Technik farmaceutyczny z praktyką odbytą poza Polską? | farmacja.pl

Technik farmaceutyczny z praktyką odbytą poza Polską?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-15 07:50:00 /

Ministerstwo Zdrowia informuje o procedurze uznawania w Polsce praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego poza Polską. Jakie dokumenty są potrzebne?

Minister Zdrowia posiada uprawnienie do uznania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego, która została odbyta poza granicami Polski. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku w resorcie zdrowia, w którym zjadą się następujące dokumenty:

1. Podanie (przygotowane samodzielnie z własnoręcznym podpisem);
2. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę imienia lub nazwiska;
3. Dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi, posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
4. Dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
- zakresu odbytej praktyki zawodowej;
- czasu trwania i miejsca odbywania praktyki zawodowej;
- umiejętności nabytych podczas odbywania tej praktyki;
- datę i miejsce (miasta) twojego urodzenia;
5. Tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski, jeżeli zostały wydane w języku obcym.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale. Zamiast oryginałów możena złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Po złożeniu kompletnego wniosku, decyzja Ministra Zdrowia zostanie wydana w ciągu 90 dni od daty wpłynięcia. W przypadku decyzji negatywnej, przysługuje 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wydając decyzję Ministerstwo Zdrowia porównuje zrealizowany przez wnioskodawcę program oraz czas trwania praktyki zawodowej z polskim programem i czasem trwania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego. Resort maksymalnie może uznać dwuletni okres praktyki zawodowej. Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę, są zwracane razem z decyzją Ministra Zdrowia.

Więcej na ten temat na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: bip.mz.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj