REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 czerwca 2018

To by dało do myślenia prezesom, managerom i koordynatorom aptek…

Artykuł pochodzi z serwisu

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej uznał kierownika apteki winnego przewinienia zawodowego, polegającego na pozostawieniu apteki przez godzinę bez farmaceuty. Zdaniem Sądu aptekarz nie wykazał w ten sposób zrozumienia dla odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów…

Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku farmaceuty, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywała na nim, a nie na koordynatorze sieci. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Farmaceucie zarzucano, ze w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00 w sposób nieprawidłowy zorganizował pracę w kierowanej przez siebie aptece i nie wyznaczył na czas swojej nieobecności w niej, innego farmaceuty.

W odpowiedzi na wniosek o ukaranie, obrońca farmaceuty stwierdził, że ukaranie jego klienta byłoby „zupełnie niecelowe”. Uzasadniał to tym, ze „sam fakt wszczęcia postępowania, złożenia wniosku o ukaranie, składania wyjaśnień a także wezwania na wyznaczoną rozprawę, stanowi dla obwinionego dostateczną karę”. Podkreślił również, że w czasie gdy w aptece nie było farmaceuty, były w niej obecne dwie pracownice: technik stażysta oraz technik farmaceutyczny. Druga z nich miała być poinformowana o tym, aby zachowała szczególną ostrożność aż do przybycia farmaceuty. Poza tym jako okoliczność łagodzącą wskazywano na fakt, że farmaceuta był dostępny pod telefonem przez cały okres pozostawiania apteki bez obecności magistra farmacji.

W trakcie procesu w roli obrońcy obwinionego występowała farmaceutka, która przedstawiała go jako „bardzo porządnego człowieka”, „uczciwego farmaceutę”, który do pracy w aptece „ustosunkowuje się całym sercem”.

Wskazała też na jego sytuację osobistą, która w dniu gdy zostawił aptekę pod opieką techników, musiał jechać na pogrzeb dziadka. Podkreślała również, że odpowiedzialność za całe zajście ponosi raczej kierownik regionalna (farmaceutka), niż obwiniony farmaceuta. To ona miała ponosić odpowiedzialność za niewłaściwą organizację pracy w aptece.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w trakcie procesu, stwierdziła, że w pracy zawodowej farmaceutów bardzo ważny jest aspekt odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjenta oraz nieustające starania o zachowanie prestiżu zawodu. Podkreśliła, że nawet relatywnie krótkie uchybienie w zakresie nieobecności farmaceuty w aptece może spowodować nieodwracalne następstwa.

Rzecznik wskazała, że farmaceuta, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, powinien wymóc na właścicielu apteki lub sieci aptecznej, poszanowanie dla zasad zawodu, wynikających z przepisów prawa oraz etyki zawodowej.

Jej zdaniem nawet chwilowe pozostawienie apteki bez nadzoru było niedopuszczalne i określiła, jaki jej zdaniem powinien być w tej sytuacji standard zachowania.

– Tu należało nawet zamknąć aptekę na 10, 15 minut, wywiesić informację. To by dało do myślenia prezesom, managerom, koordynatorom, że jeśli tak to wszystko w sieci prawidłowo funkcjonuje, jak to Państwo przedstawiliście, to nie powinna się taka sytuacja zdarzyć, powinna być pełna swoboda – mówiła OROZ. – Nie ma usprawiedliwienia dla takiej sytuacji i proszę, żeby Pan magister wziął na przyszłość pod uwagę, że ta odpowiedzialność, którą Pan przyjął na siebie z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu, nigdy nie ustąpi, dokąd będzie Pan w zawodzie.

W tym okolicznościach Sąd Aptekarski uznał, że obwiniony farmaceuta nie kwestionował swojej winy w zaistniałej sytuacji. Jego działanie stanowiło niedopełnienie obowiązków kierownika apteki, polegających na właściwej organizacji pracy.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku farmaceuty, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywała na nim, a nie na koordynatorze sieci.

Prawo farmaceutyczne bowiem precyzyjnie określa, że najistotniejszą funkcję w aptece pełni kierownik, podczas gdy o „koordynatorach”, „dyrektorach regionalnych” itp. w ogóle nie wspomina.

W rezultacie obwiniony farmaceuta został ukarany upomnieniem. Sąd wymierzając wyrok wziął pod uwagę, że farmaceuta nie był wcześniej niekarany. Z drugiej strony zauważono, że w jego zeznania co do przyczyny nieobecności nie były do końca jasne. Najpierw była bowiem nowa o „złym stanie zdrowia członka rodziny”, a później o „pogrzebie dziadka”… Ostatecznie farmaceuta został też obciążony kosztami postępowania sądowego.

Do pobrania:

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz