Autor: aptekarz pl Opublikowano: 5 lipca 2018

Wykaz atypowych leków przeciwpsychotycznych

Artykuł pochodzi z serwisu

Gama atypowych leków przeciwpsychotycznych ciągle się zwiększa, w Polsce na rejestrację czeka kilka dodatkowych substancji, a na świecie (m.in. w Japonii, Francji) trwają badania nad kolejnymi związkami przeciwpsychotycznymi, które zmierzają do syntezy leku możliwie najlepiej tolerowanego przez pacjenta, przy jednoczesnym uniknięciu efektów ubocznych.

 

Wykaz atypowych leków przeciwpsychotycznych  fot. shutterstock

 

Zestawienie najpowszechniejszych atypowych neuroleptyków, wraz z krótkim omówieniem różnić pomiędzy poszczególnymi substancjami. 

 

 1. KLOZAPINA (Klozapol)

Odznacza się działaniem na receptory dopaminowe, choć silniej oddziałuje na receptory serotoninowe i cholinergiczne. Wskazana jest do leczenia psychoz schizofrenicznych w                          momencie niepowodzenia terapii innymi neuroleptykami – wykazuje wtedy dość dużą skuteczność i ogranicza nawroty choroby.
Jako przedstawiciel grupy leków atypowych rzadziej wywołuje objawy pozapiramidowe. Pomimo tego stosowanie jej obarczone jest ryzykiem wystąpienia: senności, wzrostu masy ciała (58%            pacjentów w ciągu I-go roku leczenia doświadcza wzrostu masy ciała po klozapinie o ponad 10%), ślinotoku czy leukopenii.

 1. OLANZAPINA (Zyprexa, Zolafren)
  Powszechnie stosowany przedstawiciel ALPP, podobnie jak klozapina o mechanizmie działania wieloreceptorowym (oddziałuje na receptory dopaminowe, serotoninowe, muskarynowe i histaminowe). Nie wywołuje objawów pozapiramidowych w dawkach terapeutycznych, może natomiast nasilać wzrost masy ciała osoby leczonej i sedację. Stosowanie jej nie wiąże się z wystąpienie hiperprolaktynemii. Znajduje zastosowanie w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii, odznaczając się skutecznością zarówno w odniesieniu do objawów negatywnych jak i pozytywnych – poprawia również funkcje poznawcze.
 2. RISPERIDON (Rispolept)
  Mechanizm wieloreceptorowy (brak jednak oddziaływania na receptory cholinergiczne). W większych dawkach możliwe wystąpienie objawów pozapiramidowych, brak oddziaływania sedatywnego. Risperidon może wywoływać objawy zaburzeń związanych z podwyższonym stanem prolaktyny (zaburzenia miesiączkowania, mlekotok). Zastosowanie: ostre i przewlekłe psychozy schizofreniczne, stany psychotyczne z uwidocznionymi zaburzeniami myślenia, urojeniami, halucynacjami lub zamknięciem się w sobie pacjenta. Brak oddziaływania na układ cholino lityczny sprawia, że risperidon może być z powodzeniem stosowany u osób starszych. Nieznacznie wpływa na masę ciała.
 3. KWETIAPINA (Ketilept, Kwetaplex)
  Pozbawiona praktycznie wszystkich działań niepożądanych, charakterystycznych dla leków p/psychotycznych. Rzadko wywołuje: sedację (wyjątek stanowi początek leczenia – należy wówczas powstrzymać się od prowadzenia pojazdów), zaburzenia seksualne, wzrost masy ciała czy chociażby hiperprolaktynemię. Znajduje zastosowanie w leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i ciężkich depresji w przebiegu tychże zaburzeń. W trakcie jej stosowanie mogą mieć miejsce zaburzenia przemian cukrowych w organizmie.
 4. AMISULPRID (Solian)
  Selektywny antagonista receptorów dopaminowych, oddziałuje jedynie na receptory D2 i D3, co wiąże się z pewnymi działaniami niepożądanymi z jego strony, chociażby silną hiperprolaktynemią. Bezsprzecznie jednak pozbawiony jest składowej wywołującej sedację oraz wzrost masy ciała pacjenta. Amisulprid stosuje się u pacjentów z ostrą lub przewlekłą schizofrenią, zarówno z objawami pozytywnymi jak i negatywnymi.
 5. ZIPRASIDON (Zeldox)
  Główny mechanizm działania opiera się na antagonizmie do receptorów dopaminowych i serotoninowych oraz częściowym agonizmie do receptorów serotoninowych 5-HT1A. Ziprasidon (zyprazydon) stosuje się w leczeniu schizofrenii i epizodów manii. Podobnie jak kwetiapina wykazuje słabe działanie sedatywne, nie wpływa również na masę ciała chorego. Wraz z sertindolem jest wyjątkiem w grupie ALPP – wydłuża odcinek QT na zapisie EKG – należy go zatem ostrożnie stosować z lekami również wydłużającymi ten odcinek.
 6. ARYPIPRAZOL (Abilify, Apra)
  Częściowy agonista i antagonista receptorów serotoninowych i dopaminowych. Stosowany w leczeniu schizofrenii i zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym.

 

Gama atypowych leków p/psychotycznych ciągle się wydłuża, niezarejestrowanych w Polsce jest co najmniej kilka dodatkowych substancji, a na świecie (m.in. w Japonii, Francji) trwają badania nad kolejnymi związkami p/psychotycznymi, które zmierzają do syntezy leku możliwie najlepiej tolerowanego przez pacjenta przy jednoczesnym uniknięciu efektów ubocznych.

 

Literatura:

 1. Nowe leki przeciwpsychotyczne, Ira D. Glick, Eric D. Peselow, Psychiatria po Dyplomie, Tom 6, Nr 4, 2009
 2. Czy wszystkie leki przeciwpsychotyczne są jednakowe?, Stefan Leucht, John M. Davis, Psychiatria po Dyplomie, Tom 9, Nr 1, 2012
 3. Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, Barbara Sęp-Kowalikowa, Monika Czucha, Psychiatria, 2004, tom 1, Nr 1, 1-8
 4. Leki przeciwpsychotyczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje, przesłanki ułatwiające wybór leku, Małgorzata Rzewuska, Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2001, 1, 3-56
 5. Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu zaburzeń psychicznych, Janusz Rybakowski, Przew. Lek. 1/2011, Vol 14
 6. Objawy pozapiramidowe w psychiatrii – diagnostyka i leczenie, Anna Mosiołek, Psychiatria 2014, 11, 3: 160-165
 7. Kwetiapina – opis profesjonalny, mp.pl
 8. Ziprasidon – opis profesjonalny, mp.pl

 

Artykuł Wykaz atypowych leków przeciwpsychotycznych pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz