Autor: sbort Opublikowano: 15 listopada 2016

Sieci manipulują informacjami

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego uczestniczyła trzyosobowa Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej w składzie: mgr Alina Górecka, mgr Jarosław Janusik i dr Wojciech Musiał. Ten ostatni jest autorem sprawozdania, które zostało opublikowane na stronie internetowej WOIA.

W swoim sprawozdaniu dr Musiał zwraca uwagę, na fakt konsekwentnego stanowiska przedstawicieli sieci mającego przedstawić aptekarzy jako środowiska pazernego, dążącego do monopolizacji rynku leków i ustanowienia swoistych dynastii dziedziczących apteki, nieliczących się z dobrem pacjenta i niedbających o jego bezpieczeństwo w zakresie farmakoterapii.

– Zaznaczyć należy bardzo agresywne zachowanie obecnych na posiedzeniu przedstawicieli sieci aptek, podających głównie populistyczne argumenty mające dowieść zasadności dalszej monopolizacji rynku detalicznego przez te podmioty – pisze przedstawiciel WOIA dodając, że główną linią obrony przedstawicieli sieci na argumenty podawana przez przedstawicieli Izb Aptekarskich był krzyk, buczenie oraz śmiech – a raczej rechot.

W swoim sprawozdaniu dr Musiał przypomniał też fragment dyskusji, w którym pojawił się wątek samobójstw farmaceutów. – Przedstawiciele sieci przytaczali argumenty dowodzące swego rodzaju katastrofy na rynku aptek, która miałaby być konsekwencją wprowadzenia tej zmiany (apteka dla aptekarza – przyp. red.). Podano m.in. przykład z Francji gdzie właścicielka sieci nie mogąc zbyć aptek popełniła samobójstwo – pisze wielkopolski farmaceuta. – Kontrargument, że w Polsce popełniają samobójstwa aptekarze nie mogący poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją za strony sieci próbowano zbyć pytaniem czy aptekarze zostawili list pożegnalny z podaniem przyczyn samobójstwa.

– Analizując sposób argumentowania swoich racji przez sieci, podawanie nieprawdziwych i wybiórczych informacji w mediach można stwierdzić, że firmy i podmioty skupiające sieci aptek intensywnie manipulują informacjami – pisze dr Musiał. – Cel jest oczywisty, skłócenie naszego środowiska zawodowego i skierować przeciw samorządowi zawodowemu i Izbom Aptekarskim członków naszego samorządu. Jest zrozumiałe gdyż daleko idące konsekwencje proponowanych zmian naruszą newralgiczne cele finansowe kapitału skupiającego sieci apteczne – podkreśla farmaceuta z Wielkopolski.

Zdaniem autora sprawozdania niezbędne jest nasilenie przekazu medialnego ze strony Izb Aptekarskich do członków samorządu aptekarskiego z podaniem faktów oraz rzetelną informacją co do aktualnego stanu na rynku aptek, jak i konsekwencjami proponowanych zmian dla aptekarzy i dla sieci. Niezbędne jest również wyraźne podanie konsekwencji związanych z odpowiedzialnością zawodową: – Każdy członek naszego samorządu musi mieć świadomość, że za prawidłowe funkcjonowanie apteki tylko i wyłącznie On ponosi odpowiedzialność – podkreśla dr Musiał. – Nasi członkowie muszę zrozumieć, że w sytuacji łamania obowiązującego prawa nie ponosi żadnego odpowiedzialności ani właściciel ani koordynator.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej apeluje też o gromadzenie jak największej liczby dowodów, argumentów i danych uzasadniających konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. – ogromna rola leży po stronie aptekarzy, którzy pracowali lub pracują w aptekach sieciowych. Tylko oni mogą podać fakty dotyczące warunków i zasad pracy(niedozwolona reklama, prezenty dla lekarzy, plany sprzedażowe, wydawanie leków Rx bez recepty itd.) – pisze dr Musiał zaznaczając, że tylko wyeliminowanie strachu przed koordynatorem czy właścicielem może sprawić, że aptekarz mają wsparcie swojej Izby i rzeczywistą rzetelną wiedzą co do konsekwencji proponowanych zmian, poinformuje samorząd zawodowy o nieprawidłowościach.

Źródło: WOIA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz