Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 18 lipca 2018

Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego

Artykuł pochodzi z serwisu
Istnieje kilka sposobów sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, których wybór będzie zależny od wielu czynników, takich jak skład danego worka, specyfika pacjentów otrzymujących tego typu żywienie, wielkość dziennej produkcji w danej pracowni żywieniowej, czy też wreszcie względy ekonomiczne. Wiele aptek szpitalnych ze względu na szeroki profil działalności łączy różne metody sporządzania worków odżywczych.

Metoda grawitacyjna

Metodą stosunkowo tanią i prostą, a przez to często stosowaną, jest metoda grawitacyjna. Worek napełniany jest grawitacyjnie składnikami o dużej objętości, do których dodane zostały wcześniej mikroskładniki, zgodnie z odpowiednią kolejnością i z zachowaniem wszystkich reguł, bezpośrednio z butelek zawieszonych na stojaku. W przypadku, gdy skład worka nie pozwala na wcześniejsze dodanie wszystkich mikroskładników do odpowiednich płynów infuzyjnych, należy je dodać strzykawką przez port do wstrzyknięć zgodnie z kolejnością dodawania produktów leczniczych do napełnionego worka. Metodę tę z powodzeniem można stosować do sporządzania większości mieszanin dla dorosłych pacjentów.

Za pomocą biurety lub strzykawek

W przypadku mieszanin pediatrycznych, zwłaszcza przeznaczonych dla wcześniaków i noworodków, konieczne jest bardzo dokładne dozowanie poszczególnych składników, a te dodatkowo występują w małych lub bardzo małych ilościach, uniemożliwiając przetaczanie bezpośrednio z butelek. W takich sytuacjach worek napełnia się za pomocą biurety lub strzykawek, wykorzystując dostępne systemy bezigłowe, dzięki czemu możliwe jest dokładne odmierzenie nawet niewielkich objętości.

Dodatkowo, w przypadku mieszanin neonatologicznych stosuje się system dwóch pojemników (Two-in-One), zamiast najczęściej preferowanego All-in-One, ze względu na wysokie stężenia elektrolitów mogących powodować wystąpienie niezgodności fizykochemicznych. W jednym pojemniku podaje się wówczas mieszaninę glukozy, aminokwasów, elektrolitów i pierwiastków śladowych, a w drugim mieszaninę emulsji tłuszczowej z witaminami. Takie rozwiązanie pozwala na obserwację klarowności mieszaniny przez cały czas jej przechowywania i przetaczania.

Za pomocą pomp

Stosunkowo nową metodą jest sporządzanie mieszanin za pomocą sterowanych komputerem pomp, które napełniają worki zadaną objętością. Dostępne na rynku pompy różnią się między sobą minimalną odmierzaną objętością i dokładnością mierzenia, ilością kanałów do których można podłączyć pojemniki źródłowe czy też dodatkowymi funkcjami, takimi jak połączenie z wagą, możliwość napełniania strzykawek lub worków dwukomorowych, generowania etykiet i raportu produkcyjnego. Sporządzanie mieszanin tą metodą pozwala na automatyzację pracy, minimalizację błędów, stworzenie dokładnej dokumentacji całego procesu i znaczne skrócenie czasu przygotowywania mieszaniny, jednak ze względu na znaczne koszty zakupu i utrzymania takiego mieszalnika ekonomiczne uzasadnienie znajduje dopiero przy dużej produkcji, rzędu kilkudziesięciu mieszanin dziennie.

Dokładny sposób sporządzenia mieszaniny zależy w dużej mierze od zastosowanego mieszalnika. W przypadku pomp o  niewielkiej ilości kanałów, otrzymane mieszaniny będą niepełne – w ich skład mogą wchodzić np. tylko glukoza, aminokwasy i emulsja tłuszczowa, z niektórymi elektrolitami występującymi w roztworach podstawowych. W takim przypadku konieczne będzie manualne uzupełnianie takiej mieszaniny elektrolitami, pierwiastkami śladowymi i witaminami.

Aktywacja i suplementacja przemysłowych worków dwu- i trójkomorowych

Kolejną metodą sporządzania worków jest użycie przemysłowych worków dwu- i trójkomorowych, zwanych potocznie workami RTU (ang. ready to use). Worki te składają się z umieszczonych w oddzielnych komorach worka roztworów glukozy, aminokwasów i emulsji tłuszczowych wraz z odpowiednimi dodatkami. Aby były gotowe do użycia, należy je aktywować, co powoduje wymieszanie zawartości komór, a następnie dodać do nich w odpowiedniej kolejności brakujące elektrolity, pierwiastki śladowe czy witaminy i niekiedy emulsję tłuszczową (w przypadku worków dwukomorowych). Zarówno sposób aktywacji, jak i rodzaj oraz ilości dodatków powinny być zgodne z wytycznymi producenta danej mieszaniny, dysponującego odpowiednimi badaniami stabilności fizykochemicznej.

Zaleca się, aby przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego nawet tą metodą odbywało się w aptece szpitalnej, a nie na oddziałach. Z uwagi na specyfikę tej postaci leku – podanie polega na wielogodzinnej infuzji, a sama mieszanina jest potencjalnie świetną pożywką również dla drobnoustrojów – jej wykonanie powinno się odbywać w warunkach aseptycznych, pod lożą z laminarnym nawiewem jałowego powietrza, i przez wykwalifikowany personel.

Piśmiennictwo

 1. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012
 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2017
 3. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

 

Artykuł Sposoby sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz