REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 16 stycznia 2019

Wyniki kontroli aptek w III kwartale 2018 r.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2018 r.

 

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2491* postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (124 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.

REKLAMA
 • danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:
  • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
  • brak daty wystawienia recepty;
  • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;
  • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
  • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
  • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także, gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
  • realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie;
  • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
  • realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo;
  • realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie;
  • realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;
  • błędnie ustalona wysokość marży detalicznej dla leków; błędna wycena leków recepturowych;
 • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:
  • niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);
  • przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ);
  • niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;
  • niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;
  • niesprawozdanie daty realizacji „od dnia”;
  • brak informacji o wydaniu odpowiednika;
  • niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;
  • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • nieprzekazanie w zestawieniach szczegółowych ceny hurtowej brutto użytego składnika farmaceutycznego/ opakowania lub przekazanie błędnej ceny hurtowej składnika lub błędnej wartości składnika;
  • przekazanie zestawienia zbiorczego w formie elektronicznej po upływie terminu;
 • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
 • nieprzedstawienia recept do kontroli;
 • braku faktur zakupu leków.

* – Liczba zawiera 2 kontrole, które przyporządkowano do III kwartału z uwagi na nie sprawozdanie ich przez OW NFZ za II kwartał z uwagi na brak informacji o zakończonej kontroli.

REKLAMA

[źródło – Departament Kontroli NFZ]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych