REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 16 kwietnia 2019

Ulotka dla pacjenta – beta-blokery

Artykuł pochodzi z serwisu

Beta-adrenolityki (beta-blokery)  to jedna z najczęściej stosowanych grup leków wśród pacjentów kardiologicznych. Na co dzień w aptece spotyka się wiele osób z problemami sercowo-naczyniowymi, które na stałe przyjmują leki z tej grupy. Beta-blokery nie tylko poprawiają jakość życia chorego i zmniejszają liczbę hospitalizacji, ale także skutecznie zmniejszają śmiertelność.

(fot. shutterstock)

Beta-blokery dostępne w Polsce to: acebutolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol, karteolol, metoprolol, nebiwolol, propranolol, sotalol i tymolol.

REKLAMA
REKLAMA

Działanie farmakologiczne

Mechanizm działania leków z grupy beta-blokerów opiera się na kompetycyjnym hamowaniu receptorów beta-adrenergicznych. W konsekwencji blokady receptorów β1 znoszone jest dodatnie działanie inotropowe i chronotropowe katecholamin na serce. Skutkuje to zwolnieniem akcji serca, zmniejszeniem jego kurczliwości i zapotrzebowania na tlen. Natomiast blokada receptorów β2 znosi zwiotczające działanie na mięśnie gładkie. Dodatkowo, leki z grupy beta-blokerów, poprzez blokadę receptorów β hamują efekty metaboliczne katecholamin. Warto dodać, że w większości wskazań terapeutycznych pożądana jest blokada receptorów β1.

Wskazania do stosowania

Leki grupy beta-blokerów głównie stosowane są przez pacjentów z chorobami układu krążenia. Wskazaniami do zastosowania leków tej grupy są:

 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność mięśnia sercowego
 • dławica piersiowa
 • jaskra
 • guz chromochłonny
 • nadczynność tarczycy
 • migrena
 • lęk sytuacyjny i uogólniony (szczególnie propranolol)
 • nadaktywność układu współczulnego (w przypadku niektórych nerwic, leczenia uzależnionych od alkoholu)

Przeciwwskazania

Leki z grupy ß-blokerów nie mogą być stosowane u pacjentów, u których występuje:

 • angina (dusznica) Prinzmetala
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • blokada przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
 • bradykardia
 • astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (przeciwwskazanie względne)
 • zaburzenia metaboliczne

Działania niepożądane

Działania niepożądane przy stosowaniu leków z grupy beta-blokerów możemy podzielić na niespecyficzne i specyficzne, będące rezultatem blokady receptorów β. Do tych pierwszych możemy zaliczyć nieprawidłowości ze strony układu pokarmowego, takie jak: nudności, wymioty czy biegunki. Swoiste działania niepożądane spowodowane blokadą receptorów β w dużej mierze dotyczą układu krwionośnego. Leki β-adrenolityczne, poprzez nadmierne zmniejszenie czynności serca i jego kurczliwości mogą skutkować hipotonią. W przypadku obecności nieselektywnych leków tej grupy nasilany jest skurcz oskrzeli poprzez blokowanie receptorów β2-adrenergicznych. Innym działaniem niepożądanym jest zaburzenie gospodarki lipidowej organizmu, co prowadzi do wzrostu stężenia triglicerydów w osoczu i zmniejszenia frakcji HDL lipoprotein. Może również wstąpić podwyższenie progu pobudliwości u pacjentów posiadających rozrusznik serca. Jednym z najpoważniejszych działań niepożądanych jest  wydłużanie hipoglikemicznej odpowiedzi na insulinę oraz maskowanie objawów hipoglikemii.

Interakcje

Do interakcji leków beta-adrenolitycznych zaliczamy nasilone działanie hipoglikemiczne insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych. Może to skutkować przedłużającym się stanem hipoglikemii. W przypadku równoczesnego stosowania z innymi lekami obniżającymi ciśnienie możliwe jest zwiększenie siły działania hipotensyjnego. Przy stosowaniu przez pacjentów glikozydów nasercowych, potęgują rzadkoskurcz mięśnia sercowego. Β-blokery mogą przyczyniać się do nasilenia zaburzeń ze strony układu bodźco-przewodzącego serca, wywołanych przez leki chinidynopodobne i antagonistów kanałów wapniowych. Leki z grupy β-adrenolityków mogą wchodzić także w interakcję z pokarmem. Posiłki bogate w tłuszcz mogą powodować większe wchłanianie leku, czyli nasilać jego działanie. Zwiększone działanie hipotensyjne może także wystąpić na skutek łączenia leków z tej grupy z alkoholem. Leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą zmniejszać działanie hipotensyjne B-blokerów.

Bibliografia:

 1. Mutschler Farmakologia i toksykologia. Podręcznik – E. Mutschler, G. Gesslinger, H.K. Kroemer, P. Ruth, M. Schäfer-Korting, wyd. II polskie poprawione i uzupełnione, red. W. Buczko
 2. Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji, red. Waldemar Janiec, wyd. PZWL, 2014
 3. http://www.pharmindex.pl
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz