REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 czerwca 2018

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W połowie marca w Poznaniu odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 57 delegatów, którzy przyjęli wnioski zobowiązujące Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia określonych działań, mających rozwiązać problemy aptekarzy i rynku aptecznego.

Wielkopolscy farmaceuci, że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer. (fot. MGR.FARM)

REKLAMA

REKLAMA

Rekompensata strat ponoszonych przez apteki po zmianach urzędowych cen leków[b]

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia pilnych działań w sprawie wprowadzenia mechanizmów rekompensujących aptekarzom szkody ponoszone w wyniku przecen zapasów magazynowych w związku ze zmianami cen leków na listach refundacyjnych. Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych publikowane są w terminach, które uniemożliwiają istotną korektę zapasów produktów leczniczych.

W tej sytuacji, wobec utrzymującej się tendencji do obniżania urzędowych cen zbytu refundowanych leków i wyrobów medycznych, stworzony został mechanizm niejako skazujący właścicieli aptek na ponoszenie strat związanych z wprowadzeniem nowych wykazów refundacyjnych. Należy temu przeciwdziałać.

[b]Równy dostęp do leków

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązali Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie wszystkim aptekom stałego i równego dostępu do leków. Leki są nadal reglamentowane, a apteki prowadzone przez indywidualnych aptekarzy mają ogromne trudności z realizacją recept. Tymczasem ustawa Prawo farmaceutyczne obliguje wszystkie apteki do zapewnienia dostępu do leków, zwłaszcza refundowanych ze środków publicznych. Limity ustalane przez producentów i hurtownie ewidentnie dyskryminują część aptek. Takie praktyki godzą w dobro pacjenta i pogarszają sytuację ekonomiczną aptek indywidualnych.

Rekompensaty za dyżury

Zjazd zdecydował by zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań w sprawie zapewnienia aptekom ogólnodostępnym rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Obowiązujące przepisy dyskryminują apteki i farmaceutów. Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i tym bardziej prywatny, który realizuje zadania publiczne, powinien otrzymać z tego tytułu stosowne wynagrodzenie lub co najmniej zwrot poniesionych kosztów. Regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym wypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.

Aptekarze nie będą ponosić kosztu e-recepty i ZSMOPL

Naczelna Rada Aptekarska i Prezesa NRA ma podjąć działania ograniczające skutki finansowe takich projektów, jak e-recepty, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) i inne. Obciążanie aptek wydatkami związanymi z realizacją (wdrożeniem) projektów i zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, bez zagwarantowania odpowiedniego dofinansowania, pogarsza kondycję finansową wielu polskich aptek.

Zahamowanie wywozu leków

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie przez państwo mechanizmów, które skutecznie ograniczą wywóz leków z naszego kraju. Apteki przesyłają informacje o brakujących lekach, tak więc Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę, jakich leków brakuje dla polskich pacjentów. Tymczasem deficytowe na naszym rynku leki nadal są z Polski wywożone.

Dyskryminacja małych aptek przez firmę Bayer

Wielkopolscy farmaceuci oczekują – w związku z kampanią promocyjną Xalerto – że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer.

Źródło: Farmacja Wielkopolska

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych