REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 9 sierpnia 2018

Uwaga na samopoczucie

Artykuł pochodzi z serwisu
Ukończenie studiów farmaceutycznych wymaga ogromnego poświęcenia, przyswojenia ogromu wiedzy, wytrwałości, staranności, dokładności i zdecydowanie odporności na stres. Większość absolwentów wybiera jako swój cel aptekę ogólnodostępną, jednak niewielki procent podejmuje się pracy w roli farmaceuty szpitalnego, którego praca w dużo większym stopniu wiąże się z obserwowaniem procesu leczenia pacjenta. A to niesie za sobą niemałe konsekwencje i wpływ na zdrowie psychiczne.

Badanie wśród rezydentów aptek szpitanych

Opublikowane w czasopiśmie American Journal of Pharmaceutical Education (2017; 81 (8) Article 5960) wyniki badań dotyczące kondycji psychicznej rezydentów farmacji w kontekście zgłaszania objawów depresji stanowi dobry przyczynek do szerzej debaty w tym temacie. By ułatwić zrozumienie systemu amerykańskiego, chciałbym nadmienić, iż po zakończonym cyklu edukacji, studenci farmacji odbywają dwuletnią rezydenturę. Pierwszy rok jest ogólnie określany jako podyplomowy rok 1 lub PGY1. Drugi rok jest określany jako PGY2 i kładzie nacisk na specjalność obszaru praktyki. Każda rezydencja jest przedsięwzięciem całorocznym, chociaż niektóre programy łączą PGY1 i PGY2 w dwuletnie przedsięwzięcie. Wracając do badania, 50 pytań sondażowych zostało rozdystrybuowanych do kierowników placówek, gdzie zatrudnieni byli rezydenci farmacji. Korzystając z pytań zmodyfikowanych ze skali MDI (Major Depression Inventory), badani byli proszeni o identyfikację osobistych objawów depresji. Badacze zaobserwowali tendencje depresyjne i zaoferowali edukację w zakresie zdrowia psychicznego uczestniczącym w badaniu adeptom farmacji.

Wyniki są zatrważające

Osiemdziesięciu czterech rezydentów zostało poproszonych o wypełnienie ankiety, z czego 50 z nich przystąpiło do badania, uzyskując wskaźnik odpowiedzi na poziomie 59%. Większość (n=40, 80%) rezydentów należała do grupy PGY-1. Było wśród nich 13 (74%) kobiet i 37 (26%) mężczyzn, a większość (n=43, 86%) była w wieku 24-29 lat. Spośród 50 badanych, 19 osób zgłaszało depresję podczas rezydentury. Co więcej, 11 z nich zgłosiło myśli samobójcze. Spośród uczestników badania,  13 odpowiedziało w ankiecie, że skorzystają z pomocy w zakresie leczenia zdrowia psychicznego.

REKLAMA

“Spośród 50 badanych, 19 osób zgłaszało depresję podczas rezydentury. Co więcej, 11 z nich zgłosiło myśli samobójcze.”

Chociaż depresja wśród rezydentów szpitala jest dobrze udokumentowanym problemem, było to pierwsze badanie, które dotyczyło szczególnie rezydentów aptek i zgłaszanej przez nich depresji podczas pobytu w szpitalu. Podczas gdy częstość depresji zgłaszanej przez farmaceutów jest stosunkowo wysoka (40%), jest ona porównywalna z 30% częstością zgłaszaną wśród rezydentów kierunku lekarskiego. Z kolei badanie przeprowadzone w 2015 r. wykazało, że 64,5% farmaceutów zgłosiło, że ich poziom stresu wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem. Było to głównie spowodowane zwiększonym obciążeniem pracą. Obciążenie pracą i praca na stanowisku rezydenta apteki szpitalnej mogą być czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia liczby zgłoszeń o depresji w aptekach szpitalnych – jak pokazało badanie.

REKLAMA

“Badanie przeprowadzone w 2015 r. wykazało, że 64,5% farmaceutów zgłosiło, że ich poziom stresu wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem”

W czym tkwi problem?

Czego dowodzą powyższe liczby? Czy farmaceuci to grupa dobrze wyedukowana w kwestii chorób z zakresu zdrowia psychicznego i z tego powodu łatwiej im u siebie zaobserwować i skategoryzować poszczególne symptomy depresji czy też jesteśmy grupą narażoną na silny stres, a praca w szpitalu – miejscu, gdzie niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni do obserwowania ludzkiego cierpienia – sprawia, że przestajemy dawać radę łączyć zawodowe obowiązki i budowanie odporności psychicznej?

Zwracajmy uwagę na sygnały

Farmaceuci są taką samą grupą pacjentów jak osoby, dla których pracujemy każdego dnia w aptekach szpitalnych. Zdecydowanie bardziej narażeni na wystąpienie objawów depresyjnych są ci, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę zawodową w tym trudnym obszarze, jakim jawi się farmacja szpitalna. Dlatego niezwykle ważne jest edukowanie pracowników w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zaburzeń nastroju czy zaburzeń depresyjnych i kompleksowych programów, mających na celu szybką diagnozę, skuteczne leczenie i jak najbardziej naturalny powrót do wykonywanych obowiązków służbowych.

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ