Więcej bezpłatnych leków w punktach aptecznych? | farmacja.pl

Więcej bezpłatnych leków w punktach aptecznych?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-25 13:05:07 /

Zdaniem Krzysztofa Łandy wykaz bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia nie może być brany pod uwagę podczas tworzenia rozporządzenia w sprawie wykazu leków dostępnych w sprzedaży w punktach aptecznych ze względu na jego odmienny charakter prawny i funkcjonalny.

W interpelacji wysłanej 20 października przez Małgorzatę Zwiercan do Ministerstwa Zdrowia, posłanka zwracała uwagę na fakt, iż Punkty apteczne, znajdujące się wyłącznie na terenach wiejskich, miały zawsze ograniczoną dostępność leków dopuszczonych do sprzedaży. Wcześniej funkcjonowała tak zwana lista negatywna, na której znajdowały się leki, których nie można było sprzedawać. Jak dowodzą prowadzący punkty apteczne, obecnie jest lista leków, które mogą być sprzedawane. Nowa lista sprawia wiele problemów, np. jeden lek na nadciśnienie jest dostępny, a drugi o innej nazwie handlowej z tym samym składem już nie.

- Zapisy te powodują utrudnienia przede wszystkim w dostępie do leków osobom starszym i niepełnosprawnym z małych miejscowości, które nie mogą swobodnie kupić leków w aptekach, znajdujących się poza ich miejscem zamieszkania - pisała Zwiercan, jednocześnie zadając Ministrowi Zdrowia pytanie o to czy planowane są zmiany w liście leków, które mogą być sprzedawane w punktach aptecznych, ze szczególnym uwzględnieniem listy leków darmowych po 75. roku życia?

Odpowiedzi na interpelację udzielił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Łanda.

- Odnosząc się do pytania dotyczącego szczególnego uwzględnienia wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medyczne przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) przy tworzeniu wykazu leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, uprzejmie informuję, że wykaz bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia stanowi część wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oba te wykazy są zupełnie niezależne i powstają w oparciu o różne przesłanki i podstawy prawne. Wykaz leków refundowanych tworzony jest w oparciu o przepisy ustawy o refundacji i ustawy o świadczeniach. Natomiast wykaz leków dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych powstaje według kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Z kolei ta regulacja jest wydawana na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Zatem uprzejmie informuję, że wykaz bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia nie może być brany pod uwagę podczas tworzenia rozporządzenia w sprawie wykazu leków dostępnych w sprzedaży w punktach aptecznych ze względu na jego odmienny charakter prawny i funkcjonalny.

Łanda zapewnił też, że na tą chwilę prace nad zmianami w ustawie Prawo farmaceutyczne w resorcie cały czas trwają. Poza problematyką związaną ściśle z aptekami rozważa się również kwestie związane ze sposobem funkcjonowania sprzedaży leków poza aptekami. Analizowane są wszystkie rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub przedstawiane przez przedstawicieli z zainteresowanych środowisk. W tym też zakresie prowadzona jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami systemu.
W Ministerstwie Zdrowia obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

1) kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych,

2) wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych,

3) kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

- Aktualnie prowadzone są prace o charakterze koncepcyjnym, więc nie można jeszcze wskazać szczegółów proponowanych zmian oraz trudno określić termin wprowadzenia przedmiotowych regulacji - zaznacza Wiceminister Zdrowia. - Podczas prowadzonych obecnie wstępnych prac koncepcyjnych brane są pod uwagę bardzo rożne propozycje, takie jak na przykład objęcia placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, propozycja ograniczenia ilości leków w obrocie pozaaptecznym oraz propozycja zezwolenia na obrót wyłącznie małymi opakowaniami leków do doraźnego stosowania.

Zdaniem Krzysztofa Łandy, Minister Zdrowia dostrzega również potrzebę aktualizacji wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych. Natomiast na obecnym etapie prac nie można jeszcze wskazać czy i w jakim zakresie zmianie będą podlegać kryteria kwalifikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj