Autor: Kamila Urbańczyk Opublikowano: 27 lipca 2018

Syndrom “red man”

Artykuł pochodzi z serwisu
Wankomycyna towarzyszy nam już od 1958 roku i pomimo zjawiska narastającej oporności bakterii na różne grupy antybiotyków, wciąż zajmuje znaczące miejsce w walce z zakażeniami. Ze względu na jej zastosowanie w ciężkich zakażeniach takich jak sepsa czy infekcyjne zapalenie wsierdzia (szczególnie o etiologii MRSA) często określana jest jako „lek ratunkowy” lub „lek ostatniej szansy”. W wielu przypadkach stanowi także dobra alternatywę dla pacjentów ze stwierdzoną alergią na penicyliny. Ze względu na powyższe fakty, rozsądne stosowanie tego leku nabiera szczególnego znaczenia.


Krótki opis przypadku

Pacjentka uczulona na penicyliny zgłasza się do szpitala w trybie ostrym w celu udrożnienia nieczynnej przetoki do dializ. Zgodnie z protokołem okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej otrzymuje 1g wankomycyny. Wkrótce po rozpoczęciu infuzji zgłasza uczucie ogólnego dyskomfortu, mrowienia, swędzenia, skóra staje się czerwona, a ciśnienie nagle spada do 65/50 mmHg. Podawanie wankomycyny zostaje zatrzymane, a lekarz zgłasza incydent farmaceucie zaniepokojony faktem prawdopodobnej alergii pacjentki na lek – możliwe, że w perspektywie czasu będzie musiała być poddana innym zabiegom wymagającym zastosowania antybiotyku.


Czy to na pewno alergia?

Prawdziwe reakcje anafilaktyczne po podaniu wankomycyny wymagające działania ratunkowego są klasyfikowane jako rzadkie. Działa to na korzyść osób hospitalizowanych, biorąc pod uwagę pozycję terapeutyczną tego leku. Jednak sytuacja może okazać się bardziej skomplikowana ze względu na tzw. „syndrom czerwonego człowieka” (ang. red man syndrome), który występuje u 5 do 11% pacjentów. Jest to reakcja pseudoalergiczna związana z uwalnianiem histaminy objawiająca się świądem, zaczerwienieniem górnej części ciała, obrzękiem naczynioruchowym, niedociśnieniem tętniczym, tachykardią, bólem oraz kurczami mięśni w okolicy klatki piersiowej i grzbietu, dlatego często może być mylnie utożsamiona z anafilaksją. Występuje głównie ze względu na zbyt szybką infuzję leku oraz podanie go w zbyt dużym stężeniu. Obecnie tego typu sytuacje nie są z reguły związane z zanieczyszczeniami dotyczącymi samego produktu (w początkowej fazie badań nieoczyszczoną wankomycynę określano jako „Mississippi mud” ze względu na brązowy kolor).

“Syndrom “red man” występuje głównie ze względu na zbyt szybką infuzję leku oraz podanie go w zbyt dużym stężeniu.”

Opisana reakcja pojawia się od 4 do 10 minut po rozpoczęciu infuzji i może utrzymywać się od kilkunastu minut do kilku godzin, ale zwykle zanika po kolejnych podaniach dożylnych. W literaturze dostępne są informacje o możliwości wystąpienia syndromu również z opóźnieniem oraz w przypadku innych form administracji leku np. dootrzewnowej lub doustnej. Są one szczególnie nasilone u dzieci i osób poniżej 40 roku życia. W niektórych przypadkach efekt pojawiającej się reakcji może być spotęgowany przez jednoczesne stosowanie opioidów, niektórych leków rozluźniających mięśnie oraz środków kontrastowych ze względu na ich zdolność do stymulacji uwalniania histaminy.

Syndrom „red man” w praktyce

Stwierdzenie, że pacjent ma alergię na wankomycynę może pozbawić go dostępu do istotnej opcji terapeutycznej. Częstotliwość stosowania tego antybiotyku na poszczególnych oddziałach i zaznajomienie z jego właściwościami bywa zróżnicowane. Z tego względu edukacja personelu medycznego na temat możliwości wystąpienia, objawów i środków zapobiegawczych w celu uniknięcia „syndromu czerwonego człowieka” jest niezbędna. Należy również pamiętać, że tego typu incydenty podlegają obowiązkowi raportowania niepożądanych działań leków do URPL.

Punkty do zapamiętania i przekazania reszcie zespołu:

 • Wankomycynę należy podawać bardzo powoli – infuzja trwająca co najmniej 60 minut.

 • Stężenie podawanego roztworu nie powinno być większe niż 5 mg/ml (np. dawkę 500 mg można rozpuścić w 100 ml 0,9% roztworu NaCl).

 • W przypadku ograniczeń płynowych (np. przy niewydolności serca) dopuszczalne jest podawanie roztworu o stężeniu do 10 mg/ml z uważnym zachowaniem zasady powolnej infuzji.

 • Kiedy syndrom już wystąpi należy podać pacjentowi leki przeciwhistaminowe, a przy kolejnej infuzji wydłużyć czas jej trwania nawet do 90-120 minut i zastosować większą objętość rozpuszczalnika (np. 250 ml 0,9% roztworu NaCl).

 • W zależności od sytuacji klinicznej można rozważyć premedykację lekiem przeciwhistaminowym przed następnym podaniem wankomycyny.


Komentarz do opisu przypadku

Po wspólnej analizie przypadku i przekazaniu informacji dotyczących środków zapobiegawczych, które należy podjąć w związku z wystąpieniem syndromu „red man”, pacjentka ponownie otrzymała wankomycynę przy okazji kolejnej hospitalizacji bez manifestowania niepokojących objawów.


Bibliografia:

Artykuł Syndrom “red man” pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz