REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 18 maja 2018

Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. …

Artykuł pochodzi z serwisu

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez farmaceutę stosownej decyzji lub dokonania odpowiednich adnotacji na rewersie recepty. Wprowadza też obowiązek wykonania czynności, które niepotrzebnie zabierają farmaceutom czas, który mogliby poświęcić pacjentom. List otwarty do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wystosował w tej sprawie znany w środowisku aptekarz…

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Warszawski aptekarz, Eugeniusz Bukiewicz zdecydował się wystosować do prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej otwarty list, w którym protestuje przeciwko nakładaniu na farmaceutów kolejnych, biurokratycznych obowiązków. Niżej prezentujemy pełną treść listu.

Warszawa 26.04.2018 r

Eugeniusz Bukiewicz
Kierownik Apteki
O2-930 Warszwa, ul.Sobieskiego 60

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Michał Byliniak

List otwarty.

Zgłaszam zdecydowany protest wobec nakładanych na farmaceutów i techników, między innymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept, kolejnych biurokratycznych obowiązków nie związanych z obsługą pacjenta. Mam wrażenie, a raczej przekonanie, że wprowadzając nowe regulacje potrzebne do realizacji e-recepty nie dokonano weryfikacji katalogu czynności, które muszą być wykonane przez osobę realizującą receptę jeszcze przed wydaniem leków pacjentowi i zabierających dużą ilość czasu kosztem rozmowy z pacjentem. Podstawowa uwaga farmaceuty skoncentrowana jest na czynnościach kontrolno-weryfikacyjnych w zakresie poprawności danych zawartych na recepcie pod groźbą kar finansowych lub potrącenia refundacji przez NFZ w tym również za uchybienia popełnione przez lekarzy wystawiających recepty. Mamy tutaj do czynienia z niebywałym paradoksem.

Za szereg czynności związanych z przygotowywaniem informacji wyłącznie dla potrzeb NFZ, za które nie otrzymujemy wynagrodzenia, wykonujemy je bezpłatnie przymuszeni zapisami prawa stanowionymi przez urzędników, możemy być boleśnie ukarani.

Proszę zwrócić uwagę, że tylko w par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept jest wymienionych 15 przypadków wymagających podjęcia stosownej decyzji lub dokonania odpowiednich wpisów na rewersie jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny , nie wpisano wymienionych danych, wpisano błędnie lub niezgodnie /ble, ble, ble/ z art. 96a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Poprawianie to czynność współuczestniczenia w wystawianiu recepty, którą wykonujemy bezpłatnie, a czas to koszt który nie jest nam zwracany. Wiadomo, że wprowadzając z dniem 1 stycznia 2012 roku nową niższą w stosunku do poprzedniej zasadę liczenia marży aptecznej na sprzedaży leków refundowanych nie wyceniono pracy farmaceuty i kosztów apteki.

Kolejny przykład zakamuflowanej cwaniackiej intencji, no bo w imię jakiej i czyjej potrzeby mam poświęcić czas na bezmyślną nową czynność pisarską, oto przykład – cytat z nowego rozporządzenia par. 7 ust 9.: „Po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty”. A jak nie całkowita realizacja to nie piszemy nic. Załączony do recepty wydruk otaksowania, obecnie już z nadrukiem „zrealizowano w całości” oraz datą i godziną okazuję się być już nie wystarczający.

Powyższy wymóg będzie dopisany do i tak już obszernego katalogu czynności kontrolnych NFZ i dający paradoksalnie prawo do kolejnej kary i odrzucenia recepty z refundacji.

Mam nadzieję, że Naczelna Izba Aptekarska wystąpi do Ministra Zdrowia o wykreślenie z rozporządzenia idiotycznej czynności zabierającej czas i przeprowadzi stosowną analizę prawną dotyczącą zakresu, w jakim Ministerstwo Zdrowia w ramach wydawanych rozporządzeń może zobowiązywać prywatny podmiot gospodarczy do czynności będących nowym źródłem kosztów wykonywanych na rzecz innego podmiotu bezpłatnie. Czynności te zazwyczaj nie są niezbędne do prowadzenia statutowej czynności apteki. Pozostaje również do rozważenia charakter umowy cywilnoprawnej zawieranej z pomiędzy NFZ i Apteką, kompetencji kontrolno-nadzorczych wobec aptek i wynagrodzenia apteki za czynności objęte umową i na rzecz innego podmiotu tj NFZ oraz zakresu informacji zawartych w komunikatach elektronicznych, w tym szczególnie wrażliwych danych osobowych i jakie np. przyjmuję leki.

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Od 2007 roku obserwujemy systematycznie rozbudowywany katalog czynności biurokratyczno-sprawozdawczych wykonywanych bezpłatnie przez apteki wyłącznie na potrzeby NFZ i nie mających nic wspólnego z obsługą potrzeb pacjenta, a szczytem bezprawia w ramach prawa była penalizacja tych czynności.

mgr farm. Eugeniusz Bukiewicz

Do wiadomości:
1.Naczelna Izba Aptekarska
2. Związek Aptekarzy
Pracowników Polskich Aptek

Tagi: 


Źródło: mgr.farm

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz