REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 18 czerwca 2018

Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród panelistów zabrakło przedstawicieli farmaceutów?

Artykuł pochodzi z serwisu

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”. Wśród zaproszonych panelistów zabrakło przedstawicieli środowiska farmaceutów. Obecni na Sali plenarnej, nie otrzymali głosu…

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

13 czerwca 2018 w Auli Głównej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej”.

– Wśród zaproszonych gości, obecny także był Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski, który m. in. zwrócił uwagę na to, iż bezpieczeństwo pacjenta powinno być priorytetem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i należy podjąć właściwe, skuteczne wspólne działania – relacjonuje to wydarzenie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”. Jednocześnie jego władze przypominają tu, iż pełnoprawnymi członkami systemu ochrony zdrowia są także farmaceuci, których potencjał należy jak najszybciej wykorzystać.

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych ośrodków peryferyjnych. W związku z tym niepokojącym zjawiskiem, oczekiwana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana nisko-kosztowa opieka zdrowotna, będzie trudna do utrzymania. Sytuację pogarsza fakt braku współodpowiedzialności pacjentów za leczenie, zwłaszcza w świetle ich częstej niesubordynacji. Nie tylko w kwestii niestosowania się do zaleceń lekarskich, ale także w kwestii rezygnacji ze świadczeń (nie odwoływanie wizyt), czyli niewłaściwej świadomości społecznej.

– Przecież na ich miejsce mogła zapisać się inna osoba a czas bezowocnego oczekiwania na pacjenta przez lekarza generuje koszt z NFZ – OSF Perspektywa 2030 relacjonuje uwagę jednego z panelistów i wskazuje, brak działań motywujących pacjentów w kierunku dbania o siebie, przypominających o konieczności regularnych wizyt u lekarzy, także o istotności tak zwanej samokontroli – regularnym wykonywaniu szeregu badań profilaktycznych.

W dyskusji zwrócono uwagę na rosnący problem braku wystarczającej i skutecznej edukacji pacjentów m. in. w kwestii korzystania z okresowych badań diagnostycznych oraz szeroko pojętej troski o zdrowie. Brak owej edukacji konfrontowano z wdrażanym obecnie ministerialnym programie nauczania i braku w nim przedmiotu dotyczącego ogólnej wiedzy o zdrowiu. W dyskusji pojawiły się także sugestie wdrażania licznych działań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych czy średnich, związanych ze zdrowym trybem życia, prawidłowym odżywianiem itp.

– Pytania zasadne, lecz puste, bez szczegółowych propozycji kto mógłby przejąć rolę edukatora. Choć we wstępnych słowach otwierających Konferencję, Minister Zdrowia Pan Łukasz Szumowski prosił o wskazanie precyzyjnych, konkretnych systemowych rozwiązań , które mają pomóc troszczyć się o pacjenta! – relacjonuje Stowarzyszenie.

– Niestety w całej dyskusji po raz kolejny pominięto niewykorzystaną rolę między innymi edukacyjną farmaceutów i nikt z prelegentów czy zaproszonych gości, a także przedstawicieli organizacji ochrony zdrowia, nie zaproponował iż to właśnie my jesteśmy tą grupą zawodową, która ma najczęstszy, niczym nie ograniczony kontakt z pacjentem i zawsze, bez zapisów, rejestracji i zbędnego oczekiwania, służy im profesjonalnym doradztwem farmaceutycznym, ale także niejednokrotnie skutecznym wpływem na niewłaściwe zachowania zdrowotne – twierdzi OSF Perspektywa 2030.

Zdaniem Stowarzyszenia badania okresowe, profilaktyczne, badanie stanu odżywiania (nadwaga, otyłość), porady związane z zajęciami ruchowymi zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów to tylko część problemów, jakie farmaceuci mogą pomóc rozwiązać. Lekarzy ubywa, wkrótce w Polsce 35% populacji stanowić będą osoby 65+.

– Niestety, z żalem, po raz kolejny stwierdzamy, iż zabrakło wśród zaproszonych panelistów przedstawicieli środowiska farmaceutów. Obecni na Sali plenarnej, nie otrzymali głosu – relacjonuje Perspektywa 2030. – Liczymy bardzo na skuteczniejsze zaangażowanie naszych przedstawicieli w kolejnych, tak ważnych dyskusjach, podczas których należy przypominać o naszej istotnej roli i nie wykorzystanym potencjale niemalże w całym systemie ochrony zdrowia.

Źródło: Perspektywa 2030

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ