REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 18 marca 2019

Wyniki kontroli aptek w IV kwartale 2018 r.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2018 r.
W IV kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 286 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 260 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 45 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (140 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (101 postępowań).
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

REKLAMA

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;
realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności/brak daty wystawienia recepty;
brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza;
realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

REKLAMA

prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

nieprawidłowe otaksowanie recept;
przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m.in.: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ bądź niesprawozdanie: uprawnień dodatkowych; adnotacji „pro auctore”; adnotacji „nie zamieniać”; wydanego odpowiednika; daty realizacji „od dnia”);

nieprzedstawienia recept do kontroli;
braku faktur zakupu leków;
nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
braku umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

[Źródło:NFZ]
 
Artykuł Wyniki kontroli aptek w IV kwartale 2018 r. pochodzi z serwisu recepty.edu.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych