REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 1 lutego 2019

Stażysta sam w aptece? Kolejna apteka bez farmaceuty w Lubuskiem…

Artykuł pochodzi z serwisu

Na początku grudnia Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję w sprawie apteki, w której nieobecny był farmaceuty. Podczas kontroli doraźnej okazało się, że pracował w niej tylko technik na stażu. Była sobota…

Sobota 19 maja 2018 roku była wyjątkowo pracowita dla inspekcji farmaceutycznej. W wyniku zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2018 był dniem wolnym od pracy. Jednak urzędnicy administracji musieli w zamian pracować w sobotę 19 maja 2018. Dotyczyło to również Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. W połowie maja informowaliśmy o tym na łamach MGR.FARM (czytaj więcej: To będzie pracowita sobota dla inspekcji farmaceutycznej…).

Po kilku tygodniach nasza redakcja postanowiła sprawdzić, które inspektoraty farmaceutyczne wykorzystały pracującą sobotę 19 maja do przeprowadzenia kontroli w aptekach. Okazało się, że zdecydowanie najaktywniej spędzili ten dzień pracownicy Śląskiego WIF. W sumie przeprowadzili 12 kontroli w aptekach. Jednocześnie w 7 z nich kontrolerzy stwierdzili brak na zmianie farmaceuty. Na drugim miejscu uplasował się z kolei Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. W Lubuskiem skontrolowano tego dnia 8 aptek i w 2 z nich stwierdzono brak na zmianie farmaceuty (czytaj więcej: Śląsk: Na 12 skontrolowanych aptek, w 7 nie było farmaceuty. A co z resztą Polski?).

REKLAMA

Na początku grudnia Lubuski WIF wydał decyzję dotyczącą jednej z kontroli, przeprowadzonych 19 maja. Publikujemy ją jako pierwsi. Jej szczegóły szokują…

REKLAMA

Technik stażysta sam w aptece…

W trakcie kontroli w aptece okazało się, że pracuje w niej jedynie technik farmaceutyczny. Co ciekawe był to technik odbywający dopiero dwuletni staż zawodowy. Tym samym nie posiadający jeszcze uprawnień do samodzielnego wykonywania czynności fachowych w aptece.

W swojej decyzji Lubuski WIF przytacza art. 91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, który wskazuje, że technik farmaceutyczny po staży może wykonywać czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P, II-P określone w odrębnych przepisach.

– Zatem zgodnie z zasadami logicznego myślenia oraz art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne należy przyjąć, że technik stażysta nie jest uprawniony do wykonywania czynności fachowych w aptece samodzielnie, co potwierdza również art. 91 ustęp 3 ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w decyzji Lubuskiego Inspektora Farmaceutycznego.

Stażysta bez prawa do samodzielnej pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, praktykant może wykonywać wyłącznie czynności pomocnicze. A do takich nie zalicza się też samodzielna obsługa pacjenta podczas nieobecności farmaceuty w aptece.

– Technik farmaceutyczny otrzymuje pełne prawa zawodowe wskazane w art. 1 ustawy prawo farmaceutyczne po zakończeniu 24 miesięcznego stażu w aptece i uzyskaniu zaświadczenia wydawanego przez kierownika apteki – czytamy w decyzji WIF.

Inspektor zwraca także uwagę, że wyłącznie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.  Chociażby dlatego, że posiada uprawnienie umożliwiające wydanie leku na receptę farmaceutyczną. Takie uprawnienie nie przysługuje technikowi farmaceutycznemu. A tym bardziej nie przysługuje ono technikowi nie posiadającemu wymaganego stażu.

Czy w aptekach pracują jeszcze w sobotę farmaceuci?

W sumie w całej Polsce w sobotę 19 maja przeprowadzono 34 kontrole w aptekach. Natomiast brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w 10 przypadkach. Eksperci wskazują, że to tylko kropla w morzu naruszeń przepisów przez właścicieli aptek. A ich popełnianiu sprzyja także niewydolność inspekcji farmaceutycznej, która niezmiernie rzadko przeprowadza kontrole w aptekach poza godzinami swojej pracy.

Na początku ubiegłego roku poprosiliśmy wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne o udzielenie informacji o liczbie kontroli, przeprowadzonych poza godzinami urzędowania WIF. Okazało się, że ze wszystkich 16 wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, tylko 5 przeprowadziło w 2017 roku kontrole w godzinach popołudniowych, w dni wolne lub soboty i święta.

Rekordzistą pod tym względem jest Lubuski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Przeprowadził on aż 39 kontroli doraźnych w soboty i 2 w godzinach popołudniowych. Kontrole aptek w soboty zdarzały się też na Śląsku. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach przeprowadził w ubiegłym roku w sumie 24 kontrole doraźne…

DECYZJA

Źródło: ŁW/Lubuski WIF

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz