REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 czerwca 2018

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia rozpatrzyło 52 petycje

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo Zdrowia podsumowało petycje, które rozpatrywało w ubiegłym roku. Okazuje się, że 2017 r. do resortu zdrowia trafiły łącznie 52 petycje. Kilka z nich dotyczyło funkcjonowania aptek i pracy farmaceutów oraz techników farmaceutycznych. Z jakimi odpowiedziami się spotkały?

Wśród petycji rozpatrywanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2017 roku znalazły się też takie, dotyczące aptek i farmaceutów (fot. MGR.FARM)

REKLAMA

REKLAMA

W zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia znalazła się m.in. petycja z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zawodu technika farmaceutycznego. Dotyczyła ona kwestii przywrócenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, możliwości dokształcania techników farmaceutycznych w formie m.in. studiów I stopnia, odrzucenia przez Marszałka Sejmu RP zmian do art. 2 pkt 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utworzenia samorządu zawodowego techników farmaceutycznych, propozycji zmiany do ustawy – Prawo farmaceutyczne, polegającej na umożliwieniu prowadzenia apteki technikom farmaceutycznym.

W odpowiedzi na petycję, jej wnioskodawcy zostali poinformowani, iż wszystkie osoby, które uzyskały lub – do czasu wygaszenia przedmiotowego kształcenia – uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, niezależnie od zamknięcia ww. kształcenia, będą mogły pracować w tym zawodzie. Zatem technicy farmaceutyczni, którzy aktualnie wykonują ten zawód pozostaną na swoich miejscach pracy i będą wykonywać czynności fachowe w takim samym zakresie, jak dotychczas. Ponadto wskazano, że mając na względzie liczbę techników farmaceutycznych, nadal będą oni stanowić wsparcie w zakresie realizacji zadań w aptece, a zaprzestanie kształcenia w tym zawodzie nie ograniczy dostępu pacjentów do leków.

W nawiązaniu do studiów I stopnia dla techników farmaceutycznych poinformowano, iż zgodnie z art. 169 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, każdy obywatel posiadający świadectwo dojrzałości ma zagwarantowane prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

W odniesieniu do podjętej w petycji kwestii zakresu zadań zawodowych techników farmaceutycznych wyjaśniono, iż przepis art. 91 ust. 1 ustawy nowelizowanej (Prawo farmaceutyczne) funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od początku istnienia tej ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381, zatem co najmniej od 16 lat, na podstawie ww. przepisu, technik farmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup leków. Poinformowano także, iż proponowana zmiana przepisu art. 91 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (do której ostatecznie nie doszło) miała na celu jedynie dostosowanie przedmiotowego przepisu do obecnych realiów poprzez uaktualnienie wskazania miejsca usytuowania wykazu substancji bardzo silnie działających.

W nawiązaniu do propozycji utworzenia samorządu zawodowego techników farmaceutycznych wnioskodawcę poinformowano, iż art. 17 Konstytucji RP stwarza możliwość powołania korporacji samorządowych z uwagi na szczególne (materialne) cechy zawodów zaufania publicznego, natomiast trudno byłoby zakwalifikować zawód technika farmaceutycznego do zawodów zaufania publicznego.

Odnosząc się natomiast do propozycji zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne polegającej na umożliwieniu prowadzenia apteki przez technika farmaceutycznego wskazano, iż jedyną efektywną gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki stanowi zasada, że apteka może być prowadzona przez farmaceutę lub spółkę osobową prawa handlowego, w której osobami w pełni odpowiedzialnymi za sprawy spółki są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Ministerstwo Zdrowia rozpatrywało również petycję z dnia 23 czerwca 2017 r. Polskiego Komitetu Zielarskiego, która dotyczyła zmiany brzmienia art. 72 ust 1. Ustawy – Prawo farmaceutyczne w taki sposób, by dopuścić producentów leków do obrotu hurtowego wytworzonych przez siebie produktów leczniczych bez konieczności zakładania przez nich w tym celu hurtowni farmaceutycznych.

Wnioskodawcy zostali poinformowani, że polski ustawodawca wyraźnie przesądził, iż w ramach obrotu produktami leczniczymi funkcjonują wytwórcy, hurtownie farmaceutyczne oraz apteki (detaliści). Ma to na celu zapewnienie jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków, których dystrybucja powinna być rzetelnie monitorowana. Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne nakładają w związku z tym inne wymagania, obowiązki i prawa na każdego z uczestników rynku farmaceutycznego.

Ministerstwo Zdrowia uznało, że ie jest właściwym pominięcie etapu posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i prowadzenie tej działalności zgodnie z dedykowanymi dla niej wymogami prawa. Każde z funkcjonujących ogniw łańcucha dystrybucji produktów leczniczych pełni określoną rolę i stanowi ważny etap w systemie bezpieczeństwa i zachowania tożsamości produktów leczniczych, a przez to bezpieczeństwa życia i zdrowia ludności.

Do pobrania: Petycje rozpatrzone w Ministerstwie Zdrowia

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz