REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 31 maja 2018

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!

Artykuł pochodzi z serwisu

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, które weszło w życie zaledwie 6 tygodni temu. To efekt protestów środowiska aptekarzy i pacjentów, zwracających uwagę na liczne błędy i braki tym akcie prawnym. Nowelizacja to próba ich naprawienia. Czy skuteczna? Zdania są podzielone.

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. (fot. MGR.FARM)

REKLAMA

REKLAMA

– Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept.
Co zmienia nowelizacja?

 • Sposób nanoszenia danych na receptę

W § 4 rozporządzenia doprecyzowano, że dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

 • Wymagane numery recept

Doregulowana została także kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej. Z tego względu w § 5 ust. 1 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę. W konsekwencji, w § 5 ust. 8 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.

 • Otaksowanie recepty papierowej

Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (§ 7 ust. 3 rozporządzenia). W tym jednak przypadku zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na papierową postać recepty. Z tego względu dodaje się w § 7 rozporządzenia ust. 5a. Jednocześnie proponuje się uchylenie w § 7 ust. 5 rozporządzenia pkt 1 i 2 odnoszących się do postaci recepty oraz numeru Dokumentu Realizacji Recepty jako elementów porządkowych nie stanowiących danych wprowadzanych do ww. dokumentu.

 • Gdy recepta nie odpowiada wzorowi z rozporządzenia

W projekcie zaproponowano też § 8 oraz w § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją.

Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy:

– recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny,

– nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o którym mowa w art. 96a ust. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

– na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki.

 • Określenie danych pacjenta

Zaproponowano dodanie w § 10 ust. 1 pkt 9 dotyczącego umożliwienia realizacji recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

 • Do 31 grudnia 2018 realizacja na dotychczasowych zasadach

Projekt doprecyzowuje również w § 18 ust. 4 rozporządzenia kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując wprost, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Nie wskazuje jednak ono, o które zasady (akty prawne) dokładnie chodzi…

Czego NIE ZMIENIA nowelizacja?

 • Recepta zrealizowana w całości

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany, zmieniony lub ograniczony obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. Zapis ten budzi ogromne kontrowersje w środowisku farmaceutów (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?).

 • Przekazywanie godziny realizacji recepty do NFZ

Projekt zmian w rozporządzeniu nie dotyczy kwestii sprawozdawania do NFZ danych dotyczących daty realizacji recepty. Przypomnijmy, że niedawno Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie recepty, stwierdzając, że apteki będą karane jeśli w danych sprawozdawanych do NFZ, data realizacji recepty będzie inna od daty naniesionej na rewers recepty przez osobę ją realizującą (czytaj więcej: Będą kary dla aptek, za błędnie przekazaną godzinę realizacji recepty).

Projekt nowelizacji dostępny jest pod TYM ADRESEM

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz