Ukraiński technik farmaceutyczny w polskiej aptece? | farmacja.pl

Ukraiński technik farmaceutyczny w polskiej aptece?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-16 11:50:12 /

Właściciele aptek coraz częściej rozważają zatrudnianie farmaceutów i techników farmaceutycznych z Ukrainy. Tymczasem jeżeli kwalifikacje do wykonywania zawodu ukraińskiego technika farmaceutycznego są potwierdzone dyplomem „bakaławra” to nie ma możliwości jego uznania w Polsce i zatrudnienia takiego technika w polskiej aptece. Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku farmaceutów...

Śląska Izba Aptekarska postanowiła wystosować do Ministerstwa Zdrowia zapytanie dotyczące zasad uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów i techników farmaceutycznych z Ukrainy, w Polsce. To efekt docierających do Izby pytań w sprawie zatrudnienia Ukraińców w polskich aptekach.

Ukraiński farmaceuta, chcąc pracować w Polsce, musi uzyskać od okręgowej rady aptekarskiej - właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu - Prawo Wykonywania Zawodu. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym posiadanie dyplomu uznanego w procedurze nostryfikacji oraz zdanie egzaminu z języka polskiego (pisemnego i ustnego). Taki farmaceuta musi też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty potwierdzony orzeczeniem lekarskim.Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku techników farmaceutycznych, którzy na terytorium RP pracują na podstawie dyplomu potwierdzającego ich kwalifikacje. Jeśli w przypadku ukraińskiego technika farmaceutycznego, taki dyplom został wydany przed dniem 20 czerwca 2006 r. podlega uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy postanowień Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. oraz Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydanych w PRL i ZSRR, podpisany w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. Jeżeli dyplom został wydany po 19 czerwca 2006 r. to wówczas zgodnie z art. 93 ust. 3 i art. 93b ust. 1 ustawy o systemie oświaty można ubiegać o uznanie tego dyplomu w drodze decyzji administracyjnej przez kuratora oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.

Jeżeli kwalifikacje do wykonywania zawodu ukraińskiego technika farmaceutycznego są potwierdzone dyplomem „bakaławra” to nie ma możliwości uznania takiego dyplomu w drodze postępowania nostryfikacyjnego uregulowanego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1467), ponieważ nie ma w RP takiego kierunku studiów. Kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego prowadzone jest w RP w szkołach policealnych, a nie na studiach licencjackich (studia pierwszego stopnia). W konsekwencji nie ma możliwości uznania takiego dyplomu w RP.

Więcej na ten temat na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Źródło: SIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj