We wrześniu Ministerstwo Zdrowia wysłucha propozycji w sprawie dyżurów aptek | farmacja.pl

We wrześniu Ministerstwo Zdrowia wysłucha propozycji w sprawie dyżurów aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-05 07:50:00 /

13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie którego dyskutowano m. in. na temat problemów z organizowaniem dyżurów aptek i egzekwowaniem od podmiotów prowadzących apteki uchwał w tej sprawie. Na wrzesień ustalono kolejne spotkanie, na którym omówione zostaną propozycje i możliwości rozwiązania tego problemu.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko - odpowiadając na interpelacje posłów (czytaj więcej: "Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek") przyznała, że w resorcie zdrowia odbyło się w połowie lipca spotkanie w sprawie problemów z dyżurami aptek.

- 13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskutowano nad zmianami przepisów Prawa farmaceutycznego a także m. in. nad możliwością wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Szczurek-Żelazko. - Mając na uwadze skalę zjawiska, ustalono termin następnego spotkania (wrzesień 2017 r.), na którym omawiane mają być propozycje i możliwości rozwiązania problemu przez stronę rządową i samorządową.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega narastający problem związany z niestosowaniem się przez apteki do uchwał Rad Powiatów, dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie.

- Wydaje się właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonywania uchwał rady samorządu i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jego postanowień również na poziomie powiatowym - twierdzi przedstawicielka resortu zdrowia.Zwraca ona też uwagę, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Przepis ten jednak odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki.

- Obowiązek przestrzegania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest podyktowany ważnym interesem społecznym. Uchwały rad powiatów w przedmiotowym zakresie powinny uwzględniać potrzeby lokalnej ludności polegające na możliwości jak najlepszego i najszybszego dostępu do niezbędnej pomocy farmaceutycznej - pisze Szczurek-Żelazko. - Istotnym argumentem przemawiającym za koniecznością pełnienia dyżurów przez apteki jest uprawnienie farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej, nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego – zgodnie z treścią przepisu art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Zdaniem sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia obowiązek tworzenia harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych przez aparat samorządowy wydaje się racjonalny, ze względu na to, że działa on najbliżej obywatela.

- Uzyskanie przez radnych społecznego zaufania, wiąże się z odpowiedzialnością za zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wydaje się zatem właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również na poziomie powiatowym.

Wiele wskazuje zatem na to, że Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać kwestię dyżurów aptek, zmuszając ich właścicieli do realizowania uchwał Rad Powiatów w sprawie ustalenia harmonogramów dyżurów.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj