Techniczka na stażu sama w aptece. Logowała się na kierownika by sprzedawać leki… | farmacja.pl

Techniczka na stażu sama w aptece. Logowała się na kierownika by sprzedawać leki…

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-21 07:50:00 /

Techniczka farmaceutyczna zatrudniła się na okres stażu w aptece sieciowej, w której pracował tylko jeden farmaceuta. Kiedy w aptece zostawała sama, sprzedawała leki receptowe na koncie kierownika apteki. Gdy w końcu złożyła wypowiedzenie, pracodawca kazał jej zwrócić ponad 7000 zł za poniesione koszty szkolenia...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew spółki posiadającej apteki, przeciwko techniczce farmaceutycznej, która zerwała umowę o pracę zawartą w celu odbycia obowiązkowej 24-miesięcznej praktyki. Właściciel apteki zażądał od byłej pracownicy zwrotu kwoty 7 693,55 zł, która miała stanowić koszt rzekomych szkoleń podnoszących jej kwalifikacje, jakie pokrywał pracodawca. W trakcie postępowania wyszły na jaw zaskakujące realia funkcjonowania placówki.

Młoda techniczka farmaceutyczna w poszukiwaniu apteki, w której mogłaby odbyć dwuletni staż zawodowy, podpisała umowę o pracę ze spółką posiadającą sieć aptek. Została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym 1680 zł brutto. Jednocześnie zawarta została też umowa o podnoszenie kwalifikacji techniczki, na mocy której spółka zobowiązała się do poniesienia kosztów jej szkolenia. Z treści umowy tej wynikało między innymi, że jeśli techniczka w trakcie trwania praktyk lub w ciągu 12 miesięcy od ich ukończenia rozwiąże umowę o pracę, będzie zobowiązana do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów szkolenia...

Z treści orzeczenia Sądu w Szczecinie wynika, że organizacja stażu techniczki od samego początku nie spełniała jakichkolwiek standardów. Trafiła ona do apteki, w której zatrudniona była tylko jedna farmaceutka, pełniąca funkcję kierownika. Teoretycznie to właśnie ona kierowała praktyką techniczki, choć nie otrzymywała za to od pracodawcy żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Kierowniczka przebywała w aptece od 5 do 8 godzin dziennie. Techniczka wielokrotnie pracowała na zmianie sama - bez nadzoru farmaceuty. Nie miała się z kim skonsultować co do wydawania leków z wykazu A bądź zapisów na receptach.

Co więcej wydawała leki receptowe będąc zalogowana w systemie informatycznym aptecznym jako kierownik apteki.

W aptece nie był zatrudniony inny magister farmacji a jedynie stażyści i technicy farmacji.
Po ponad roku pracy w takich warunkach, techniczka zdecydowała się na rozwiązanie umowy z zatrudniającą ją spółką. Powodem rozwiązania umowy były nieodpowiednie warunki pracy (niska temperatura w pomieszczeniu), opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia i brak szkoleń specjalistycznych. Niespełna dwa tygodnie po wręczeniu pisma kierowniczce apteki, techniczka otrzymała pismo od właściciela apteki, informujące o konieczność zwrotu kwoty 7 693,55 zł - stanowiącej koszt poniesionych przez pracodawcę szkoleń podnoszących jej kwalifikacje. Ta odmówiła zwrotu żądanych przez spółkę pieniędzy twierdząc, że pracodawca nie przeprowadzał żadnych dodatkowych szkoleń wykraczających poza zakres obowiązujących praktyk i tym samym nie poniósł dodatkowych kosztów. Tym sposobem sprawa trafiła do sądu...

Ostatecznie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum przyznał rację techniczce i oddalił powództwo spółki. Sąd doszedł do wniosku, że pracodawca pozwanej nie poniósł żadnych kosztów związanych z podnoszeniu jej kwalifikacji zawodowych. Techniczka podejmując pracę w ramach stażu w aptekach spółki została zdaniem sądu po prostu skierowana do wykonywania obowiązków sprzedawcy leków i innych wyrobów medycznych oferowanych przez poszczególne apteki na podstawie umowy o pracę na czas określony (staż). Z zeznań świadków i pozwanej wprost wynika, że faktycznie nie zapewniono jej odbycia stażu realizującego program praktyk i technika farmaceutycznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126, poz. 1082).

Opiekun praktyki bądź wyznaczony farmaceuta nie sporządził dla stażystki planu i harmonogramu zająć praktycznych oraz nie potwierdzał odbycia zajęć w dzienniku praktyki aptecznej technika farmaceutycznego. Na ogół nikt nie sprawował nadzoru nad wykonaniem przez nią czynności. Nikt nie prowadził zajęć praktycznych i nie potwierdzał zrealizowania przez nią programu praktyki. Techniczka została dopuszczona do pracy w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie uprzednich praktyk zdobytych w trakcie nauki w szkole. Z wiedzy tej korzystała w toku stażu, samodzielnie pogłębiając wiedzę praktyczną lub uzyskując ją od innych pracowników apteki nie będących opiekunami jej praktyki.

Kierowniczka apteki sposób jednoznaczny stwierdziła, że nie prowadziła dla techniczki zajęć teoretycznych lub praktycznych a jako opiekun praktyki nie dostawała z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza w żaden sposób, aby stażystka brała udział w jakichkolwiek dodatkowych szkoleniach mogących nosić cechy podnoszenia kwalifikacji, w szczególności z zakresu technik sprzedaży leków i innych produktów aptecznych. Jednocześnie też spółka w żaden sposób nie wykazała, aby ponosiła jakiekolwiek koszty szkoleń zewnętrznych odbytych przez techniczkę w trakcie stażu. Nie przedstawiła stosownych rachunków, względnie wiarygodnych wyliczeń na tę okoliczność. W szczególności nie uprawdopodobniła wysokości ewentualnych kosztów związanych ze szkoleniem organizowanym ze środków unijnych, w którym brała udział pozwana, chociażby obejmujących koszty osobowe związane np. ze zorganizowaniem zastępstw pracowniczych.

Mając na uwadze powyższe, Sąd doszedł do wniosku, że pracodawca pozwanej nie poniósł żadnych kosztów związanych z podnoszeniu jej kwalifikacji zawodowych, przez co powództwo podlegało oddaleniu.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Udostępnij

Komentarze

AgaG2017-11-21 20:46:18 November 21, 2017

Niestety jest to w większości standart , a to czego nauczymy się na początku naszej drogi zostaje na zawsze.

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj