Więcej leków w punktach aptecznych | farmacja.pl

Więcej leków w punktach aptecznych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-02 08:50:00 /

Ministerstwo zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, który rozszerza listę substancji sprzedawanych w punktach aptecznych. Mają znaleźć się na niej popularne surowce roślinne i preparaty homeopatyczne.

Celem projektowanej zmiany jest aktualizacja wykazu substancji czynnych zawartych w produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Projekt uwzględnia również zmianę w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz. U. z 2016 r. poz. 1769), która miała na celu zniesienie wymogu, aby produkty lecznicze homeopatyczne, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, charakteryzujące się określonym stopniem rozcieńczenia, zaliczane były obligatoryjnie do kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – Rp”.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zmiany w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli „A. Wykaz substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych” poprzez dodanie następujących substancji czynnych:

a) Extractum spissum ex: Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radix + Thujae occidentalis herba (substancja czynna wchodząca w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat),

b) Ginkgonis extractum siccum rafinatum et quantificatum (synonimiczna nazwa wyciągów z liści miłorzębu zawarta w załączniku 1 (Wykaz A) i załączniku 2, zgodna z aktualnym nazewnictwem wynikającym z opublikowania monografii Ph.Eur. 04/2008:1827),

c) Rhei radicis extractum siccum (substancja czynna wchodząca w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w produktach leczniczych wydawanych w aptekach bez przepisu lekarza przez okres co najmniej 5 lat),

d) Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (synonimiczna nazwa wyciągów z korzenia waleriany zawartych w Załączniku 1 (Wykaz A) i załączniku 2, zgodna z aktualnym nazewnictwem wynikającym z opublikowania monografii Ph.Eur. 07/2014:1898),
e) Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum (synonimiczna nazwa wyciągów z korzenia waleriany zawartych w Załączniku 1 (Wykaz A) i załączniku 2);

2) załączniku nr 1 części tabeli „B. Wykaz substancji czynnych homeopatycznych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych” poprzez:

a) dodanie substancji czynnej Matricaria recutita (synonimiczna nazwa substancji czynnej Chamomilla znajdującej już w przedmiotowym wykazie, zgodna
z aktualnym nazewnictwem wynikającym z opublikowania monografii HAB. 2013),

b) aktualizację oznakowania potencji dla Argentum nitricum, Arsenicum album, Mercurius corrosivus (dodano potencje substancji zawartych w produktach leczniczych homeopatycznych, dla których dokonane zostały zmiany kategorii dostępności w trybie zmian porejestracyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności);

3) załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli „Wykaz substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych” poprzez dodanie następujących substancji czynnych: Extractum spissum ex: Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radix + Thujae occidentalis herba, Ginkgonis extractum siccum rafinatum et quantificatum, Rhei radicis extractum siccum, Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum, Valerianae radicis extractum hydroalcoholicum siccum, z uzasadnieniem jak wyżej.

Zakłada się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin ten wynika z konieczności zapewnienia świadczeniobiorcom jak najszybszego dostępu do przedmiotowych produktów leczniczych również w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, a nie jak dotąd wyłącznie w aptekach.

Więcej na ten temat na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Źródło: rcl.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj