Autor: sbort Opublikowano: 17 lipca 2017

Starcie producentów o reklamę pasty do zębów

Skargę na reklamę pasty Lacalut Active złożyła firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Uznała ona, że reklama produktu sugerowała jego lecznicze działanie, podczas gdy Lacalut Active jest kosmetykiem. W reklamie pasty pojawiały się między innymi takie hasła jak: „Chroni przed krwawieniem dziąseł”, „Działa ściągająco na dziąsła”, „Chroni przed parodontozą”, „Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*”, „Lacalut Aktiv. Skutecznie chroni przed parodontozą i chorobami dziąseł. Efekt odczuwalny już po pierwszym użyciu.”, „Lekarz polecił mi pastę Lacalut Aktiv. Pomogła od razu.”, „Lacalut Aktiv. Dla mnie najlepsze.”

– Reklamowany produkt nie jest lekiem tylko kosmetykiem, zatem nie może zapobiegać i leczyć chorób, a funkcja i sposób przedstawiania produktu kosmetycznego nie mogą wykraczać poza jego definicję ustawową – czytamy w treści skargi.- Tymczasem w Kwestionowanej reklamie jedna z występujących w niej postaci najpierw komunikuje, że stwierdzono u niej parodontozę, po czym dodaje, że lekarz polecił jej Lacalut Aktiv, który od razu pomógł. Powyższe wprost komunikuje odbiorcy reklamy, że Lacalut Aktiv jest lekiem (polecony przez lekarza, w celu leczenia choroby – parodontozy), a ponadto, że działa on od razu – tj. zwalcza parodontozę natychmiast po zastosowaniu, co nie jest prawdą.

Firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. wskazuje też, że przywołane w reklamie badanie w żaden sposób nie może stanowić dowodu jakoby jakiekolwiek hasła odnoszące się do działania reklamowanego produktu były potwierdzone klinicznie. Jak bowiem wynika z konkluzji przywołanego badania, różnice wskazane w jego wynikach były zbyt małe, by mogły być uznane za klinicznie znaczące.

– Nieuzasadnione i zupełnie bezpodstawne są zawarte w Kwestionowanej reklamie hasła odnoszące się do rzekomego natychmiastowego działania reklamowanego produktu. Wskazać należy, że nawet produkty lecznicze (jeśli nie są podawane dożylnie) rzadko rozpoczynają swoje działanie (pomagają) od razu, lub powodują odczuwalny efekt już po pierwszym użyciu. Tym bardziej ww. twierdzenia nie mogą odnosić się do kosmetyków, których stosowanie – jak wskazuje powszechne doświadczenie życiowe – daje efekty dopiero po dłuższym okresie używania produktu.

Do tych zarzutów odniosła się też firma Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o., będąca właścicielem marki Lacalut.

– Odnosząc się do zarzutu, że reklamowany produkt nie jest lekiem tylko kosmetykiem w związku z czym nie może zapobiegać chorobom i ich leczyć – po analizie materiału audiowizualnego należy stwierdzić, że jest to jedynie daleko idąca nadinterpretacja przyjęta bezkrytycznie przez skarżącą firmę, która w żaden sposób nie wynika z rozmowy aktorów uczestniczących w reklamie, wyświetlanych haseł czy prezentacji graficznej – stwierdził pełnomocnik firmy, który jednocześnie zaatakował GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. wskazując, że koncern reklamuje w telewizji od l kwietnia 2017 r. swój produkt tj. pastę do zębów Parodontax, która w swojej treści zawiera:

1. elementy lęku przed chorobą wynikającą z nieprawidłowej higieny jamy ustnej i zębów prowadzącej do krwawienia dziąseł i innych chorób, poprzez komunikaty o treści:
„Gdy Twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów, to może oznaczać ich chorobę i prowadzić do poważniejszych problemów….”
„Przerwij podróż ku chorobie dziąseł….”

Powyższa treść reklamy pasty do zębów Parodontax (będącej kosmetykiem) jest naruszeniem art. 16 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym:
„Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku”

2. treści wskazujące na lecznicze działanie pasty Parodontax, co jest sprzeczne z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym: czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Ostatecznie Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy dopatrzył się w reklamie Lacalut Active nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zespół Orzekający stwierdził, że w przedmiotowej reklamie telewizyjnej należy wprowadzić zmiany w wizualizacji działania produktu w taki sposób, aby przekaz nie budził wątpliwości co do właściwości reklamowanego produktu. W ocenie Zespołu Orzekającego zawarty w wizualizacji wykres jak i hasło „Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi*” nie były sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały dla odbiorców reklamy, w szczególności nie doprecyzowano co wykres dokładnie przedstawia.

Więcej na ten temat na stronie Rady Reklamy.

Źródło: radareklamy.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz