Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 27 kwietnia 2017

Śląska Izba Aptekarska zachęca do pisania do Prezydenta

W związku z oczekiwaniem na podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja […]

W związku z oczekiwaniem na podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, prezes SIA prosi o o przesyłanie bezpośrednio na adres e-mailowy Prezydenta RP lub przez formularz kontaktowy http://www.prezydent.pl/kontakt/ prośby o podpisanie ww. ustawy, korzystając z tekstu zamieszczonego poniżej. Proponowaną treść listu podajemy niżej:

Szanowny Panie Prezydencie,

21 kwietnia br. Senat RP przegłosował zmianę prawa farmaceutycznego w wersji przyjętej przez Sejm RP w dniu 7.04.2017 r. m.in. z zapisami ograniczającymi od dnia wejścia w życie ustawy prawo do otwarcia apteki tylko do aptekarzy.

Poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego cieszy się poparciem ze strony Ministerstwa Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, Biura Analiz Sejmowych (BAS), którzy w swoich niezależnych opiniach prawnych stwierdzili, że zmiany w przepisach ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku aptecznym, zapewnią większą konkurencję oraz lepszą ochronę pacjentów korzystających z aptek, a jego zapisy antykoncentracyjne są zgodne z Konstytucją RP i europejskimi przepisami. Za wprowadzeniem regulacji ograniczających wolność działalności gospodarczej przemawia ważny interes publiczny. Ponadto projekt popierają środowiska skupiające w sumie ponad pół miliona osób reprezentujących tzw. „biały personel” (samorządy: aptekarski, lekarski, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wraz z młodymi farmaceutami z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz Konferencja Dziekanów Farmaceutycznych.

Duża liczba zwolenników tej regulacji jest dowodem na to, jak wiele osób, instytucji i środowisk rozumie i dostrzega problemy, z jakimi od wielu lat zmagają się polskie apteki.

Apteka to nie sklep, a farmaceuta i aptekarz to nie sprzedawca

Regulacja zakłada m.in. powrót do tradycyjnej roli apteki, takiej jaka jest obecnie w zdecydowanie większej części państw Europy, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków. Zmiany mają na celu zahamowanie funkcjonujących dziś na rynku licznych patologii, w tym postrzegania pacjenta przede wszystkim jako narzędzia do zarabiania ogromnych pieniędzy. W aktualnej sytuacji, farmaceuci wbrew prawu i etyce zawodowej, zachęcani są do sprzedaży pacjentom produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety bez względu na ich potrzeby zdrowotne np.: w systemach „sprzedaży przykasowej” stosowanej przez właścicieli do zwiększenia sprzedaży produktów leczniczych. To wynik postępującej globalizacji i wolnego rynku. Sprzedaż produktów leczniczych rośnie lawinowo. Mamy do czynienia z promowaniem nadmiernego spożywania produktów leczniczych. Szkodzi to zdrowiu Pacjentów i jest sprzeczne z ich interesem i zasadami zdrowia publicznego.

W krajach gdzie działa „Apteka dla Aptekarza” (np. Niemcy, Austria, Włochy i inne), spożycie leków jest niższe niż w krajach, w których apteki prowadzą przedsiębiorcy dla zysku. Chcemy m.in. we współpracy z lekarzami i pielęgniarkami prowadzić opiekę farmaceutyczną i służyć pacjentom naszą wiedzą tak, aby mogli skutecznie się leczyć. Takie możliwości gwarantuje uchwalona ustawa.

Procedowana ustawa przywraca aptece rolę „placówki ochrony zdrowia publicznego”, o której mowa w art. 86 ustawy – Prawo farmaceutyczne i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w skali narodowej, a pacjentom gwarantuje opiekę farmaceutyczną i zakup leków według potrzeb a nie z pierwszeństwem zysku apteki jak dotychczas.

Ceny leków pozostaną korzystne dla pacjenta

Proponowane rozwiązania dotyczą jedynie nowych aptek i mają ukształtować rynek na kolejne dziesięciolecia. W praktyce oznacza to, że ponad 14,7 tys. funkcjonujących obecnie aptek będzie dalej istnieć, a konkurencja pomiędzy placówkami spowoduje, że ceny leków pozostaną korzystne dla pacjentów.

Ratunek dla 4,5 tys. polskich mikroprzedsiębiorstw zagrożonych globalizacją

Wprowadzenie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego w życie ma na celu ucywilizowanie rynku aptecznego, który jest obecnie w aż 60 proc. zdominowany przez sieci apteczne (w 2004 r. w Polsce było ich 45, dzisiaj jest ich 417). To groźne zjawisko, tym bardziej, że agresywna ekspansja sieci odbywa się kosztem polskich aptek indywidualnych – codziennie upadają 2 małe apteki, a w ich miejsce powstają 3 apteki sieciowe. Jeżeli nikt nie powstrzyma tego procesu, to za 5 lat apteki indywidualne znikną z rynku – konsekwencje tego zjawiska są nieodwracalne. Wystarczy spojrzeć, co stało się w Kanadzie czy Norwegii. Celem tych regulacji jest więc ochrona ponad 4,5 tysiąca polskich drobnych przedsiębiorców prowadzących apteki, płacących podatki w Polsce, którzy już dziś balansują na granicy bankructwa oraz zabezpieczenie wielu tysięcy miejsc pracy. Dodatkowo wskazujemy, że jak wynika z danych Ministerstwa Finansów sieci apteczne nie płacą w Polsce podatków, a polscy aptekarze płacą regularnie podatki do polskiego budżetu.

Dzisiaj apteki nie powstają na wsi

Celem projektu jest także przywrócenie dostępności do leków i usług farmaceutycznych na terenach wiejskich. Stanie się tak poprzez wprowadzenie kryteriów demograficznych i geograficznych umożliwiających pacjentom łatwiejszy dostęp do aptek. Niestety, dziś jest na odwrót. Apteki, głównie sieciowe powstają tylko w aglomeracjach miejskich, a pacjenci z terenów wiejskich mają nadal utrudniony dostęp do leków. Dlaczego? Obecnie dwie z trzech największych sieci aptecznych są powiązane z hurtem, co jest niezgodne z prawem. Hurtownie zaopatrują głównie swoje apteki sieciowe, nie realizując zamówień aptek indywidualnych, zlokalizowanych przeważnie na wsiach i w mniejszych miasteczkach. W efekcie, pacjenci muszą dojeżdżać po leki do dużych miast, nawet po kilkadziesiąt kilometrów. W większych aglomeracjach królują głównie apteki sieciowe, które liczą na tłumy bogatszych pacjentów, dlatego celem tej regulacji jest m.in. ochrona interesów biedniejszej grupy pacjentów, których nie stać na częste dojazdy po leki do dużych miast.

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jest zgodna z prawem UE i Konstytucją RP

Podobne rozwiązania prawne od dawna funkcjonują w Europie – obecnie blisko 70 proc. europejskich aptek objętych jest szczegółowymi regulacjami (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Dania, Belgia). Założenia projektu są zgodne z Konstytucją RP i szeroko rozumianym prawem unijnym. Pozytywnie o zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się też Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w wyroku z dnia 19 maja 2009 sygn. akt C-531/06 i C-171/07 i inni. Ustawa jest zgodna z Konstytucją RP – tak w opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. Powoływanie przez przeciwników wyroków TK z 1992 r. i 2002 r. nie jest trafne. Wyrok z 1992 r. sygn. akt K4/92 wydano pod rządami nieobowiązującej Konstytucji, a wyrok z 2002 r. sygn. akt K51/01 był postanowieniem o umorzeniu postępowania bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Panie Prezydencie, przyszłość projektu leży teraz w Pana rękach!

Mimo wielu nieudanych prób jego dyskredytacji, projekt z powodzeniem przeszedł kolejne etapy legislacyjne. Dzieje się tak dzięki zdobyciu przychylności głosów Parlamentarzystów i Senatorów, jak również przychylności czołowych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w naszym kraju oraz zrozumieniu wielu środowisk związanych z tym obszarem. Niestety, mimo racjonalnej argumentacji stojącej za poparciem projektu, w przestrzeni publicznej cały czas krążą nieprawdziwe i pozamerytoryczne przekazy dotyczące tej regulacji. Ich celem jest dyskredytacja zarówno samego projektu, jak i działalności samorządu aptekarskiego bez przedstawienia merytorycznych argumentów. Takie nastawienie pokazuje, że przeciwnikom tego projektu nie zależy ani na uporządkowaniu rynku farmaceutycznego, ani na zdrowiu pacjentów.

Mając na uwadze powyższe fakty zwracam się do Pana Prezydenta o podpisanie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm i Senat RP w dniu 7 i 21 kwietnia 2017 r.

Pełna informacja Śląskiej Izby Aptekarskiej dostępna jest na jej stronie internetowej.

Źródło: katowice.oia.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz