Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego została podjęta z naruszeniem prawa materialnego | farmacja.pl

Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego została podjęta z naruszeniem prawa materialnego

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-05 08:50:18 /

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie protestuje przeciwko treści uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy na terenie Gminy Stary Sącz.

3 stycznia pisaliśmy o decyzji nowosądeckich radnych, dotyczącej dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy ([url= http://mgr.farm/content/dyzur-jest-obowiazkiem-apteki-kierownik-odpowiada-za-jego-realizacje]”Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację”[/url]. W treści uchwały Radni stwierdzili, że "Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych, a do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować". Z tym stwierdzeniem nie zgadza się Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

- Jest faktem, że kierownik apteki odpowiada za organizację pracy, ale jedynie i wyłącznie w oparciu o zatrudniony w aptece personel i posiadane środki finansowe - pisze w liście do redakcji Farmacja.pl, mgr farm. Barbara Jękot, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. - Jak zatem ma "zorganizować pracę" nie posiadając odpowiedniego ku temu personelu fachowego? Przecież kierownik apteki nie jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa, a tym samym nie może zatrudnić dodatkowego personelu niezbędnego do realizacji pomysłów rady powiatu w zakresie rozszerzenia godzin pracy w aptece - czytamy w liście.

Prezes Barbara Jękot zwraca też uwagę, że zaproponowany przez Radę Powiatu rozkład godzin pracy i harmonogram dyżurów spotkał się z protestem ze strony samorządu aptekarskiego. Jej zdaniem samo procedowanie związane z przyjęciem przedmiotowej uchwały obarczone jest rażącymi naruszeniami prawa.

- Rada Powiatu Nowosądeckiego wdrażając przedmiotową procedurę nie była uprzejma przyznać właścicielom aptek praw strony, co jednoznacznie wynika z treści art. 28 kpa (stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie) - zwraca uwagę Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. - Ograniczono się wyłącznie do zasięgnięcia opinii samorządów. Z niezrozumiałych względów nie uznano praw strony dla podmiotów, których dotyczył obowiązek wynikający z postępowania.
Okazuje się, że właścicielom aptek nie dano prawa i uniemożliwiono wypowiedzenie się w przedmiocie celu i możliwości pełnienia dyżurów. Protesty właścicieli aptek miały charakter nieformalny i Rada Powiatu nie odniosła się do ich postulatów i wniosków.

- Sama uchwała została wydana w sposób arbitralny w ostatnich dniach ubiegłego roku, nie dając właścicielom aptek nawet czasu do ewentualnego ustosunkowania się lub dostosowania do wymogów uchwały - pisze Barbara Jękot dodając, że wspomniany dokument spotkał się z negatywną opinią samorządu aptekarskiego i niewątpliwie też właścicieli aptek.

Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie zwraca uwagę, że treść uchwały nie zawiera wymaganego uzasadnienia. Szczególnie nie wykazano i nie udowodniono, iż harmonogram dyżurów, mimo protestu środowiska aptekarskiego, podyktowany jest uzasadnionymi potrzebami ludności.

- Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowa Uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego została podjęta z naruszeniem prawa materialnego, gdyż nie pozwala na ocenę, czy uwzględniono przesłanki z art. 94 Prawa farmaceutycznego. Nie wykazano tym samym, czy nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP wprowadzającej zakaz zbędnego obciążania w stosunku do podmiotów gospodarczych.

Zdaniem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie można zasadnie stwierdzić nieważność Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Źródło: OIA w Krakowie

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj