Sejm uchwalił 'aptekę dla aptekarza'! | farmacja.pl

Sejm uchwalił 'aptekę dla aptekarza'!

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-07 15:59:38 /

Podczas długiej i burzliwej dyskusji na temat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, posłowie zadecydowali o przyjęciu poprawki przywracającej do projektu prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki wyłącznie farmaceutom lub spółkom farmaceutów.

Za przyjęciem poprawki głosowało 224 posłów. Przeciwko 204, a wstrzymało się 6. Poprawka wprowadza do Prawa farmaceutycznego następujący zapis:

"Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.”;

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są pod tym adresem

Posłowie poparli również poprawkę PiS o stworzeniu szczególnej ścieżki wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek z pominięciem kryteriów geograficznych i demograficznych, za zgodą Ministra Zdrowia i z pozytywną opinią WIF, wójta, burmistrza lub prezydenta.„3e. Minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b.

3f. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 3e, wymaga pozytywnej opinii w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3b, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki.

3g. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią negatywną w przedmiocie pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3e.

3h. Minister właściwy do spraw zdrowia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3e, w terminie 30 dni od dnia doręczenia pozytywnych opinii przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.”;

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są pod tym adresem

Podczas dyskusji nad projektem głos zabierał również Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. Projekt spotkał się z ogromną krytyką posłów opozycji.

Ostatecznie Sejm przegłosował ustawę z przyjętymi poprawkami. Za jej uchwaleniem głosowało 222 posłów. Szczegółowe wyniki głosowań dostępne pod tym adresem.

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj