Śląska Izba Aptekarska o poparciu dla nowelizacji | farmacja.pl

Śląska Izba Aptekarska o poparciu dla nowelizacji

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-12 10:46:54 /

Śląska Izba Aptekarska opublikowała oświadczenie XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach podjęte w dniu 19.11.2016 r. popierające zapisy projektu poselskiego o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

- Proponowana regulacja zakłada m.in. powrót do tradycyjnej roli apteki, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków – pisze prezes SIA, dr Piotr Brukiewicz. - Beneficjentami tych zmian będą przede wszystkim pacjenci. Zaproponowane zmiany mają na celu zahamowanie funkcjonujących dziś na rynku licznych patologii, w tym postrzegania pacjenta przede wszystkim jako narzędzia do zarabiania ogromnych pieniędzy. Jednocześnie wskazujemy, że wbrew podnoszonym zarzutom ustawa nie będzie wywłaszczać podmiotów prowadzących apteki niebędących farmaceutami. Takie zarzuty są podnoszone propagandowo w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Oświadczenie XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach podjęte w dniu 19.11.2016 r. w sprawie poparcia projektu zmian ustawy prawo farmaceutyczne przedstawionych przez Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego w dniu 22.10.2016 r. ze zm.

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając na podstawie art. 1 ust. 3 i 7 w zw. z art. 25 i nast. ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496):
1. Wyraża zdecydowane poparcie dla projektu i prac związanych ze zmianami prawa farmaceutycznego w zakresie ograniczenia prawa prowadzenia aptek ogólnodostępnych do farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, co będzie gwarancją dostępu do leków dla polskich pacjentów, bez barier związanych z monopolizacją rynku detalicznego oraz tego, że pacjent otrzyma leki, których potrzebuje, a nie będą mu sprzedawane tylko i wyłącznie w celach zysku.

2. W pełni zgadza się z uzasadnieniem projektu zmian ustawy w szczególności z twierdzeniem, że "farmaceuta, jako osoba wykonująca medyczny zawód zaufania publicznego, prowadzi aptekę nie tylko w celu osiągania zysków, ale także, aby realizować swe obowiązki zawodowe."

Delegaci XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach zwracają się o szybkie wprowadzenie proponowanych przepisów w życie tak, aby interes pacjenta był na pierwszym miejscu w aptekach, jako placówkach ochrony zdrowia publicznego.

Źródło: SIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj