REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 października 2018

Skarga na porozumienie między inspekcją farmaceutyczną a samorządem aptekarskim

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na to porozumienie, które w lipcu 2018 r. podpisali p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska – Rutkowska. Dotyczyło ono zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

WSA uznał, że zaskarżone porozumienie nie jest aktem lub czynnością podjętą w indywidualnej sprawie, jak również nie jest skierowane do określonego podmiotu (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Porozumienie podpisane w lipcu przez GIF i NIA, dotyczy sposobu wykonywania kompetencji organów Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie: wykonywania ustawowych obowiązków co do postępowań o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zasięgania opinii o posiadaniu przez osobę wskazaną jako kierownik apteki rękojmi należytego prowadzenia apteki. Porozumienie dotyczy także uprawnień i obowiązków okręgowych izb aptekarskich w zakresie: wydawania przez samorząd aptekarski opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydawania przez samorząd aptekarski opinii w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek ogólnodostępnych. (czytaj więcej: Jest porozumienie między GIF i NIA).

Porozumienie GIF i NIA nielegalne?

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na to porozumienie. Skarżący wskazywał, że wyżej wymienione uprawnienia i obowiązki odnoszą się do konkretnych spraw indywidualnych przedsiębiorców (oraz osób będących kierownikami aptek), będących przedmiotem postępowań prowadzonych przez organy Inspekcji Farmaceutycznej (tj. postępowań o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej), których wynikiem Izby Aptekarskie, jako organ samorządu zawodowego, są „żywotnie zainteresowane”.

Zgodnie z § 4 porozumienia dokument ten ma być przekazywany wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym oraz prezesom okręgowych izb aptekarskich „w celu jego stosowania” w indywidualnych postępowaniach administracyjnych dotyczących udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Skarżący podniósł, że porozumienie ma bezpośredni wpływ na sytuację prawną dwóch kategorii podmiotów: przedsiębiorców będących stronami postępowań o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz osób fizycznych będących kierownikami aptek.

Zdaniem skarżącego uwzględniając opisany przedmiot porozumienia i jego związek z uprawnieniami oraz obowiązkami organów administracji w zakresie m.in. udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (co odbywa się w ramach postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej) oraz organów samorządu zawodowego, istnieją podstawy do uznania porozumienia za akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 – dalej: p.p.s.a.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 lutego 2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 2097/17 – odrzucił skargę strony.

WSA uznał, że zaskarżone porozumienie nie jest aktem lub czynnością podjętą w indywidualnej sprawie, jak również nie jest skierowane do określonego podmiotu.

Sąd podkreślił, że porozumienie ma charakter ogólny, dotyczy postępowań administracyjnych, etapu gromadzenia dowodów w postaci wyrażania opinii przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do okręgowych izb aptekarskich w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Jest ono w istocie rodzajem umowy, w której został określony model współdziałania stron w postępowaniach dotyczących wyrażania opinii w sprawie udzielania albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, która we wszczętych postępowaniach ma stanowić dowód w rozumieniu k.p.a.

Odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skarżący wniósł skargę kasacyjną na powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zawarte w niej zarzuty okazały się nieusprawiedliwione.+

Oceniając charakter zaskarżonego w sprawie porozumienia Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela stanowisko Sądu I instancji, który stwierdził, że zaskarżone porozumienie ma charakter ogólny, dotyczy postępowań administracyjnych, etapu gromadzenia dowodów w postaci wyrażania opinii przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do okręgowych izb aptekarskich w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji zasadnie uznał, że spełniona została przesłanka uzasadniająca odrzucenie skargi, zatem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Sygn. akt II GSK 1533/18

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych