Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 26 maja 2017

Technicy farmaceutyczni nie byli zagrożeni

Przypomnijmy, że podczas procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej na początku maja […]

Przypomnijmy, że podczas procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej na początku maja w Komisji Zdrowia, zaproponowano zmianę brzmienia art. 91 Prawa farmaceutycznego, która precyzowała źródło wykazu substancji bardzo silnie działających w kontekście uprawnień techników farmaceutycznych. Obecnie ustawa wskazuje na Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych. Problem polega jednak na tym, że w wykazie tym nie ma takiej kategorii substancji jak „bardzo silnie działające” (czytaj więcej: Uporządkowanie czy ograniczenie uprawnień techników farmaceutycznych?).

Sytuacja ta była przyczyną niejednoznacznych interpretacji wspomnianych przepisów. W rezultacie Ministerstwo Zdrowia wydało stanowisko dnia 10 stycznia 2014 (przekazane również do Narodowego Funduszu Zdrowia), mówiące, że w sytuacji gdy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP nie zawiera kwalifikacji poszczególnych produktów należących do wykazu A (bardzo silnie działające), obowiązujące źródło informacji o substancjach bardzo silnie działających stanowi Farmakopea Polska (czytaj więcej: Technik farmaceutyczny a wykaz A).

Proponowane przez posłów Komisji Zdrowia rozwiązanie miało więc na celu uporządkowanie tej kwestii i zapisanie w Prawie farmaceutycznym Farmakopei, jako źródła wykazu A. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiły się jednak organizacje reprezentujące techników farmaceutycznych: Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych. W rezultacie zorganizowany został przez nie protest pod Ministerstwem Zdrowia, którego efektem była zapowiedź resortu zdrowia wycofania się z proponowanych zmian (czytaj więcej: Rząd wycofa się ze zmian w Prawie farmaceutycznym?).

W rezultacie kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zgłosiły poprawkę do procedowanej ustawy, która przywracała dotychczasowe brzmienie art. 91 Prawa farmaceutycznego. Za jej poparciem opowiedzieli się wszyscy posłowie Komisji Zdrowia (czytaj więcej: Komisja Zdrowia za pozostawieniem dotychczasowych zapisów o technikach farmaceutycznych). Wczorajsze głosowanie w sejmie było już tylko formalnością, choć okazało się też okazją do krótkie dyskusji.

– Celem tej poprawki jest ochrona techników farmacji przed utratą uprawnień zawodowych. W związku z tym, że jest to naprawdę duża grupa pracowników, tj. ok. 40 tys. osób, bardzo proszę, gorąco proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej poprawki – mówił poseł Jerzy Kozłowski z Kukiz’15.

Wtórował mu poseł Platformy Obywatelskiej Marek Hok, będący przedstawicielem wnioskodawców poprawki. Hok przedstawił dość katastroficzną wizję konsekwencji nieprzyjęcia tej poprawki

– Ta poprawka przywraca możliwość pracy i funkcjonowania techników farmaceutycznych, którzy w ustawie mieli być wykreśleni – mówił poseł PO z sejmowej mównicy. – Po tak bardzo kontrowersyjnej i fatalnej ustawie „apteka dla aptekarza” próbowaliście jeszcze państwo z rynku pracy wyrzucić kilkadziesiąt tysięcy techników farmaceutycznych. Ta poprawka temu służy.

Do tych wypowiedzi odniósł się poseł Tomasz Latos, dementując przy okazji nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji wobec proponowanych wcześnie zmian.

– I trzeba jasno powiedzieć, że podobną poprawkę do tej, jaką złożył klub Platforma Obywatelska, złożył również klub Prawo i Sprawiedliwość – przypominał Latos. – Na ten temat dyskutowaliśmy w czasie posiedzenia komisji dość szeroko. Nie ma tutaj zagrożeń, o których mówił pan poseł, ale stwierdziliśmy, żeby sprawa była absolutnie jasna, żeby nie wzbudzała żadnych niepotrzebnych emocji, że zgłosimy poprawkę, która będzie wychodziła naprzeciw tym głosom zgłaszanym przez środowisko techników farmaceutycznych.

Za przyjęciem poprawki przywracającej dotychczasowe brzmienie art. 91 Prawa farmaceutycznego było 431, przeciw 3, wstrzymało się 6.

W tej sytuacji należy przyjąć, że obowiązujące dla interpretacji uprawnień techników farmaceutycznych w kontekście wykazu A, jest stanowisko Ministra Zdrowia z 10 stycznia 2015 (czytaj więcej: Technik farmaceutyczny a wykaz A).

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz