REKLAMA
Autor: Mateusz Jablonski Opublikowano: 2 listopada 2018

Ulotka dla pacjenta – inhibitory konwertazy angiotensyny

Artykuł pochodzi z serwisu

Nadciśnienie tętnicze to obecnie jedno z najczęściej występujących schorzeń w populacji. W Polsce dotkniętych jest nim średnio 30 – 40% społeczeństwa. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w grupie pacjentów powyżej 65 r.ż. – tam częstość jego występowania przekracza 70% [1]. Nic zatem dziwnego, iż posiadanie niezbędnej wiedzy nt. metod leczenia nadciśnienia powinno być priorytetem, zarówno farmaceuty w aptece, jak i pacjenta dotkniętego tą chorobą.

(fot. shutterstock)

Spośród 5-ciu głównych grup leków stosowanych w leczeniu NT na wyróżnienie zasługują inhibitory konwertazy angiotensyny. Ma to związek z faktem, iż oprócz oczywistych korzyści w postaci obniżenia ciśnienia inhibitory ACE wywierają korzystny wpływ także na inne aspekty zdrowia pacjenta.
Aby kompetentnie poinstruować pacjenta, nt. stosowanych przez niego leków z grupy ACE-I przeczytaj poniższą ulotkę, którą możesz również przedstawić swojemu pacjentowi.

REKLAMA

Co to są inhibitory konwertazy angiotensyny.

Inhibitory konwertazy angiotensyny to grupa leków hipotensyjnych, tj. obniżających podwyższone ciśnienie krwi [2]. Dzieje się tak na skutek rozszerzenia światła naczyń krwionośnych. Do leków z tej grupy zalicza się m.in.: chinapryl, enalapryl, kaptopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl, cilazapryl [3].

REKLAMA

Wskazania do stosowania inhibitorów ACE.

Inhibitory konwertazy angiotensyny wskazane są do leczenia nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza przy współwystępowaniu takich schorzeń jak:

 • Niewydolność serca
 • Cukrzyca
 • Nefropatia cukrzycowa
 • Zaburzenia lipidowe (w tym miażdżyca tętnic szyjnych)
 • Po przebytym zawale serca lub w sytuacji wysokiego ryzyka jego wystąpienia [2,4].

 

W jaki sposób przyjmować inhibitory konwertazy angiotensyny?

Inhibitory ACE znane są z tego, iż skutecznie i długotrwale obniżają ciśnienie krwi, rzadko wykazując tendencję do wywoływania gwałtownego, początkowego spadku ciśnienia tętniczego. Dawkowanie leku ustala indywidualnie lekarz. Zwykle jednak leki z tej grupy przyjmuje się 1x dziennie – zawsze o tej samej porze. Dopuszcza się podzielenie dawki dobowej na 2 mniejsze – należy wtedy jednak dokładnie przestrzegać regularnego przyjmowania leku [2,3].

(fot. shutterstock)

Inhibitory konwertazy angiotensyny a pokarm – nie wykazano znaczącego wpływu jedzenia na skuteczność działania przyjmowanych inhibitorów ACE. Można je zatem przyjmować przed, jak i po jedzeniu [5,6].

Dobór właściwego leku.

O wyborze konkretnego leku decyduje lekarz, biorąc pod uwagę takie dodatkowe czynniki jak:

 • Wiek
 • Płeć
 • Rasę
 • Współwystępowanie innych chorób
 • Wyjściowe ciśnienie tętnicze
 • Preferencje i zapotrzebowanie na preparat krótko/długo działający [7].

Kiedy nie stosować inhibitorów konwertazy angiotensyny – poinformuj lekarza o występowaniu danego czynnika ryzyka.

Leków z tej grupy nie należy stosować w przypadku:

 • Gdy pacjentka jest w ciąży – inhibitory ACE są bezwzględnie p/wskazane w ciąży i podczas karmienia piersią
 • W ciężkiej niewydolności nerek, zwłaszcza w przypadku obustronnego zwężenia tętnic nerkowych
 • Przy obrzęku naczynioruchowym
 • Przy występowaniu hiperkaliemi, tj. podwyższonego stężenia potasu we krwi [4,7].

 

Interakcje inhibitorów ACE z innymi lekami.

(fot. shutterstock)

Pomimo, iż leki z tej grupy uznawane są za bezpieczne pamiętaj, aby nie łączyć ich (lub w możliwie jak najmniejszym stopniu) z:

 • Diuretykami oszczędzającymi potas (spironolaktonem) – wzrasta ryzyko nadmiernego stężenia potasu we krwi
 • NLPZ-ami, tj. kwasem acetylosalicylowym, naproksenem, indometacyną. Wymienione leki zmniejszają skuteczność hipotensyjną inhibitorów ACE. Może też dojść do ostrej niewydolności nerek.
 • Digoksyną – wspólne przyjmowanie tych leków może spowodować nadmierny wzrost stężenia digoksyny we krwi i prowadzić do ryzyka zatrucia nią [7,8].

Działania niepożądane.

Jak każdy lek, również inhibitory ACE wywołują działania niepożądane. Do najczęstszych zaliczyć należy:

 • Suchy kaszel – szczególnie narażeni na jego występowanie są pacjenci w wieku powyżej 60 lat, kobiety oraz osoby niepalące. Jeśli występuje u Ciebie przez okres 2-3 tygodni suchy, niepowikłany i niezwiązany z chorobą infekcyjną kaszel – zgłoś się do swojego lekarza.
 • Zaburzenia smaku – najczęściej występują po zażyciu kaptoprylu.
 • Skórne reakcje alergiczne – wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.
 • Uczucie zmęczenia i zawroty głowy [7].

 

Literatura:

 1. Częstość występowania i świadomość nadciśnienia tętniczego w Polsce i na świecie, Tomasz Zdrojewski, Postępy Nauk Medycznych, s3/2011, s. 4-10
 2. Miejsce inhibitorów konwertazy angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących, Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz, Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 4, 208-213
 3. https://www.mp.pl/interna/table/B16.2.5-4.
 4. Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, ACEI), Jerzy Gąsowski, Zofia Kasprzyk, mp.pl
 5. https://dieta.mp.pl/diety/diety_w_chorobach/70973,interakcje-lekow-z-zywnoscia
 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tritace tabl.
 7. Działania niepożądane inhibitorów konwertazy angiotensyny, Grzegorz Konieczny, Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski, Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 3, 140-148
 8. Interakcje leków OTC, Sibylle Knauss, red. Ewa Jaźwińska-Tarnawska, MedPharm Polska, 2012

 

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz