REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 7 stycznia 2019

Uwagi na temat realizacji recept po 1 stycznia 2019 r.

Artykuł pochodzi z serwisu

Jak wiadomo od 1 stycznia wszystkie apteki mają już możliwość realizacji recept elektronicznych. Dodatkowo realizacja recept papierowych (z wyłączeniem recept transgranicznych, dla osób o nieustalonej tożsamości, weterynaryjnych, dla osób spoza UE) wiąże się z otaksowaniem, polegającym na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (DRR), który jest przekazywany do Sytemu Informacji Medycznej (SIM).

Warto pamiętać zatem o tym, że:

 1. Nawet recepty pełnopłatne muszą zawierać m.in. takie dane jak: REGON świadczeniodawcy, PESEL czy PWZ lekarza. Osoba realizująca powinna w razie braku, ustalić je (zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 2 rozp. ws. recept) wg własnej wiedzy lub na podstawie danych od pacjenta, a następnie wprowadzić do systemu aptecznego, w celu umieszczenia na DRR.
 2. Recepty pełnopłatne mogą być wystawiane na „kartce papieru” (o ile nie dotyczą substancji z wykazu N lub P), jednakże jak wyżej wskazano muszą zawierać wymagane dane. Obecność kodów kreskowych nie jest obowiązkowa.
 3. Podczas realizacji należy wybrać konkretny rodzaj recepty lub odpis.
 4. Próba wysyłki recepty bez wymaganych danych kończy się błędem oraz brakiem wytworzenia DRR (otaksowania).
 5. Wystawiając odpis na jakąś pozycję należy ustawić częściową realizację tej pozycji, o ile cokolwiek wydane. Jeżeli nic nie wydano, to nie ma możliwości wybrania statusu. Odpis musi zawierać m.in. dane: PWZ lekarza, REGON oraz PESEL pacjenta.
 6. Częściowa realizacja nie dotyczy pozycji, z których w całości lub części pacjent zrezygnuje. Po fiskalizacji recepty i wysłaniu DRR nie ma możliwości „dobrania” czegokolwiek (chyba, że na odpis). Jedyna możliwość modyfikacji, to korekta sprzedaży.
 7. Jeżeli odpis wystawiono w 2018 r. bez wymaganych danych, to dobrze jest odszukać recepty, do których się odnosi i spisać te dane.
 8. Najczęstsze błędy podczas wysyłki recept do SIM to (system KS-AOW) 460 lub 469. Sposoby na ich naprawę to dla 460 – W poprawie sprzedaży na takich pozycjach recepty „aktualizację” [a] i wybieramy CTRL+ALT+R; dla 469 – w module Serwis wybieramy „Naprawę”, następnie „Wycofaj DRR dla usuniętej sprzedaży (nr recepty)”; należy podać nr recepty i potwierdzić komunikaty. Następnie w module sprzedaż wystarczy wyświetlić kody z recepty i potwierdzić.
 9. Zmiana danych na DRR (np. adnotacji, zaznaczenia odpowiednika etc.) wymaga jego ponownej wysyłki lub, jeżeli system odrzuca aktualizację – wycofania DRR i wysłania nowego, poprawionego.
 10. Wszelkie zmiany na receptach (aktualizacja pozycji [a], dołączenie pozycji do recepty [a], łączenie pozycji [CTRL+P], z uwagi na przekroczenie 5 pozycji na recepcie i błędy przy imporcie raportu do NFZ) należy wykonać przez wysłaniem DRR i zafiskalizowaniem. Warto ustawić w programie ostrzeżenie o przekroczeniu 5 pozycji, żeby o tym pamiętać.
 11. Adnotacje na receptach najlepiej i najbezpieczniej nanosić zarówno na rewersie jak i w DRR.

Powyższa lista nie wyczerpuje z pewnością wszystkich wątpliwości, jakie pojawiły się od 1 stycznia br. i będzie aktualizowana. Zagadnienia, które wymagają szerszego omówienia i analizy zostaną opublikowane w postaci osobnych wpisów.

REKLAMA

 

REKLAMA

[Opracował mgr farm. Konrad Okurowski]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz