Walka z nielegalnym wywozem leków. Nowe przepisy zadziałają wstecz? | farmacja.pl

Walka z nielegalnym wywozem leków. Nowe przepisy zadziałają wstecz?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-29 10:27:12 /

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które mają uniemożliwić łączenie działalności hurtowni farmaceutycznej, z działalnością leczniczą. W ten sposób resort chce walczyć z nielegalnym eksportem leków. Proponowane rozwiązania mają zadziałać wstecz...

Trwają prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zakazu łączenia działalności w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej. Projektowana regulacja będzie zapobiegać negatywnemu zjawisku, polegającym na prowadzeniu przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze. To właśnie dzięki takim powiązaniom możliwy jest nielegalny eksport leków za granice.

- Projektowane rozwiązania przewidują, że GIF będzie obowiązany odmówić udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej podmiotowi, który wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - tłumaczy podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Marcin Czech. - Jednocześnie projektowane przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz jednocześnie wykonują działalność leczniczą, będą obowiązani w określonym terminie dostosować swoją działalność do postanowień zawartych w procedowanej nowelizacji.

Regulacje te mają zahamować proceder umożliwiający pozyskiwanie „deficytowych produktów leczniczych” przez fikcyjne podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przychodnie), które mają jednocześnie zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Poprzez takie przychodnie leki, na podstawie zapotrzebowania, zakupywane są w aptekach, a następnie przesuwane przez podmiot prowadzący przychodnię do – prowadzonej przez ten sam podmiot – hurtowni farmaceutycznej jedynie papierowo, za pomocą dokumentu wewnętrznego (tzw. przesunięcia międzymagazynowego – MM). Następnie zaś, ten sam podmiot, występujący już jako przedsiębiorca prowadzący hurtownię, dokonuje zbycia produktów leczniczych poza granice Polski. Świadczy to o tym, że jest to w pełni zaplanowane i świadome działanie, mające jedynie na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży poza granice kraju, bowiem przychodnia wykazująca karty zaledwie kilku pacjentów nie jest w stanie wykorzystać kilkuset opakowań jednego leku miesięczne.Ponadto, resort zdrowia proceduje nowelizację art. 125 ustawy – Prawo farmaceutyczne, która pozwoli skuteczniej przeciwdziałać procederowi wywozu leków zagranicę (którego elementem jest niejednokrotnie prowadzenie obrotu produktami leczniczymi bez stosownych uprawnień). Zaproponowana nowela będzie miała na celu poszerzenie katalogu podlegających ściganiu czynności wymienionych art. 125 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne o czynność polegającą na wykonywaniu bez wymaganego zezwolenia obrotu produktami leczniczymi. Wydaje się, że powyższa zmiana może się przyczynić do sprawniejszego i wpisującego się w szeroko pojęty interes publiczny ścigania czynów, których następczą konsekwencją jest m.in. wywóz produktów leczniczych z terytorium Polski (a tym samym ograniczona ich dostępność dla rodzimych pacjentów). Przedmiotowa zmiana będzie również zawierać w sobie istotny walor prewencyjny.

- W tym miejscu należy również wskazać, że na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą znajduje się projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (opracowywany we współpracy z Ministerstwem Finansów), który przewiduje m. in. włączenie GIF do systemu monitorowania przewozu towarów (w tym produktów leczniczych) na terytorium RP oraz ich wywozu poza granice kraju – wyjaśnia Marcin Czech w odpowiedzi na interpelację posła Jana Warzechy. - Na podstawie projektowanych przepisów, przedsiębiorcy zajmujący się przewozem towarów będą zobowiązani m. in. zgłaszać do rejestru każdorazowy zamiar wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP, określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wydawanym na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Rejestr jest środkiem technicznym, służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający będzie obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Te kwestie, jak i sam towar będą następnie przedmiotem kontroli na granicy. Planowane rozwiązania spowodują urealnienie nadzoru inspekcji farmaceutycznej nad przewożonymi towarami i będą w głównej mierze skoncentrowane na walce z patologiami, polegającymi na bezprawnym wywozie leków poza granice Polski.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj