REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 16 grudnia 2019

Wyniki kontroli aptek w III kwartale 2019 r.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w III kwartale 2019 r.

W III kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 135 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 130 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń/wystąpień pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń/wystąpień pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 12 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (36 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (87 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

 • danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:
  • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy naniesionych poprawkach;
  • realizacja recept z niepełnymi danymi dotyczącymi przepisanych leków, niespełniających wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;
  • realizacja recept po dacie ważności, bez bądź z błędną datą wystawienia recepty;
  • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
  • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
  • realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza (w tym m.in. wydanie leków w ilości większej bądź z inną odpłatnością niż przepisał lekarz, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku);
  • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
  • wykonanie leku recepturowego niezgodnie z przepisami;
  • realizacja recepty wypisanej na druku z numerem recepty z puli recept przypisanej innemu lekarzowi;
  • realizacja recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym „S” wystawionych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych; [niezgodnie ze stanowiskiem MZ?]
 • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:
  • nieprawidłowe otaksowanie recept;
  • przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, kodu OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, wydanego odpowiednika, daty realizacji „od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S” pomimo braku oznaczenia na recepcie);
 • nieprzedstawienia recept do kontroli;
 • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (zawyżenie ceny surowca poprzez m.in. zastosowanie ceny innej niż hurtowa bądź złego mnożnika);
 • braku faktur zakupu leków oraz dokumentów przychodu/rozchodu;
 • błędnie ustalonej wysokości marży detalicznej/taksy laborum;
 • nieterminowego przekazania danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
 • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

[Źródło: Departament Kontroli NFZ]

REKLAMA
REKLAMA

Czytaj także:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych