REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 30 maja 2018

Współpraca farmaceuty klinicznego z lekarzem i perspektywy jej dalszego rozwoju okiem lekarza

Artykuł pochodzi z serwisu

Współpraca na oddziale “od kuchni”

Farmaceuta zapoznaje się z chorobami oraz lekami, które pobiera każdy nowo przyjętych pacjentów, a następnie spogląda na takie zestawienie swoim fachowym okiem, wyszukując interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi substancjami, m.in. sprawdza, czy np. lek A spowoduje upośledzenie metabolizmu leku B.

Jest to bardzo ważne, bo choć jako lekarze umiemy różnicować objawy naszych pacjentów, interpretować wyniki ich badań i włączać ukierunkowane na nie leczenie, to wielokrotnie podczas codziennego natłoku zajęć nie mamy czasu porządnie zastanowić się nad zastosowanymi połączeniami leków; coś zawsze może też zwyczajnie umknąć naszej uwadze. Farmaceuta kliniczny jest tutaj takim pakietem bezpieczeństwa, który zwiększa szanse na powodzenie zastosowanego przez nas leczenia. Uwrażliwia nas na leczenie zgodne z najnowszymi wytycznymi oraz na rozsądne stosowanie antybiotykoterapii.

REKLAMA

“Farmaceuta kliniczny jest pakietem bezpieczeństwa, który zwiększa szanse na powodzenie zastosowanego przez nas leczenia”

Co prawda nie zawsze jesteśmy w stanie zastosować w praktyce proponowane przez farmaceutę klinicznego zmiany (nie pozwalają nam na to czasami klirens kreatyniny czy zbyt niskie wartości ciśnienia tętniczego), ale jego propozycje zawsze pozostają nam z tyłu głowy, więc w przyszłości zwracamy większą uwagę na różne aspekty poszczególnych leków, zanim zastosujemy je u kolejnego pacjenta.

REKLAMA

Korzyści ze współpracy w zespole interdyscyplinarnym

Jakiś czas temu poprosiliśmy naszego pana farmaceutę o porównanie długodziałających leków wziewnych LABA/LAMA. Są one produkowane przez różne firmy farmaceutyczne, a każda z nich przekonuje nas, że to ich produkt jest najlepszy. Po krótkim czasie  pan farmaceuta wrócił do nas na oddział z gotowym zestawieniem dostępnych w receptariuszu szpitalnym leków wziewnych. Porównał w tabelce m.in. siłę działania poszczególnych substancji, rodzaj inhalatora, wchodzenie w interakcje z innymi lekami, sposób metabolizowania, cenę, refundacje oraz wpływ na parametry w spirometrii. Warto zwrócić tutaj uwagę, że zawierało ono nie tylko fakty z ChPL, ale również informacje z badań klinicznych zgodnych z EBM. Porównanie to okazało się bardzo przydatne w codziennym zlecaniu leków. Myślę, że w przyszłości można pokusić się o poszerzenie współpracy na linii farmaceuta kliniczny- lekarz o podobne zestawienia oraz o ich wspólne omawianie.

W codziennej pracy lekarza jest bardzo mało czasu na analizę  wyników badań klinicznych. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, ile nowych badań jest codziennie publikowanych na całym świecie. Ciężko za tym nadążyć, a jeszcze ciężej jest oddzielić te o dużej sile dowodów naukowych od tych opracowanych byle jak lub wręcz z błędami w danych statystycznych. Farmaceuta naszego szpitala przygotował – na naszą prośbę – podstawowe informacje na temat wiarygodnego oceniania badań klinicznych zgodnie z EBM. Wydaje mi się, że jego prezentacja na ten temat, wspólna analiza przykładowych artykułów pod względem rzetelności ich opracowania i rozszerzenie tego kierunku współpracy była korzystna dla naszej wiedzy lekarskiej, a co za tym idzie, korzystna dla pacjenta.

Dalsze perspektywy rozwoju współpracy lekarz-farmaceuta

Jako lekarze z dużą ilością pracy na oddziale,  mamy mało czasu na dokładne wytłumaczenie  pacjentowi, dlaczego dany lek ma być przyjmowany na czczo i czemu po wstrzyknięciu niektórych insulin nie można od razu zjeść obiadu; chorzy nie rozumiejąc do końca, że nie jest to wyłącznie nasza fanaberia, nie stosują się często do zaleceń, co przekłada się na mniejsze efekty leczenia. W niektórych krajach zachodnich to właśnie farmaceuci kliniczni przekazują pacjentom informacje na temat przyjmowania leków zaleconych przy wypisie z oddziału. W moim szpitalu mamy jednak tylko jednego farmaceutę klinicznego, więc wprowadzenie podobnego zwyczaju u wszystkich chorych jest niestety mało realne. Może jednak gdyby włączyć takie rozmowy w przypadku np. pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, którzy mają mętlik w głowie na temat insulin, czy z dopiero co stwierdzoną niedoczynnością tarczycy – takie działanie pomogłoby im lepiej zrozumieć zalecone leki i zwiększyć skuteczność leczenia.

Niektórzy pacjenci na moim oddziale są w zaawansowanym wieku. To osoby obciążone szeregiem chorób, które niejednokrotnie nie dają rady samodzielnie połknąć tabletek, a przecież nie wszystkie leki da się podać w formie dożylnej. Powstaje w takich sytuacjach dylemat, które postaci leków można rozkruszyć moździerzem i podać zmieszane z wodą do wypicia, lub do sondy dożołądkowej. Farmaceuci kliniczni to specjaliści w dziedzinie metabolizmu leków, ich uwalniania się oraz substancji aktywnych. Widzę tutaj ich rolę w przyszłości, jako osób, które będą zwracały uwagę, czy dany lek w formie rozdrobnionej będzie miał w ogóle szansę zadziałać i pomóc naszemu choremu.

“Farmaceuci kliniczni to specjaliści w dziedzinie metabolizmu leków, ich uwalniania się oraz substancji aktywnych.”

W praktyce lekarskiej zgrany zespół to podstawa. Warto mieć w nim specjalistów różnych zawodów medycznych. Jako lekarze jesteśmy przyzwyczajeni do proszenia o pomoc rehabilitantów, personel pielęgniarski, czy o konsultacje specjalistów z innych dziedzin medycyny niż nasza. Myślę, że zasadne jest dołączenie do procesu terapeutycznego w większym niż dotychczas stopniu również farmaceutów klinicznych. Ich spojrzenie na temat stosowania poszczególnych leków było, jest i będzie pomocne w osiąganiu jak najlepszych wyników leczenia naszych pacjentów.

 

                Lek. Katarzyna Jajczyk

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ