REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 października 2018

Tymczasowa ochrona dla apteki, która straciła zezwolenie?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na postanowienie WSA w Warszawie, który zabronił zamykania apteki, bo mogłoby to zaburzyć płynność finansową jej właściciela. Apteka prowadziła działalność sprzeczną z prawem…

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył w marcu skargę na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wstrzymał wykonanie decyzji dotyczącej cofnięcia zezwolenie aptece, która prowadziła działalność niezgodną z prawem. WSA uznał wtedy, że zamknięcie apteki spowoduje znaczną szkodę i trudne do odwrócenia skutki, dlatego do ostatecznego uprawomocnienia się decyzji, powinna ona dalej działać.

WSA wskazywał, że przypadku zaprzestania prowadzenia działalności spółka, do której należy apteka straci korzyści majątkowe związane z jej prowadzeniem, jak również zaburzona może zostać jej płynność finansowa. Wykonanie decyzji może mieć dla firmy również skutki w sferze kadrowej. Sąd uznał, że prawdopodobne jest, iż spółka, będąc zmuszoną zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle, stanie przed koniecznością zwolnienia swoich czterech pracowników, co na gruncie niniejszej sprawy stanowi trudne do odwrócenia skutki, w postaci utraty zaufanych pracowników, których posiadanie jest istotne przy prowadzeniu apteki.

W zażaleniu na to postanowienie Główny Inspektor Farmaceutyczny wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, a w przypadku uznania, że istota sprawy została dostatecznie wyjaśniona o jego uchylenie i orzeczenie co do istoty poprzez odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. GIF twierdził, że spółka powołując się na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2016 i 2017, nie przedstawiła natomiast stanu środków zgromadzonych na swoich rachunkach bankowych i nie udokumentowała operacji na tych rachunkach, co pozwoliłoby na ocenę rzeczywistej sytuacji finansowej spółki.

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził jednak, że skarga GIF nie zasługuje na zażalenie. Uznał on, że wykonanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki może również spowodować dla spółki – co podnosiła ona wnioskując o ochronę tymczasową – skutki w sferze kadrowej.

– Jak trafnie stwierdził to Sąd I instancji, prawdopodobne jest bowiem, że skarżąca, będąc zmuszoną zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu tej apteki, stanie przed koniecznością zwolnienia czterech pracowników, co niewątpliwie spowoduje dla skarżącej trudne do odwrócenia skutki, bowiem utraci ona zaufanych pracowników, których zatrudnianie jest szczególnie istotne przy prowadzeniu apteki – czytamy w decyzji NSA. – Jako trudny do odwrócenia należy również ocenić skutek zaprzestania działalności w postaci utraty kontrahentów i klientów, na co również spółka wskazywała we wniosku. Skutek ten z uwagi na spadek zaufania wymienionych podmiotów do skarżącej spółki, może mieć charakter nieodwracalny.

Zdaniem Naczelnego Sądu spełnione zostały więc przesłanki do udzielenia ochrony tymczasowej i oceny tej nie podważyły powoływane przez GIF w zażaleniu argumenty braku wykazania rzeczywistej sytuacji finansowej spółki, czy też wskazywanie na konieczność liczenia się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Sygn. akt II GZ 343/18

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych