Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 25 listopada 2016

Więcej bezpłatnych leków w punktach aptecznych?

W interpelacji wysłanej 20 października przez Małgorzatę Zwiercan do Ministerstwa […]

W interpelacji wysłanej 20 października przez Małgorzatę Zwiercan do Ministerstwa Zdrowia, posłanka zwracała uwagę na fakt, iż Punkty apteczne, znajdujące się wyłącznie na terenach wiejskich, miały zawsze ograniczoną dostępność leków dopuszczonych do sprzedaży. Wcześniej funkcjonowała tak zwana lista negatywna, na której znajdowały się leki, których nie można było sprzedawać. Jak dowodzą prowadzący punkty apteczne, obecnie jest lista leków, które mogą być sprzedawane. Nowa lista sprawia wiele problemów, np. jeden lek na nadciśnienie jest dostępny, a drugi o innej nazwie handlowej z tym samym składem już nie.

– Zapisy te powodują utrudnienia przede wszystkim w dostępie do leków osobom starszym i niepełnosprawnym z małych miejscowości, które nie mogą swobodnie kupić leków w aptekach, znajdujących się poza ich miejscem zamieszkania – pisała Zwiercan, jednocześnie zadając Ministrowi Zdrowia pytanie o to czy planowane są zmiany w liście leków, które mogą być sprzedawane w punktach aptecznych, ze szczególnym uwzględnieniem listy leków darmowych po 75. roku życia?

Odpowiedzi na interpelację udzielił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Łanda.

– Odnosząc się do pytania dotyczącego szczególnego uwzględnienia wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medyczne przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) przy tworzeniu wykazu leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, uprzejmie informuję, że wykaz bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia stanowi część wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oba te wykazy są zupełnie niezależne i powstają w oparciu o różne przesłanki i podstawy prawne. Wykaz leków refundowanych tworzony jest w oparciu o przepisy ustawy o refundacji i ustawy o świadczeniach. Natomiast wykaz leków dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych powstaje według kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Z kolei ta regulacja jest wydawana na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Zatem uprzejmie informuję, że wykaz bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia nie może być brany pod uwagę podczas tworzenia rozporządzenia w sprawie wykazu leków dostępnych w sprzedaży w punktach aptecznych ze względu na jego odmienny charakter prawny i funkcjonalny.

Łanda zapewnił też, że na tą chwilę prace nad zmianami w ustawie Prawo farmaceutyczne w resorcie cały czas trwają. Poza problematyką związaną ściśle z aptekami rozważa się również kwestie związane ze sposobem funkcjonowania sprzedaży leków poza aptekami. Analizowane są wszystkie rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub przedstawiane przez przedstawicieli z zainteresowanych środowisk. W tym też zakresie prowadzona jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami systemu.

W Ministerstwie Zdrowia obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

1) kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych,

2) wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych,

3) kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

– Aktualnie prowadzone są prace o charakterze koncepcyjnym, więc nie można jeszcze wskazać szczegółów proponowanych zmian oraz trudno określić termin wprowadzenia przedmiotowych regulacji – zaznacza Wiceminister Zdrowia. – Podczas prowadzonych obecnie wstępnych prac koncepcyjnych brane są pod uwagę bardzo rożne propozycje, takie jak na przykład objęcia placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, propozycja ograniczenia ilości leków w obrocie pozaaptecznym oraz propozycja zezwolenia na obrót wyłącznie małymi opakowaniami leków do doraźnego stosowania.

Zdaniem Krzysztofa Łandy, Minister Zdrowia dostrzega również potrzebę aktualizacji wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych. Natomiast na obecnym etapie prac nie można jeszcze wskazać czy i w jakim zakresie zmianie będą podlegać kryteria kwalifikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych.

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz