REKLAMA
Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 20 czerwca 2018

Stabilność emulsji tłuszczowych w mieszaninach do żywienia pozajelitowego

Artykuł pochodzi z serwisu

Wielkość cząstek emulsji

Emulsjom tłuszczowym do podania pozajelitowego są stawiane wymagania dotyczące wielkości cząstek. W dostępnych na rynku emulsjach wynosi ona około 0,25-0,5µm, tak jak w naturalnych chylomikronach. Wielkość ta nie powinna przekroczyć 3,0µm, a powyżej 5,0µm całkowicie dyskwalifikuje mieszaninę, tak duże cząstki mogą doprowadzić do zatkania kapilar płucnych, a ponadto, będąc fagocytowane przez komórki systemu siateczkowo-śródbłonkowego, mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek. Utrzymanie tak małych cząstek, a tym samym stabilność emulsji, zależy od sił elektrostatycznych między kropelkami tłuszczu, które dzięki zastosowaniu emulgatora obdarzone są ładunkiem ujemnym. Siła tego ładunku, mierzona jako potencjał powierzchniowy zeta, gwarantuje odpychanie od siebie cząstek o jednakowych ładunkach, zapobiegając ich łączeniu.

Proces rozkładu emulsji

Problem pojawia się wtedy, gdy w całym układzie znajdzie się czynnik, który jest w stanie ten ładunek zneutralizować, zmniejszając siły odpychania i prowadząc początkowo do agregacji cząstek emulsji i śmietankowania. Śmietankowanie jest pierwszą widoczną oznaką zachodzących zmian – objawia się pojawieniem gęstej białej warstwy na powierzchni i mniej gęstej poniżej, niemniej nie dochodzi do znacznej zmiany średniej wielkości cząstek, w związku z czym jest to etap odwracalny, a mieszanina po łagodnym wymieszaniu staje się ponownie jednorodna. W dalszej kolejności dochodzi do koalescencji, polegającej na tworzeniu większych kropel tłuszczu i następnie do całkowitego rozdziału faz (etapy nieodwracalne). Pamiętać należy, że emulsje tłuszczowe różnych producentów różnią się między sobą stabilnością, ze względu na odmienne typy użytych kwasów tłuszczowych i rodzaju emulgatora (lecytyna sojowa lub jaja kurzego).

REKLAMA

REKLAMA

Czynniki wpływające na stabilność emulsji

Jednym z głównych czynników zmniejszających stabilność emulsji jest dodatek elektrolitów, zwłaszcza dwu- i trójwartościowych, dlatego też nie można dodawać ich do mieszaniny w nieograniczonej ilości, a jedynie do określonego stężenia, wyznaczonego przez CAN lub maksymalne sumy stężeń kationów jedno- i dwuwartościowych. Kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na stabilność emulsji jest niskie pH, zwłaszcza poniżej 5, które może zostać spowodowane przez np. duże stężenie w mieszaninie roztworu glukozy, lub dodanie bezpośrednio do emulsji tłuszczowej roztworu pierwiastków śladowych o kwaśnym pH.

Ochronne działanie na emulsję tłuszczową wykazują roztwory aminokwasów. Tworzą one kompleksy z jonami metali, prowadząc do zmniejszenia ilości wolnych kationów w mieszaninie, które dzięki temu nie neutralizują ujemnego ładunku cząstek emulsji. Poza tym aminokwasy mają właściwości buforujące, neutralizując niskie pH roztworu glukozy – z tego powodu emulsję dodaje się na końcu, do zbuforowanej już mieszaniny pozostałych składników, i nigdy nie przetacza się jej do worka równocześnie z glukozą.

Peroksydacja kwasów tłuszczowych

Odrębnym zagadnieniem jest peroksydacja wielonienasycowych kwasów tłuszczowych zawartych w emulsjach, do której może dojść w obecności tlenu. W wyniku peroksydacji dochodzi do produkcji rodników i toksycznych produktów końcowych, jak aldehydy. Czynnikami nasilającymi to zjawisko jest ekspozycja na światło, pierwiastki śladowe i ciepło, niektóre witaminy natomiast – np. tokoferol i witamina C – wykazują się działaniem ochronnym. Mieszaninę odżywczą można chronić przed tym zjawiskiem stosując wielowarstwowe worki o małej przepuszczalności dla powietrza, przechowując gotowe worki przed podaniem ich pacjentowi w lodówce oraz stosując ochronę przed światłem, zarówno jeśli chodzi o same worki, jak i aparaty do wlewów.

Piśmiennictwo

 1. Ciszewska-Jędrasik M., Pertkiewicz M.; Mieszaniny do żywienia pozajelitowego, standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004

 2. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012

 3. Sobotka L.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz