REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 10

WERSJA LEKKA

WALKA CIĄGLE TRWA
L04

WSTĘP: Farmaceuta, naukowiec, szermierz i żołnierz. Brzmi jak bohater hollywoodzkiego filmu?

ZNIKAJĄCE BADANIA
L08

WSTĘP: Czy ukrywanie nieskuteczności i działań niepożądanych leku przez firmę farmaceutyczną jest możliwe?

PROBIOTYK – PRZED CZY PO ANTYBIOTYKU?
L10

WSTĘP: Oto odwieczne pytanie, na które Pogromcy Aptecznych Mitów odpowiadają w sposób nie pozostawiający wątpliwości.

PACHNĄCA RECEPTURA
L12

WSTĘP: Czy można wyobrazić sobie lepszy prezent świąteczny od farmaceuty, niż wykonane przez niego własnoręcznie perfumy?

FARMACJA NA ŚWIECIE: INDONEZJA
L14

WSTĘP: O tym jak wygląda praca w indonezyjskich aptekach i uprawnienia tamtejszych farmaceutów opowiada nam Angelia Putri Moeliono…

MATKA FARMACEUTKA I RYCERZ NA BIAŁYM KONIU
L15

WSTĘP: Tyle zawsze słyszałam o tym, jak kobiety powinny pomagać sobie nawzajem, bo jako rzekomo słabsza płeć potrzebują wsparcia w trudach codziennego życia…

COOLTURALNIE
L16

WSTĘP: Kino, film, książka i muzyka. Kulturalny repertuar dobrany specjalne dla farmaceutów.

APTECZNE ŁAMIGŁÓWKI
L18

WSTĘP: Nonogram, labirynt, krzyżówka i sudoku.

mgr.farm #10

WERSJA PRO

PRZEGLĄD NAUKOWY
6

WSTĘP: Dlaczego liczba przypadków bólu głowy u dzieci rośnie? Czy loperamid jest rzeczywiście tak bezpieczny jak uważano? Między innym o tym w przeglądzie naukowym…

KRÓTKO I NA TEMAT…
9

WSTĘP: Okazuje się, że środowisko aptekarskie nie jest jednomyślne w kwestii wycofania suplementów diety i kosmetyków w apteki. Rozmawiają na temat Mariusz Politowicz i Jarosław Mateuszuk.

LEKI, MYDŁA I POWIDŁA
10

WSTĘP: Przeglądając apteczne półki można na nich znaleźć produkty, których obecność w takim miejscu zaskakuje. Ministerstwo Zdrowia zapowiada więc ograniczenie asortymentu aptek.

APTEKA TO NIE SKLEPIK
14

WSTĘP: O nadchodzących zmianach na rynku aptecznym i roli farmaceutów rozmawialiśmy z Wiceministrem Zdrowia – drem Krzysztofem Łandą.

TAJEMNICZY PACJENT
18

WSTĘP: Praca farmaceutów coraz częściej oceniana jest przez pryzmat ich umiejętności sprzedażowych. Czy wprowadzanie i monitorowanie standardów obsługi sprawdza się w aptekach?

LEKI SIEROCE
22

WSTĘP: Dawniej ich produkcja była nieopłacalna, a dostęp pacjentów do nich ograniczony. Dziś leki sieroce stają się lukratywną niszą dla koncernów farmaceutycznych.

EGALITARYZM W FORMIE USZLACHETNIONEJ
26

WSTĘP: O lekach sierocych, leczeniu chorób rzadkich i niewykorzystanym potencjale farmaceutów rozmawiamy z legendą polskiej farmacji – profesorem Waldemarem Jańcem.

LEKI I LAKTACJA
32

WSTĘP: Stosowanie leków w trakcie karmienia piersią budzi wiele wątpliwości i pytań. Farmaceuta powinien stanowić nieomylne źródło informacji na ten temat.

A TY JAKI TYMIANEK I PODBIAŁ POLECASZ PACJENTOM?
34

WSTĘP: Przykład preparatów z tymiankiem i podbiałem najlepiej pokazuje jak wiele dzieli produkty lecznicze od suplementów diety o podobnym składzie.

RECEPTA NA PROBLEM Z RECEPTĄ: POPRAWKA CZY DOPISEK?
36

WSTĘP: Czy każda zmiana pierwotnej treści recepty wymaga autoryzacji osoby wystawiającej? Jak traktować adnotacje pacjenta na recepcie?

PRZECIWBÓLOWO I BEZPIECZNIE
38

WSTĘP: Nie każdy lek przeciwbólowy jest dla każdego. Choroba wrzodowa żołądka dyskwalifikuje zastosowanie większości z nich.

PRZEGLĄD LEKOWY: WYMOGI LOKALOWE
40

WSTĘP: Jednym z częściej przywoływanych problemów, mającym utrudniać prowadzenie opieki farmaceutycznej jest miejsce na rozmowę z pacjentem…

SEKRETOLITYCZNE LECZENIE MOKREGO KASZLU
44

WSTĘP: Kaszel jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów przeziębienia. Rekomendując pacjentowi odpowiedni preparat, warto jednak pamiętać o kompleksowym leczeniu chorego.

UWAGA NA ZZP!
50

WSTĘP: Szacuje się, że blisko 20% pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej ma problem z zatokami.

RECEPTURA APTECZNA
54

WSTĘP: Płynne leki do użytku wewnętrznego należą obecnie do jednych z najrzadziej przygotowywanych w recepturze aptecznej. Surowcami do sporządzania tego typu preparatów są głównie nalewki…

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz