REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 stycznia 2019

Technicy farmaceutyczni też chcą wystawiać odpisy

Artykuł pochodzi z serwisu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odpis recepty może wystawić w aptece wyłącznie farmaceuta. Technik farmaceutyczny nie posiada takiego uprawnienia. Przedstawiciele tej grupy zawodowej apelują do Ministra Zdrowia o zmiany…

Kwestię wystawiania odpisów recept w aptece reguluje art. 96a ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Mówi on, że „farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty”.

– Zapis ten widnieje bodajże od zmiany ustawy w roku 2015? I w naszej ocenie jest przeoczeniem ze strony MZ, ponieważ brak jest merytorycznych przesłanek do pozbawienia TF takiej możliwości – twierdzą przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. – Realizując receptę odpis jest czynnością techniczną, pozwalająca na wydanie tych leków, które są na stanie a pozostałych odebrania w późniejszym terminie.

REKLAMA

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‚https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‚script’, ‚facebook-jssdk’));

REKLAMA

Prawo Farmaceutyczne w art.96a ust.6Stanowi, że tylko Farmaceuta może wystawić odpis recepty. Zapis ten widnieje…

Opublikowany przez Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek – IGWPAiA Czwartek, 3 stycznia 2019

Ich zdaniem odpis służy tylko i wyłącznie pacjentowi, który zamiast udawać się po kolejną receptę, otrzymuje z apteki odpis by wrócić do niej w dogodnym terminie.

– Często też służy pacjentom w kupowaniu „na raty” gdy nie dysponują gotówką by wykupić całość recepty – pisze IGWPAiA.

W rezultacie przedstawiciele techników farmaceutycznych proponują zmianę we wspomnianym art. 96a ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Chcą dodania w nim „lub technik farmaceutyczny” po słowie farmaceuta.

– Wobec powyższego IGWPAiA i ZZTF wystąpią do MZ o zmianę tego zapisu poprzez „sprostowanie oczywistej omyłki w akcie prawnym”. W dobie e-recepty/pełnej informatyzacji Aptek kwestia odpisu powinna być dostępna dla TF. Chodzi o pacjenta i jego wygodę – czytamy na stronie Izby Gospodarczej Właścicieli Aptek i Punktów Aptecznych.

Organizacje przygotowały też wzór listu do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Zachęcają do jego kopiowania i wysyłania do resortu zdrowia.

Problem z odpisami i DRR w tle

Aktualne brzmienie przepisów dotyczących sposobu wystawiania odpisów recept obowiązuje już od wielu lat. Dlaczego zatem przedstawiciele techników farmaceutycznych podnoszą ten temat akurat teraz? Prawdopodobną przyczyną są obowiązujące od 1 stycznia nowe obowiązki apteki, dotyczące otaksowania recepty. Aktualnie osoba realizująca receptę musi wytworzyć i wysłać drogą elektroniczną Dokument Realizacji Recepty. Znajdują się w nim między innymi dane osoby, która receptę zrealizowała.

I tutaj pojawił się od 1 stycznia problem dla techników farmaceutycznych. Do tej pory dość powszechną praktyką, było wystawiania odpisów przez techników farmaceutycznych. I to mimo faktu, że zgodnie z przepisami takie uprawnienie posiadają tylko farmaceuci. Odpisy recept znajdowały się jednak poza jakąkolwiek kontrolą. Część techników by wystawić odpis, w trakcie realizacji recepty, przelogowywała się na „konto” farmaceuty – tak, aby to on widniał jako wystawiający dokument.

Wejście w życie przepisów dotyczących DRR nieco utrudniło ten proceder. Aktualnie dane dotyczące osoby realizującej recepty są wysyłane do systemu razem z DRR. Znajduje się w nim także informacja o tym, czy recepta została zrealizowana w całości czy częściowo. Sytuacja ta wywołała zamieszanie w niektórych aptekach, na co niedawno zwrócił uwagę Marcin Wiśniewski (prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek) na Twitterze.

Odpisy tylko do końca roku

Warto jednocześnie wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu nie da się wystawić dla e-recepty. Jednocześnie od stycznia 2020 roku wszystkie wystawiane przez lekarzy w Polsce recepty, mają mieć format elektroniczny. Ewentualna zmiana przepisów odnośnie odpisów recept – postulowana przez techników farmaceutycznych – funkcjonowałaby wyłącznie do końca roku.

E-recepta umożliwi pacjentom wykupienie każdego leku w innej aptece. W sytuacji, gdy któregoś z nich zabraknie w jednej placówce, będzie możliwy jego wykup w innej. Nie będzie do tego potrzebny jakikolwiek dokument wystawiany przez aptekę (np. odpis). Każdy lek w przypadku e-recepty jest niejako przepisany na osobnej recepcie (czytaj więcej: Jeden powód, dla którego apteki znienawidzą e-receptę).

Źródło: ŁW/FB/TT

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ