REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 23 stycznia 2019

Sympozjum „Terapia żywieniowa w onkologii” w Bydgoszczy

Artykuł pochodzi z serwisu
8 lutego 2019 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbędzie się sympozjum na temat leczenia żywieniowego pacjentów chorych onkologicznie. Spotkanie ma pięć sesji tematycznych.

CEL

Spotkanie będzie się koncentrowało na kilku tematach związanych bezpośrednio z terapią i opieką żywieniową chorych onkologicznych. Na poszczególne sesje będą się składały wykłady oraz dyskusja, do której będzie zaproszona także publiczność. Całość koordynować mają moderatorzy.

Celem sympozjum jest opublikowanie wniosków, jakie zostaną sformułowane w wyniku spotkania.

TEMATYKA

W trakcie wydarzenia będzie prowadzonych pięć sesji o zróżnicowanej tematyce:

REKLAMA
 1. Jakich chorych onkologicznych kwalifikować do pozajelitowego żywienia domowego? – redaktor mgr Marta Lewicka.
 2. Jakie znaczenie ma kompleksowa opieka żywieniowa chorych onkologicznych? – redaktor mgr Anna Sobańska.
 3. Żywienie immunomodulacyjne w okresie okołooperacyjnym – redaktor lek.med. Dorian Wiśniewski.
 4. Jak stosować emulsje tłuszczowe u chorych onkologicznych w PN? – redaktor mgr Karolina Gruszecka.
 5. Jak modyfikować dietę w przypadku zaburzeń odżywienia w trakcie leczenia systemowego? – redaktor mgr Małgorzata Nartowicz.
Plan sesji:
   • Wystąpienie Moderatora Sesji
   • Wykłady
   • Dyskusja (30 min)
   • Podsumowanie
SESJA 1 – Jakich chorych onkologicznych kwalifikować do pozajelitowego żywienia domowego? Moderator: Stanisław Kłęk
 • Możliwości terapii p/nowotworowej u chorych żywionych pozajelitowo –Michał Jankowski
 • Domowe żywienie pozajelitowe – doświadczenia własne z pacjentami onkologicznymi –Konrad Matysiak

Dyskusja : Katarzyna Matysiak Luśnia, Jacek Szopiński, Waldemar Szafrański, Iga Rawicka – European Colon Polska . 

REKLAMA
SESJA 2Jak stosować emulsje tłuszczowe u chorych onkologicznych w żywieniu pozajelitowym? Moderator: Marlena Jakubczyk
 • Niewydolność wątroby związana z żywieniem pozajelitowym – Marcin Folwarski, Stanisław Kłęk

Dyskusja : Waldemar Szafrański, Marek Kunecki, Krzysztof Tojek

SESJA 3Jak modyfikować dietę w przypadku zaburzeń odżywienia w trakcie leczenia systemowegoModerator: Dorota Mańkowska-Wierzbicka
 • Żywienie chorych na nowotwory podczas chemio- i immunoterapii – potrzeba czy konieczność? – Rafał Becht
 • Żywienie dojelitowe skrajnie wyniszczonego pacjenta z nowotworem narządów głowy i szyi  – Aleksandra Kapała

Dyskusja : Tomasz Olesiński, Paweł Kabata, Manuela Las-Jankowska, Sylwia Małgorzewicz

SESJA 4Żywienie immunomodulacyjne w okresie okołooperacyjnym. Moderator: Michał Jankowski
 • Ile zjada rana pooperacyjna?  – Tomasz Banasiewicz
 • Jak stosować immunomodulację? – Jacek Szopiński

Dyskusja  : Stanisław Kłęk, Dawid Murawa, Paweł Kabata, Andrzej Eljaszewicz, Zbigniew Kamocki, Maciej Słodkowski

SESJA 5Jakie znaczenie ma kompleksowa opieka żywieniowa chorych onkologicznychModerator: Stanisław Kłęk
 • Pokrycie zapotrzebowania energetycznego jako element leczenia przeciwnowotworowego – Michał Jankowski
 • Farmakoekonomiczne aspekty leczenia żywieniowego chorych onkologicznych – Stanisław Kłęk
Dyskusja : Andrzej Rutkowski, Zbigniew Patela, Kinga Szczepanek, Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Aleksandra Kapała, , Barbara Kuczyńska

MIEJSCE

Sympozjum „Terapia żywieniowa w onkologii” odbędzie się w Innowacyjnym Forum Medycznym (sala IFM), na ul. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy i rozpocznie się o godz. 11.00.

 

Więcej informacji: www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl

Źródło: IK/zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl

 

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz