicznie.

Pacjentom możemy zaproponować Voltaren MAX, ponieważ posiada największą dawkę substancji czynnej na rynku w formie do podania miejscowego – 23,2 mg/g. Lek jest dostępny w postaci żelu, dzięki czemu wykazuje korzystne dla pacjenta działanie chłodzące i kojące oraz zapewnia dobre przenikanie do tkanek położonych głębiej. Dzięki wysokiej dawce diklofenaku, jak i dodatkowym substancjom wspomagającym przenikanie do tkanek (alkohol oleinowy) działa on nawet do 12 godzin u źródła bólu, dlatego może być stosowany dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Zastosowanie takiego leku umożliwi skuteczną kontrolę bólu zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Warto zaznaczyć, że diklofenak podawany miejscowo na skórę wykazuje niską biodostępność ogólnoustrojową (ok. 4-5%), co znacznie redukuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ale jednocześnie zapewnia stężenie  terapeutyczne w miejscu bólu[3].

Alternatywą może być Voltaren Emulgel 1%(zawierający 10 mg diklofenaku w 1g produktu leczniczego), który obecnie dostępny jest ze specjalnym aplikatorem, pozwalającym na wcieranie preparatu podczas aplikacji, które z kolei zwiększa przezskórne przenikanie leku do jamy stawowej. Taka postać leku zapewnia również wygodną i higieniczną aplikację [4].

W przypadku niedostatecznej kontroli bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, pacjentowi u którego nie występują przeciwskazania, można zarekomendować stosowanie preparatów z diklofenakiem do podawania doustnego. Produktami do podania doustnego dostępnymi bez recepty, zawierającymi w składzie tę substancję czynną są tabletki Voltaren Acti Forte oraz kapsułki Voltaren Express Forte. Obie formy zawierają 25 mg diklofenaku w jednej dawce. Voltaren Acti Forte występuje w postaci małych tabletek, przez co może być preferowaną formą dla pacjentów z trudnościami w przełykaniu.

Z kolei, zastosowanie leku w postaci kapsułek zapewnia szybkie uwalnianie substancji czynnej oraz szybki początek działania [5, 6].

Autor: mgr farm. Karolina Pawlik

Piśmiennictwo

 1. Kocot-Kępska M. Ból mięśniowo-szkieletowy – epidemiologia, patofizjologia, leczenie. Medycyna Praktyczna.
 2. Derry S et al. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD007400.
 3. Charakterystyka Produktu leczniczego Voltaren Max 12/2015.
 4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren EmulGel 01/2018.
 5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren Express Forte 12/2015.
 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren Acti Forte 09/2016.

Nr ZINC: CHPL/CHVOLT/0055/18

Przejdź do informacji o leku.

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ