Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 23 lipca 2018

WHO: Globalny plan działania dot. antybiotykooporności

Artykuł pochodzi z serwisu
Według raportu opublikowanego dziś przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). państwa podejmują znaczące kroki w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), ale nadal istnieją poważne luki i wymagają one pilnych działań.

Raport przedstawia postępy w 154 krajach i ujawnia duże rozbieżności. Niektóre, w tym wiele krajów europejskich, pracują nad polityką AMR w sektorze ludzkim i zwierzęcym od ponad czterech dekad. Inni dopiero zaczęli podejmować działania, aby powstrzymać to rosnące zagrożenie. Postęp w opracowywaniu i wdrażaniu planów jest większy w krajach o wysokich dochodach niż w krajach o niskich dochodach, ale wszystkie kraje mają możliwość poprawy.

W raporcie omówiono nadzór, edukację, monitorowanie i regulację spożycia i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w zakresie zdrowia ludzi, zdrowia i produkcji zwierzęcej, a także roślin i środowiska – zgodnie z zaleceniami zawartymi w globalnym planie działania opublikowanym w 2015 r.

Obiecujące ustalenia obejmują 105 krajów, w których istnieje system nadzoru służący do zgłaszania zakażeń lekoopornych w zdrowiu ludzkim oraz 68 krajów z systemem śledzenia spożycia środków przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto 123 kraje zgłosiły, że mają polityki regulujące sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych, w tym wymóg wydawania recepty na stosowanie u ludzi – kluczowy środek służący zwalczaniu nadużywania i niewłaściwego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Jednak wdrażanie tych zasad jest zróżnicowane, a nieuregulowane leki są nadal dostępne w miejscach takich jak rynki uliczne, bez ograniczeń co do sposobu ich stosowania. Leki są bardzo często sprzedawane bez recepty i nie wymaga się recepty. Zagraża to zdrowiu ludzi i zwierząt, potencjalnie przyczyniając się do rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W sprawozdaniu podkreślono obszary, szczególnie w sektorze zwierząt i żywności, w których istnieje pilna potrzeba większych inwestycji i działań. Na przykład tylko 64 kraje zgłaszają, że stosują się do zaleceń FAO-OIE-WHO, aby ograniczyć stosowanie krytycznie ważnych środków przeciwdrobnoustrojowych w celu promowania wzrostu w produkcji zwierzęcej. Spośród nich 39 to kraje o wysokim dochodzie, z których większość należy do Europejskiego Regionu WHO. Natomiast tylko 3 kraje z Regionu Afrykańskiego WHO i 7 krajów z Regionu WHO obu Ameryk podjęły ten ważny krok, aby zmniejszyć pojawienie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W sumie 67 krajów zgłosiło przynajmniej posiadanie obowiązujących przepisów, które miałyby kontrolować wszystkie aspekty produkcji, licencjonowania i dystrybucji środków przeciwdrobnoustrojowych do stosowania u zwierząt. Ale 56 z nichstwierdziło, że nie ma żadnej krajowej polityki ani przepisów dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w zdrowiu zwierząt i roślin oraz ich dystrybucji, sprzedaży lub użytkowania.

Występuje również znaczny brak działań i danych w środowisku i sektorach roślin. Chociaż 78 krajów posiada regulacje mające na celu całkowite zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, tylko 10 z nich zgłasza, że ​​posiadają kompleksowe systemy zapewniające zgodność z przepisami dla wszystkich rodzajów gospodarki odpadami, w tym przepisy, które ograniczają uwalnianie pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych do środowiska. Jest to niewystarczające, aby chronić środowisko przed zagrożeniami związanymi z produkcją przeciwdrobnoustrojową.

“Ten raport pokazuje rosnący światowy impuls do walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe” – mówi dr Ranieri Guerra, zastępca dyrektora generalnego ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w WHO. “Wzywamy rządy do podjęcia stałych zobowiązań we wszystkich sektorach – zdrowia ludzi i zwierząt, zdrowia roślin i środowiska – w przeciwnym razie ryzykujemy utratę cennych leków.”

Artykuł WHO: Globalny plan działania dot. antybiotykooporności pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz