Sprzedaż leków poza legalnymi placówkami obrotu stanowi przestępstwo | farmacja.pl

Sprzedaż leków poza legalnymi placówkami obrotu stanowi przestępstwo

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-30 12:06:58 /

Organy ścigania mają duże trudności w zwalczaniu przestępczości związanej z wprowadzaniem do obrotu nielegalnych leków. Wynikają one głównie z nieprecyzyjnych uregulowań prawnych, anonimowości sprawców i międzynarodowego charakteru działalności. Wszelka sprzedaż produktów leczniczych poza legalnymi placówkami obrotu stanowi przestępstwo, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad sprzedażą produktów leczniczych poza legalnym łańcuchem obrotu nie leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Wszelkie zagrożenia dotyczące przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z handlem fałszywymi lekami, które wpływają do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, są przekazywane do organów ścigania. Corocznie w ramach działalności Zespołu ds. Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego, Policja przesyła do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dane statystyczne dotyczące ilości ujawnionych przestępstw związanych z obrotem nielegalnymi produktami leczniczymi.

Z danych Policji wynika, że w 2016 r. wszczęto 1013 postępowań przygotowawczych, przy czym zarzuty postawiono w 404 postępowaniach. W porównaniu z 2015 r. nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań, niemniej jednak nieznacznie wzrósł odsetek postępowań przygotowawczych, w których sformułowano zarzuty.
- Organy ścigania mają duże trudności w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości wynikające głównie z nieprecyzyjnych uregulowań prawnych, anonimowości sprawców i międzynarodowego charakteru działalności - podkreśla wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Zdecydowana większość nielegalnego handlu lekami odbywa się przez internet. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie weryfikuje i nie prowadzi kontroli dystrybucji produktów leczniczych pozostających w nielegalnym obrocie. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 poz. 2142 ze zm.) stanowią, że warunkiem legalnego, a więc pozostającego w kompetencjach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wprowadzania do obrotu detalicznego produktów leczniczych lub ich przechowywania celem wprowadzenia do obrotu jest posiadanie zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ww. ustawy dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży tylko produktów leczniczych wydanych bez przepisu lekarza. Przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Wszelka sprzedaż produktów leczniczych poza legalnymi placówkami obrotu stanowi przestępstwo z art. 165 § 1 pkt. 2 Kodeksu karnego: kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze i inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, nadzór nad nielegalną formą dystrybucji produktów leczniczych leży poza kompetencjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj