REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 grudnia 2018

Studenci farmacji walczą o płatny staż. Napisali petycję do Ministra Zdrowia…

Artykuł pochodzi z serwisu

Płatnego, sześciomiesięcznego stażu w aptece po studiach magisterskich – tego domagają się studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w petycji skierowanej do Ministra Zdrowia. Wskazują oni, że bezpłatna praktyka jest nieadekwatna do wiedzy i potrzeb finansowych stażystów…

– W imieniu Studentów farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwracam się z prośbą o przyznanie wynagrodzenia magistrom farmacji odbywającym sześciomiesięczny staż (praktykę) w ramach studiów magisterskich na kierunku farmacja – czytamy w petycji skierowanej do Łukasza Szumowskiego.

Jej autor wskazuje, że doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, iż bezpłatna sześciomiesięczna praktyka w aptece dla magistrów farmacji jest nieadekwatna do wiedzy i potrzeb finansowych stażystów (czytaj więcej: Po co nam ten staż?!).

REKLAMA

Magister farmacji na utrzymaniu rodziny? To upokarzające!

– Z każdym rokiem da się zauważyć narastające niezadowolenie praktykantów, od których wymaga się pracy w wymiarze ośmiu godzin dydaktycznych dziennie, w łącznej liczbie 960 godzin, przez 6 miesięcy. Uniemożliwia na to podjęcie pełnoetatowej pracy – pisze autor petycji. – Zmuszeni jesteśmy, o ile mamy taką możliwość, czerpać środki finansowe od naszych rodzin. Jest to dla nas sytuacja upokarzająca, że w wieku 24, 25 lat nadal musimy korzystać z pomocy rodziny lub podejmować prace dorywcze często nie mające nic wspólnego z naszym wykształceniem.

REKLAMA

Zdaniem autora petycji ma to powodować nierzadko przeciążenia organizmu oraz pogorszenie stanu zdrowia w wyniku pracy ponad siły. To z kolei może prowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w aptece.

– A podkreślę, że mamy bezpośredni kontakt z pacjentem, który często wymaga od nas porady – czytamy w petycji. – Następną sprawą jest to, że nie możemy korzystać z wszystkich przywilejów pracy w aptece. Na przykład samodzielnego wydawania leków, ponieważ jesteśmy studentami z jednoczesnym pozbawieniem przywilejów studenckich.

Autor petycji wskazuje tutaj przerwy, w których studenci nie przychodzą na uczelnię. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 16 lutego 2009 roku, praktykant odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę. Nie dotyczy to sobót, niedziel i świąt. Zdaniem autora, „to bardzo niekorzystna sytuacja dla studentów stażystów/praktykantów” (czytaj więcej: Kiedy stażyści w aptekach mają dni wolne?).

Brak wynagrodzenia, zniechęca kandydatów na studia. Farmaceutów ubywa…

– Niewątpliwe odbywanie bezpłatnej praktyki po obronie pracy magisterskiej zniechęca nowych kandydatów do podjęcia kształcenia na studiach farmaceutycznych – czytamy w petycji. – Rynek pracy został wysycony technikami farmaceutycznymi, lecz niestety brakuje magistrów farmacji, którzy są niezbędni do funkcjonowania aptek.

Przypomnijmy, że niedawno Ministerstwo zdrowia opublikowało dane dotyczące liczby farmaceutów zatrudnionych w aptekach w poszczególnych województwach. Z danych resortu wynika, że w statystycznej polskiej aptece zatrudnionych jest 1,78 farmaceuty. Najgorsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie na aptekę przypada tylko jeden magister farmacji. Najlepiej obsadzone są apteki w łódzkim i pomorskim, gdzie na jedną placówkę przypada 2,5 farmaceuty. (czytaj więcej: W którym województwie przypada najmniej farmaceutów na aptekę?)

– Pragnę dodać, iż po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej posiadamy wiedzę farmaceuty. W czasie studiów odbywamy także zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu farmaceuty w aptece. Zatem rozpoczynając staż (praktykę) nie nabywamy nowej wiedzy z dziedziny, jaką jest farmacja, a jedynie ją doskonalimy, podobnie do naszych kolegów lekarzy – czytamy w petycji.

Dla studentów farmacji niezrozumiały jest fakt, iż po studiach lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych stażysta otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ponad 2000 zł miesięcznie. Tymczasem a magister farmacji pracuje za darmo.

– Niestety odczuwamy znaczące niedocenienie roli farmaceuty w służbach medycznych, co na pewno nie wpływa na pacjentów oraz stan opieki farmaceutycznej w Polsce – pisze autor petycji. – W imieniu niżej podpisanych Studentów farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.

Opłaty studentów za staż w aptece szpitalnej…

Przypomnijmy, że niedawno studenci farmacji skarżyli się też, że w niektórych szpitalach muszą płacić za możliwość odbywania stażu w ich aptekach. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym standardy kształcenia na kierunku farmacja, studenci po ukończeniu IV roku studiów mają obowiązek odbyć 160 h praktyki zawodowej w aptece szpitalnej lub odbyć tzw. praktykę dzieloną, tj. 80 w aptece szpitalnej i 80 h w przemyśle farmaceutycznym (czytaj więcej: Ministerstwo: Studenci farmacji nie muszą płacić szpitalom za możliwość stażu w aptece, ale…).

Źródło: ŁW/gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz