REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 26 października 2018

Współpraca na linii farmaceuta – lekarz

Artykuł pochodzi z serwisu
Powszechnie wiadomo, że nie jest to (niestety) powszechnie przyjęta praktyka w polskich szpitalach, gdzie farmaceuta postrzegany jest głównie jako osoba wydająca leki, które „potrzebne są na już i nikt nie będzie czekał na nie dłużej niż 10 minut“.

Gdyby faktycznie tak było rola farmaceuty (posiadacza fachowej wiedzy dotyczącej leków, mechanizmów ich działania  i szeroko pojętej farmakoterapii) sprowadzałaby się do roli magazyniera, którego zadaniem jest tylko zrealizowanie otrzymanego zamówienia. O tym, że tak nie jest, trzeba mówić głośno..

Relacje na linii lekarz – farmaceuta w polskich szpitalach

            Współpraca między farmaceutą a lekarzem, w zakresie farmakoterapii pacjenta, jest właściwie zerowa. Oczywiście istnieją szpitale w których farmaceuta pomaga lekarzom w ustalaniu antybiotykoterapii i kontroluje pacjenta przez cały okres podawania antybiotyków, ustala skład mieszanin żywieniowych i kontroluje proces leczenia żywieniowego pacjenta, a także bierze udział w farmakoterapii pacjenta, zwracając szczególną uwagę na interakcje międzylekowe – są to jednak placówki jednostkowe. W większości szpitali relacje farmaceutów i lekarzy są na poziomie izolacji Uuczestnicy takiej relacji są odizolowani od siebie i zasadniczo nie wchodzą w bezpośrednie interakcje [1]. Komunikacja z lekarzem jest jednostronna i najczęściej dotyczy tylko kwestii formalnych, a nie merytorycznych nieprawidłowości. Z tego powodu w większości polskich szpitali w dalszym ciągu funkcjonuje model wedle którego lekarz (sam) diagnozuje i leczy a rola farmaceuty ogranicza się do przetargów i wydawania leków na oddział. Inną, również wyraźnie zauważalną kwestią w aspekcie współpracy farmaceuty z lekarzem jest brak zaufania. Lekarze nie odczuwają z farmaceutą żadnej zawodowej solidarności. Ważne jest uświadomienie, że rola farmaceuty w procesie farmakoterapii, to rola doradcy, który przy wykorzystaniu swojej wiedzy może wesprzeć lekarza w problemowej sytuacji związanej z terapią pacjenta.

„Ważne jest uświadomienie, że rola farmaceuty w procesie farmakoterapii, to rola doradcy, który przy wykorzystaniu swojej wiedzy może wesprzeć lekarza”

REKLAMA

Dlaczego tak jest i co z tym zrobić?

Przyczyną nie muszą być braki w posiadanych kompetencjach merytorycznych farmaceutów, ale na przykład brak możliwości uzyskania pełnej informacji o pacjencie i jego terapii. Istnieją szpitale w których farmaceuta ma dostęp do historii choroby pacjenta, zleconych  i wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych, zleconych leków, codziennej obserwacji pacjenta, jednak placówki te są ciągle w mniejszości. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są z pewnością uwarunkowania systemowo-prawne co sprowadza się do dokumentu jakim jest przygotowywana Ustawa o Zawodzie Farmaceuty. To niezmiernie ważne, ponieważ farmaceuci są jedyną grupą z tak zwanego „białego“ personelu medycznego, która nie ma w dalszym ciągu swojej ustawy o zawodzie. Ważne jest, aby dążyć do tworzenia uwarunkowań sprzyjających współpracy międzyzawodowej, na przykład poprzez systemy elektronicznej wymiany informacji o pacjencie, a także eduację międzyzawodową, edukację, którą należy rozpocząć już na etapie studiów medycznych, aby wtedy uświadomić studentów medycyny i farmacji, że w przyszłości mają być zawodowymi partnerami, dążącymi do wspólnego celu jakim jest dobro pacjenta.

REKLAMA

„Ważne jest, aby dążyć do tworzenia uwarunkowań sprzyjających współpracy międzyzawodowej (…)”

W tym kontekście ważne jest również rozwijanie kompetencji miękkich czyli umiejętności efektywnej komunikacji i pracy w zespole. Reasumując, można pokusić się o stwierdzenie, że kluczowe znaczenie ma budowanie takiej kultury systemu ochrony zdrowia, która będzie wzmacniała oczekiwania wobec współpracy oraz jej praktykowanie.

Korzyści..? Wiele, ale..

            Przede wszystkim optymalizacja farmakoterapii pacjenta. Jasne jest, że w każdym państwie, w każdym szpitalu, liczy się wydatki na leki, ale ciągle nie można (albo też nie chce się) pojąć, że tam gdzie liczy się wydatki na farmakoterapię, farmaceuta nie może pracować w zamknięciu – tylko w pomieszczeniach wchodzących w skład apteki szpitalnej, ale również na każdym oddziale, pomagając lekarzom w procesie leczenia pacjentów. Przecież to farmaceuta – zwany również „chemikiem od leków“ analizuje kartę zleceń lekarskich w poszukiwaniu interakcji między lekowych, pomaga lekarzowi w doborze najbardziej odpowiedniej terapii, aby ilość możłiwych działań niepożądanych była jak najmniejsza. Wszystkie te postępowania sprowadzają się do jednego celu jakim jest wspomniana optymalizacja farmakoterapii, a co za tym idzie – obniżenie kosztów leczenia, które mogłyby być dużo niższe gdyby gospodarka lekiem była odpowiednia – nie da się nie wspomnieć tutaj o tym, że pacjenci w polskich szpitalach, średnio zażywają ok. 10-15 leków jednorazowo i w żaden sposób nie tłumaczy tego fakt, że leczą się oni z powodu kilku schorzeń jednocześnie.

Zanim współpraca na linii farmaceuta-lekarz stanie się powszechną praktyką należy wspierać nawiązywanie osobistych relacji między farmaceutami i lekarzami na poziomie lokalnym. Farmaceuta musi wykazać się kompetencjami, a podejmowane przez niego decyzje i działania muszą mieć istotne znaczenie kliniczne, natomiast lekarz musi chcieć zrozumieć, że i on i farmaceuta to jedna drużyna – dążąca do tego samego celu.

Piśmiennictwo:

 1. Armitage P.: Joint working in primary health care, Nursing Times, 1983, 79(43), 75–78.
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz